QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhtải về 38.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích38.12 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Doanh trại Trung đoàn 834 và đại đội 20- Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

Hạng mục: Nhà ban Tham mưu hậu cần; Nhà kho Trung đoàn 834; Nhà BCH;

Nhà ở chiến sỹ; Nhà hội trường; Nhà bếp + Nhà ăn Đại đội 20; Cổng hàng rào+ bốt gác; Nhà gara xe ô tô + xe máy ( giai đoạn 1- gói thầu số 03).


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/7/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán công trình hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc bàn hành quy trình thẩm tra quyết tóan dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Xét kết quả thẩm tra và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1138/STC-ĐT ngày 22/ 10/2013 kèm theo bảng tổng hợp kết quả thẩm tra quyết toán,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt quyết toán Dự án hoàn thành Dự án Doanh trại Trung đoàn 834 và Đại đội 20- Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các nội dung như sau:

1. Dự án: Dự án Doanh trại Trung đoàn 834 và Đại đội 20- Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

- Hạng mục: Nhà ban Tham mưu hậu cần; Nhà kho Trung đoàn 834; Nhà BCH; Nhà ở chiến sỹ; Nhà hội trường; Nhà bếp + Nhà ăn Đại đội 20; Cổng hàng rào + bốt gác; Nhà gara xe ô tô + xe máy ( giai đoạn 1- gói thầu số 03).

2. Chủ đầu tư: Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý dự án;

4. Đơn vị lập quyết toán và hoàn công: A-B

5. Cơ quan trình duyệt quyết toán: Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Phú Hương

7. Nhận xét về hồ sơ trình duyệt: Đảm bảo quy định.

Điều 2. Chi tiết quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: ( tính bằng đơn vị VNĐ)

Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư :

Nguồn vốn

Được duyệt (dự án)

Thực hiện HM kỳ này

Tổng số

28.580.000.000

6.996.010.000

- Ngân sách NN

28.580.000.000

6.996.010.000

- Vốn khác

0

0

2. Chi phí đầu tư:


Nội dung

Dự toán được duyệt


Chi phí đầu tư được duyệt

Tổng số

7.845.152.013

7.418.643.000

- Chi phí xây dựng

7.299.899.270

6.961.512.000

- QLDA,TVĐTXD và chi khác

545.252.743

457.131.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0

4. Giá trị vật tư thiết bị tồn đọng: 0

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

7.418.643.000

0

-Tài sản cố định:

7.418.643.000

0

- Tài sản lưu động

0

0

6. Tình hình công nợ của dự án tính đến ngày 20/3/2013:

6.1. Tổng số tiền NS đã thanh toán: 6.996.010.000

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Phú Hương: 6.703.010.000

- Chủ đầu tư: 293.000.000

6.2. Tổng các khoản công nợ sau thẩm tra:

- Các khoản nợ phải trả: 422.633.000

+ Đơn vị thi công: Công ty TNHH Phú Hương: 258.502.000

+ Chủ đầu tư: 164.131.000

- Các khoản nợ phải thu: 0.

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

7.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của tài liệu hồ sơ trình duyệt quyết toán; thanh toán các khoản công nợ theo quy định; được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư hạng mục công trình là:

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số

7.418.643.000
- Vốn ngân sách NN

7.418.643.000

XDCB

- Vốn khác

0
7.2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Hạch toán tăng tài sản nguồn vốn theo giá trị quyết toán được duyệt, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của nhà nước:Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

TSLĐ

Chi tiết nguồn vốn

Trung đoàn 834 và Đại đội 20 - Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

7.418.643.000

0

NSNN

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc; Công ty TNHH Phú Hương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- PVP;


- Lưu: VT, NC2.
Hà Hòa Bình

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương