QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏtải về 49.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích49.27 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 797/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 31 tháng 3 năm 2009QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Kế hoạch số 289/KH-SKHĐT ngày 19/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế; Hội Doanh nghiệp trẻ; Hội Nông dân; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Đài Phát thanh và Truyền hình; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH


Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh)I. Mục tiêu:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) chiếm 95% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đợt khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng doanh nghiệp nói chung và DNVVN của tỉnh Bình Phước nói riêng. Do đó, để khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đứng vững trước những biến động của thị trường, có điều kiện mở rộng kinh doanh, cần phải xây dựng kế hoạch hỗ trợ toàn diện từ thuế, tài chính, đến thị trường hoạt động, năng lực quản lý,… cho DNVVN trên địa bàn tỉnh.II. Kế hoạch hỗ trợ:

1. Trong Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2009, UBND tỉnh đã đưa nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho DNVVN trong thời kỳ hội nhập, khắc phục khó khăn trước cuộc khủng hoảng kinh tế; bên cạnh đó, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án xúc tiến đầu tư (Công văn số 2846/UBND-KT ngày 17/9/2008) với các nội dung hỗ trợ DNVVN như sau:

1.1. Tổ chức các khóa đào tạo:

- Mở 01 khóa đào tạo về khởi sự và tăng cường khả năng kinh doanh (thực hiện trong quý III năm 2009);

- Mở 02 khóa hỗ trợ doanh nghiệp về các lĩnh vực như: Thuế, tài chính, xuất nhập khẩu.

+ Khóa 1: Thực hiện trong tháng 10/2009;

+ Khóa 2: Thực hiện trong tháng 12/2009.

Mục tiêu: Giúp DNVVN có được sự khởi đầu kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định; giúp DNVVN tiếp cận kiến thức về nghĩa vụ thuế, tài chính, xuất nhập khẩu…

1.2. Nhằm quảng bá môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội cho các DNVVN giao lưu gặp gỡ, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường hoạt động; đồng thời, tăng cường mở rộng sự hợp tác của các DNVVN, trong năm 2009, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội thảo đầu tư trên địa bàn tỉnh (dự kiến thực hiện trong tháng 8/2009) với mục đích:

- Giới thiệu tiềm năng và thế mạnh to lớn của tỉnh Bình Phước;

- Phổ biến chính sách ưu đãi của tỉnh về tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng, vay vốn ngân hàng, các loại thuế…;

- Tạo môi trường cho các nhà đầu tư có điều kiện gặp gỡ tiếp xúc, thảo luận với nhau;

- Quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước;

- Tạo cơ hội để khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các kênh đầu tư thông qua các Bộ, ngành Trung ương như: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); với các Trung tâm Xúc tiến đầu tư của các tỉnh trong vùng; với các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các văn phòng đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam… nhằm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó với nhà đầu tư.

1.3. Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước, tiếp cận các doanh nghiệp có tiềm lực đang hoạt động tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với UBND TP.Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại TP.Hồ Chí Minh và các hiệp hội khác tổ chức Hội thảo đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh, dự kiến tổ chức trong tháng 11/2009.

1.4. Bên cạnh đó, kế hoạch năm 2009 tỉnh sẽ tiếp tục tham gia các hội nghị, hội thảo đầu tư vùng kinh tế trọng điểm, tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc gia, tổ chức các Hội thảo theo từng chuyên đề cụ thể.

2. Để triển khai các hoạt động về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo tinh thần Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và chính sách bảo lãnh tín dụng theo tinh thần Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ cho DNVVN (Công văn số 450/UBND-KT ngày 02/3/2009). Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động cùng với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh tiến hành gửi thống kê, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn, hướng dẫn cơ chế, thủ tục vay vốn cho các doanh nghiệp.

3. Đồng thời, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của các dự án PRISED, trong năm 2009 UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đối tác của dự án PRISED cùng các sở ngành, hiệp hội như: Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công, Hội Nông dân, Hội Doanh nghiệp trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình… xây dựng chương trình hoạt động trong năm 2009 với những nội dung hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như sau:
Stt

Tên hoạt động

Kết quả mong đợi

Đối tác
thực hiện


Nhóm
đối tượng


Thời gian

dự kiến

thực hiện

I

Chính sách

1

Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và DN nhỏ

Tăng cường sự hiểu biết, giải quyết những vướng mắc giữa chính quyền và DN (1 kỳ trong quý 2)

Hội Doanh nghiệp trẻ

Doanh nghiệp

Tháng 4 - 6/2009

2

Hộp thư tư vấn chính sách trên truyền hình

Tăng cường đối thoại, giải đáp chính sách giữa chính quyền và người dân

Đài PT và TH/ Sở KH và ĐT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Tháng 4-6/2009

3

Đào tạo nâng cao năng lực tư vấn chính sách phát triển công nghiệp nông thôn cho cán bộ, công chức

Nâng cao năng lực của CBCC để hỗ trợ phát triển DNVVN và giảm nghèo (2 lớp, 3 ngày/lớp, tháng 5 - 6, 40 học viên/ lớp)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Sở Công Thương)

CBCC các sở ngành, doanh nghiệp

Tháng 4 - 5/2009

II

Tăng cường họat động hỗ trợ kinh doanh

1

Mở 02 lớp tập huấn “đào tạo về kỹ năng, năng lực quản lý kinh doanh” cho chủ trang trại, hộ kinh doanh dịch vụ

Tăng cường kiến thức và kỹ năng quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Hội
Nông dân

Hộ kinh doanh

Tháng 02/2009

2

Mở 02 lớp bảo quản nông sản

Tăng cường kiến thức và kỹ năng xử lý sau thu hoạch cho các hộ nông dân (50 học viên/ 1 lớp, 2 ngày/lớp, tháng 7)

Hội
Nông dân

Hộ kinh doanh

Tháng 7/2009

3

Đào tạo năng lực quản lý doanh nghiệp

Tăng cường năng lực quản lý DN cho hội viên (30 học viên)

Hội Doanh nghiệp trẻ

Doanh nghiệp

Tháng 5/2009

4

Mở 04 khóa đào tạo khởi sự kinh doanh và tăng cường khả năng kinh doanh

- Hỗ trợ 100 hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp

- Tăng cường năng lực quản lý và phát triển 100 doanh nghiệp bền vữngSở KH và ĐT/Hội Nông dân

100 doanh nghiệp

Tháng 4 - 7/2009

5

Hỗ trợ tư vấn thành lập 02 nhóm phát triển điều bền vững (sản xuất điều sạch, dán nhãn công bằng quốc tế)

Xây dựng thương hiệu Điều BP và hỗ trợ các cơ sở tăng cường chất lượng sản xuất và tiêu thụ (100 học viên, tháng 4)

Hội
Nông dân

Hộ kinh doanh

Tháng 4/2009

III

Truyền thông

1

Bản tin giá cả và chất lượng nông sản

Giúp các hộ nông dân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời và kiến thức về tăng cường chất lượng nông sản

Đài PT
và TH

Nông dân, các doanh nghiệp kinh doanh nông sản

Tháng 3 - 4/2009

IV

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ

1

Khóa đào tạo nâng cao năng lực hoạt động của hiệp hội

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển hiệp hội

Hội Doanh nghiệp trẻ

Doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ

Tháng 3/2009

V

Các lĩnh vực khác

1

Tăng cường khảo sát thực tế các DNVVN thành công

Học hỏi kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh doanh (2 chuyến, 30 doanh nghiệp)

Hội Doanh nghiệp trẻ

Doanh nghiệp

Tháng 7 - 8/2009


III. Tổ chức thực hiện:

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ DNVVN của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm triển khai, phối hợp thực hiện. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý./.: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương