QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thườngtải về 14.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.64 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 982 /QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 05 tháng 6 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư cho Dự án: Công ty TNHH World Tec Vina

Khu công nghiệp Chơn Thành tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 731/STC-GCS ngày 29/5/2007, theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 25/5/2007 của UBND huyện Chơn Thành,


QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án: Công ty TNHH World Tec Vina - Khu công nghiệp Chơn Thành tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, cụ thể như sau:

1. Đơn giá đất:

- Đất nuôi trồng thủy sản: Áp dụng theo đơn giá tại Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh (6.000 đồng/m2).

- Đất trồng cây lâu năm, hàng năm, rừng sản xuất (không phân biệt hạng đất): 24.000 đồng/m2.

- Đất ở (thổ cư): Áp dụng theo đơn giá tại Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh.2. Chính sách bồi thường: Thực hiện theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh.

3. Chính sách hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh.

4. Chính sách tái định cư: Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây, nếu có nhu cầu sẽ được giao đất tái định cư:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) (trong đó có đất ở) bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi thấp hơn 100m2 đối với đất ở tại nông thôn hoặc diện tích đất còn lại không thể xây dựng nhà ở do hình thù không phù hợp để xây dựng nhà ở (kể cả trường hợp chưa có nhà) được xét giao 01 lô đất tái định cư.

- Đất chưa có Giấy CNQSDĐ hoặc có Giấy CNQSDĐ đất nông nghiệp nhưng hộ gia đình, cá nhân đã sinh sống ổn định: Có nhà ở và có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú tại khu đất bị thu hồi được xét giao 01 lô đất tái định cư.

- Ngoài ra, các đối tượng có diện tích thu hồi lớn thì cứ mỗi 15.000 m2 tăng thêm được xét giao thêm 01 lô đất ở trong khu tái định cư (gọi tắt là đất tái định cư giao thêm).

- Các trường hợp khác nếu có khó khăn về đất ở thì phải có đơn đề nghị (có xác nhận của địa phương), Hội đồng xét cấp đất của huyện Chơn Thành xem xét giải quyết cụ thể sau khi đã hoàn thành việc giải tỏa mặt bằng, giao đất.

- Việc xét giao thêm không áp dụng đối với đất thu hồi có nguồn gốc thuê của Nhà nước, lấn chiếm hoặc nhận giao khoán của Nhà nước.- Đối tượng được cấp đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Ban Quản lý các KCN, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, Công ty TNHH World Tec Vina và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương