QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt đề cương Dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phướctải về 18.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích18.84 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1475/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 28 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương Dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 201/TTr-STNMT ngày 01/7/2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyt đề cương D án Quy hoch bo v môi trường tnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Trung tâm K thut Môi trường - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình lp, vi các ni dung như sau:


1. Mc tiêu:

- Đánh giá tổng thể hiện trạng tài nguyên, môi trường tỉnh Bình Phước;

- Tăng cường năng lực quản lý, giám sát, đầu tư và đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm điều chỉnh hoạt động phát triển công nghiệp, đô thị, khai thác tài nguyên thiên nhiên nhằm phòng ngừa ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước;

- Quy hoạch môi trường chi tiết các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Ni dung đề cương:

2.1. Đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường tỉnh Bình Phước trong mối quan hệ tương tác với hiện trạng môi trường các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phụ cận.

2.2. Dự báo xu thế biến đổi môi trường, tài nguyên tỉnh Bình Phước dưới tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phụ cận.

2.3. Đề xuất quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường và khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên tại tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong vùng và của địa phương.

2.4. Xây dựng quy hoạch môi trường chi tiết các vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

2.5. Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch môi trường các vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2.6. Lập bản đồ định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1:100.000.

2.7. Phân công thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

3. Kinh phí thc hin: 938.961.000 đồng

4. Thi gian thc hin hoàn thành: Đến tháng 12/2008.Điu 2. Trung tâm Kỹ thuật Môi trường - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình (đơn vị tư vấn) có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung trong đề cương đã được phê duyệt và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Điu 3. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án của đơn vị tư vấn.

Điu 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương