QuyếT ĐỊnh về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 13.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.56 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 847/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 23 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2005;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 698/TTr- BCH ngày 22/5/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Trăm Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Nguyễn Phi Hùng CHT Bộ CHQS tỉnh Phó Chủ tịch TT

3. Ông Hoàng Văn Huệ GĐ Công an tỉnh Thành viên

4. Ông Vũ Thành Nam GĐ Sở KH&ĐT Thành viên

5. Ông Nguyễn Quang Toản GĐ Sở VH-TT&DL Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà GĐ Sở LĐ-TB&XH Thành viên

7. Ông Nguyễn Đồng Thông GĐ Sở Y tế Thành viên

8. Ông Phạm Công GĐ Sở Tài chính Thành viên

9. Ông Bùi Quang Phụng GĐ Sở Tư pháp Thành viên

10. Ông Nguyễn Văn Hùng GĐ Sở GD&ĐT Thành viên

Mời các ông (bà) sau đây tham gia thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh:

11. Ông Trần Văn Gôm - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

12. Bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

13. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh đoàn

14. Ông Huỳnh Thiện Hùng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh

15. Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Chủ tịch Hội NDVN tỉnh

16. Ông Lâm Văn Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnhĐiều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh được thực hiện theo Điều 27, Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2005.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh có trách nhiệm trực tiếp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả chuẩn bị công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giúp UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh./.CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương