QuyếT ĐỊnh về việc điều chỉnh Danh mục chi tiếttải về 27.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích27.22 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 2772/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 18 tháng 12 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Danh mục chi tiết

các KCN quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg

ngày 21/8/2006, Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 và

Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng KCN tại Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch KCN của tỉnh Bình Phước

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Công văn số 820/BQL ngày 11/12/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Danh mục chi tiết các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 và Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh.

(Có Danh mục điều chỉnh kèm theo)Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh nói trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Trưởng Ban Ban Quản lý các KCN; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


DANH MỤC CHI TIẾT CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006,

Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 và Công văn số 575/TTg-KTN


ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND

ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh)
A. THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

I. KCN Đồng Xoài: Diện tích quy hoạch 505 ha thuộc chủ yếu là đất cao su giao lại, trong đó 01 khu chưa có chủ đầu tư, ba khu đã giao cho 03 chủ đầu tư, bao gồm:

1. KCN Đồng Xoài I - KCN Tân Thành: Chưa có chủ đầu tư hạ tầng, thuộc xã Tân Thành và xã Tiến Thành, diện tích: 153 ha.

2. KCN Đồng Xoài II - Công ty cổ phần Quang Minh Tiến, thuộc xã Tân Thành, diện tích: 83 ha, trong đó đất cao su giao lại là 77 ha.

3. KCN Đồng Xoài III - Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước, thuộc xã Tiến Hưng, diện tích: 128 ha.

4. KCN Đồng Xoài IV - Công ty TNHH XD - TM Thuận Việt, thuộc xã Tiến Hưng, diện tích: 132 ha.Tổng cộng: 496 ha.

So với Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ giảm 09 ha do diện tích đất cao su giao lại theo từng lô nên số thiếu không quy hoạch thêm đất liền kề được.


B. HUYỆN ĐỒNG PHÚ


II. KCN Nam Đồng Phú: Diện tích quy hoạch 150, thuộc xã Tân Lập.

- Giai đoạn I - đất do Quân đoàn 4 giao lại: 71 ha.

- Giai đoạn II quy hoạch trên đất của dân: 79 ha.

Chủ đầu tư hạ tầng : Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh hạ tầng bất động sản Đồng Phú.III. KCN Bắc Đồng Phú: Diện tích quy hoạch 200 ha thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài chủ yếu là đất cao su giao lại:

Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.

Diện tích quy hoạch thực tế triển khai: 186 ha.

So với Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ giảm 14 ha do chuyển đổi đất cao su giao lại sử dụng cho mục đích khác.C. HUYỆN CHƠN THÀNH

IV. KCN Minh Hưng: Diện tích quy hoạch 700 ha thuộc xã Minh Hưng, đã giao cho 2 chủ đầu tư hạ tầng, bao gồm :

1. KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

- Giai đoạn I - chủ yếu là đất cao su giao lại: 194 ha - Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty TNHH C&N Vina.

- Giai đoạn III - quy hoạch trên đất của dân đã được UBND tỉnh thuận chủ trương tại Công văn số 727/UBND-SX ngày 20/3/2008 về việc thống nhất vị trí, diện tích đất mở rộng cho Công ty TNHH C&N Vina thuê đất đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, diện tích : 200 ha.

2. KCN Minh Hưng III - Chủ đầu tư Công ty Cao su Bình Long, quy hoạch trên đất cao su giao lại, diện tích : 300 ha.

Tổng cộng: 694 ha.

So với Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ giảm 06 ha, do diện tích cao su quy hoạch cho KCN trước đây đã chuyển mục đích khác và UBND tỉnh bổ sung lại giai đoạn II cho KCN Minh Hưng - Hàn Quốc diện tích 200 ha.V. KCN Sài Gòn - Bình Phước: Diện tích quy hoạch 450 ha, thuộc xã Minh Thành, thực tế là 447 ha.

Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bình Phước.

Được bổ sung quy hoạch theo Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung, quy hoạch các KCN của tỉnh Bình Phước.

VI. KCN Chơn Thành 500 ha thuộc xã Thành Tâm theo Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. KCN Chơn Thành I - Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành, diện tích: 120 ha.

2. KCN Chơn Thành II - Công ty cổ phần Sản xuất - XD - TM và Nông nghiệp Hải Vương, diện tích : 93 ha.

3. KCN Chơn Thành III - Công ty Công nghiệp - Thương mại Tân Phú Cường, quy hoạch trên đất của dân, diện tích : 160 ha.

4. KCN Bình Phước - Đài Loan - Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam, quy hoạch trên đất của dân, diện tích 127 ha.

UBND tỉnh thuận chủ trương cho Công ty này tại Công văn số 40/UBND-KT ngày 07/01/2008 với diện tích 450 ha liền kề với KCN Chơn Thành 500 ha. Do diện tích 500 ha của KCN Chơn Thành đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mới triển khai cho 3 chủ đầu tư với tổng diện tích 378 ha, theo đề xuất của Ban Quản lý các KCN, UBND tỉnh bố trí giai đoạn I của KCN do Công ty TNHH CN King Jade Việt Nam làm chủ đầu tư là 122 ha để có thể triển khai ngay. Sau khi lấp đầy, mở rộng giai đoạn II, UBND tỉnh sẽ bổ sung 328 ha trong Đề án điều chỉnh, bổ sung KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.VII. KCN Becamex - Bình Phước: Diện tích quy hoạch 2.000 ha, thuộc thị trấn Chơn Thành, xã Thành Tâm và Minh Thành.

Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước.

Được bổ sung quy hoạch theo Công văn số 1019/TTg-KTN ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung KCN Becamex - Bình Phước vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước.

D. HUYỆN BÌNH LONG

VIII. KCN Tân Khai: Diện tích quy hoạch 700 ha, thuộc xã Tân Khai, đã giao cho 3 chủ đầu tư, bao gồm :

1. KCN Tân Khai I: Diện tích 124 ha, trong đó: Đất cao su giao lại 102 ha, đất dân 22 ha; chưa có chủ đầu tư hạ tầng.

2. KCN Việt Kiều: Diện tích 101 ha, quy hoạch trên đất cao su giao lại, chủ đầu tư hạ tầng: Ông Quách Hưng Tòng.

3. KCN Tân Khai 45 ha : Diện tích 45 ha, quy hoạch trên đất cao su giao lại, Chủ đầu tư : Ông Choi Song Lim.

4. KCN Thanh Bình: Diện tích 90 ha, quy hoạch trên đất cao su giao lại, Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty TNHH Việt Phương.

5. KCN Tân Khai II : Diện tích 340 ha, trong đó : Đất cao su giao lại 100 ha, đất dân 240 ha; Chủ đầu tư hạ tầng : Công ty TNHH Việt Phương.E. TỔNG CỘNG

Quy hoạch 08 khu công nghiệp - diện tích quy hoạch là 5.205 ha, trong đó: Thực tế chia nhỏ thành 19 khu công nghiệp - với diện tích thực tế công bố là 5.173 ha./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương