QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luậttải về 24.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích24.46 Kb.
#1299


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 34 /2009/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 29 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luậtỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

3. Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ.

4. Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ.

5. Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ.

6. Quyết định số 46/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ.

7. Quyết định số 47/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ.

8. Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

9. Quyết định số 52/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

10. Quyết định số 59/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng trực thuộc Sở Lao động - Thương và Xã hội thành phố Cần Thơ.

11. Quyết định số 60/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Phát triển khu dân cư nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

12. Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ.

13. Quyết định số 62/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương và Xã hội thành phố Cần Thơ.

14. Quyết định số 143/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ.

15. Quyết định số 229/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Xây dựng.

16. Quyết định số 230/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Y tế.

17. Quyết định số 236/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

18. Quyết định số 237/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

19. Quyết định số 238/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Tài chính.

20. Quyết định số 239/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo.

21. Quyết định số 240/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

22. Quyết định số 241/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

23. Quyết định số 242/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Chi cục thú y thành phố Cần Thơ.

24. Quyết định số 246/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

25. Quyết định số 253/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin.

26. Quyết định số 295/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Liên Trạm Thủy sản Ô Môn - Cờ Đỏ và Liên Trạm Thủy sản Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh trực thuộc Chi cục Thủy sản.

27. Quyết định số 296/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các Trạm Thú y và Trạm Kiểm dịch động vật trực thuộc Chi cục Thú y.

28. Quyết định số 297/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trạm kiểm dịch thực vật nội địa và các Trạm Bảo vệ thực vật quận, huyện trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật.

29. Quyết định số 300/2004/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

30. Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- VP Chính phủ; Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

- TT.Thành ủy; TT.HĐND thành phố;

- CT, PCT UBND thành phố;

- Sở, ngành thành phố có liên quan;

- Website Chính phủ;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- Báo Cần Thơ; Trung tâm Công báo;

- Lưu VT.D50
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)


Trần Thanh MẫnКаталог: vbpq -> Files
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ
Files -> UỶ ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Files -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 24.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương