QuyếT ĐỊnh về việc ban hànhtải về 67.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích67.83 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1805/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 03 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 742/SNN-PTNT ngày 26/7/2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng

nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND

ngày 03/8/2011 của UBND tỉnh)Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) nhằm giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước đến năm 2020.

Điều 2.

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bàn bạc, thảo luận và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Từng thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện.

3. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối) do chủ tịch UBND tỉnh thành lập.


Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Thẩm định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 trước khi thông qua Ban chỉ đạo Trung ương và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Quán triệt, phổ biến nội dung kế hoạch, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước đến năm 2020.

3. Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

4. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước đến năm 2020.

5. Xây dựng các giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

6. Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo nhân rộng giai đoạn tiếp theo.

7. Thẩm định đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của cấp huyện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận; tham mưu giúp UBND tỉnh trình Ban Chỉ đạo nông thôn mới Trung ương xét công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.Điều 4. Nhiệm vụ của Văn phòng điều phối

Văn phòng điều phối có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Tổng hợp kế hoạch các huyện, thị xã. Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm của toàn tỉnh

- Làm nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo. Tổng hợp kịp thời các báo cáo kết quả tiến độ triển khai thực hiện Chương trình của huyện, thị xã; các sở, ban, ngành và đoàn thể. Đề xuất với Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo giữa hai kỳ họp nhằm xử lý các tồn tại, vướng mắc kịp thời, chuẩn bị các nội dung báo cáo liên quan đến xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của cơ quan trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm xử lý các tồn tại, vướng mắc kịp thời.

- Chuẩn bị đầy đủ văn bản báo cáo tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo

- Hướng dẫn các địa phương thành lập Ban chỉ đạo huyện, thị xã và Ban quản lý đề án xây dựng nông thôn mới xã; hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý đề án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo giao.Điều 5. Các thành viên ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy cơ quan để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công như sau.

1. Ông Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban chỉ đạo (sau đây gọi là Trưởng ban).

- Phụ trách chung về hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Chủ trì các cuộc họp, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực:

- Giúp trưởng Ban chỉ đạo điều hành công việc của Ban chỉ đạo khi được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền.

- Chỉ đạo trực tiếp Văn phòng điều phối thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo trên địa bàn tỉnh.

3. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban.

Giúp trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các lĩnh vực phụ trách.

4. Ông Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban.

Giúp trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các lĩnh vực phụ trách.

5. Ông Bùi Văn Thạch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban.

Giúp trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các lĩnh vực phụ trách.

6. Ông Nguyễn Văn Tới - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng ban kiêm Chánh văn phòng điều phối Ban chỉ đạo:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành phụ trách; chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện đảm bảo các tiêu chí số 3, 13 và mục 17.1 thuộc tiêu chí 17 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Lãnh đạo Văn phòng điều phối thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Văn phòng điều phối.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Phú.

7. Ông Vũ Thành Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên thường trực:

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch về nhu cầu vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn sự nghiệp hàng năm để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, …; thực hiện huy động, lồng ghép các chương trình, dự án,...kết hợp kêu gọi, thu hút các nguồn lực và đề xuất kế hoạch phân bổ vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện của kế hoạch.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo mục 1.2 thuộc tiêu chí số 1 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hớn Quản.

8. Ông Phan Ngọc Sự - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên thường trực:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ban chỉ đạo bố trí đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác chỉ đạo, thực hiện các nội dung của quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo việc cấp phát kinh phí thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiến độ và kế hoạch vốn được bố trí; chỉ đạo quản lý chặt chẽ hướng dẫn quản lý vốn, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới theo quy định.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Bình Long.

9. Ông Huỳnh Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Uỷ viên thường trực:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới của cấp xã.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo mục 1.3 thuộc tiêu chí số 1 và tiêu chí số 9 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,…thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Phước Long.


10. Ông Lê Văn Mãi - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo các tiêu chí số 10, 11, 12 và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo mục 14.3 thuộc tiêu chí 14 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

11. Ông Nguyễn Quang Cánh - Phó Giám đốc Sở Công thương, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo các tiêu chí số 4 và số 7 và phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT đảm bảo tiêu chí 13 (về tổ hợp tác và hợp tác xã trong thương mại dịch vụ) của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chơn Thành.

12. Ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 15 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Gia Mập.

13. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 5, 14 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Đồng Xoài.

14. Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hoá thể thao và Du lịch, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 6, 16 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

15. Ông Lê Đăng Nhật - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo mục 1.1 thuộc bộ tiêu chí số 1; mục 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 thuộc bộ tiêu chí số 17 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Đốp.

16. Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 2 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước và phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT đảm bảo tiêu chí 13 (về tổ hợp tác và hợp tác xã trong lĩnh vực vận tải).

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Ninh.

17. Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 8 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Đăng.

18. Ông Vũ Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Uỷ viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo mục 18.1 thuộc tiêu chí số 18 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

19. Ông Huỳnh Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Uỷ viên:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan hướng dẫn các huyện thực hiện các Chương trình, dự án có liên quan do Ban Dân tộc quản lý lồng ghép thực hiện theo các tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

20. Ông Trương Quang Dũng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước, Uỷ viên:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các ngân hàng hướng dẫn các huyện, ban quản lý đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã thực hiện các giải pháp huy động vay vốn để thực hiện các chương trình, đề án, dự án xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trong việc tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do trưởng ban phân công.

21. Ông Phạm Xuân Chiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên:

Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện phong trào toàn dân “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” lồng ghép với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; nghiên cứu, đề xuất việc ban hành nội quy, quy ước làng, xóm về trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu. Chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

22. Ông Phan Minh Hoàng - Giám đốc đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Uỷ viên:

- Tham gia chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông; Phối hợp với các Sở, Ban, ngành đoàn thể liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

23. Ông Đoàn Như Viên – Tổng biên tập Báo Bình Phước, Uỷ viên:

- Tham gia chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,…về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông; Phối hợp với các Sở, Ban, ngành đoàn thể liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

24. Các ông, bà là lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, tỉnh đoàn):

Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

25. Ủy viên là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã:

- Làm Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo cấp huyện), trực tiếp điều hành Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cấp huyện.

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các Ban Quản lý đề án cấp xã về thực hiện đề án nông thôn mới các xã thuộc huyện.

- Huy động các nguồn lực từ ngân sách huyện để thực hiện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.


Chương III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO

VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Chế độ hội họp

1. Ban chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng 1 lần; trường hợp cần thiết Ban chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

2. Trưởng ban quyết định mời thêm các đại biểu không thuộc Ban chỉ đạo tỉnh tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

3. Các phiên họp của Ban chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm trước 3 ngày làm việc. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chỉ đạo.

4. Kết luận của Trưởng ban hoặc phó Trưởng ban thường trực (khi được uỷ quyền) được thông báo tới các thành viên Ban chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã bằng thông báo của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

- Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và năm và những báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban.

- Văn phòng điều phối chịu trách nhiệm tập hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình MTQG nông thôn mới trên toàn tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo trung ương và các Bộ, ngành liên quan.

Điều 8. Mối quan hệ công tác

- Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh.

- Quan hệ công tác của Ban chỉ đạo với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội là mối quan hệ phối hợp.

- Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Sở, ngành, UBND cấp huyện, thị xã về việc thực hiện nội dung về xây dựng nông thôn mới.Điều 9. Quy định về sử dụng con dấu trong điều hành.

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban khi ký, đóng dấu các văn bản của Ban chỉ đạo thì sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.- Phó trưởng Ban là giám đốc sở và các uỷ viên sử dụng con dấu của đơn vị mình khi ký, đóng dấu các văn bản do Ban chỉ đạo phân công.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định nêu tại Quy chế này.

Điều 11. Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Trưởng ban xem xét, giải quyết.

Điều 12. Trong quá trình hoạt động, nếu có những nội dung nào trong Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cần sửa đổi, bổ sung thì các thành viên Ban chỉ đạo kịp thời phản ánh cho Văn phòng điều phối để tổng hợp và trình Ban chỉ đạo thảo luận, thống nhất trình Trưởng ban xem xét, quyết định./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương