QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn Latải về 44.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích44.7 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH SƠN LACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 463/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân
tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

     Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ, ĐĐBQH HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan Báo, Đài PTTH tỉnh;

- Các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCD, 120 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Cầm Ngọc Minh

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH SƠN LACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ
Phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-UBND

ngày27/02/2015 của UBND tỉnh Sơn La)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Tiếp Công dân, Văn phòng Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Sơn La.Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cung cấp, trao đổi thông tin về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, đúng thời gian, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Mọi hoạt động phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân và tham gia vào giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích Nhà nước; quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

3. Hoạt động phối hợp giữa Ban Tiếp công dân của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện pháp luật và các quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, xây dựng chương trình, kế hoạch cho công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

Đôn đốc kiểm tra các cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật do Ban Tiếp Công dân chuyển đến để tham mưu theo chức năng hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, việc tham mưu, giải quyết của các cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

3. Ban Tiếp công dân, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu chuẩn bị những tài liệu liên quan đến các nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo để phục vụ Lãnh đạo tỉnh trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo lịch hoặc đột xuất.

4. Tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và chuẩn bị tốt việc phục vụ cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phối hợp tiếp công dân tới phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực, ngành, địa phương mình quản lý.

3. Phối hợp hướng dẫn công dân đến cơ quan có chức năng xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định; tham mưu để giải quyết kịp thời các vụ việc về khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nội quy, quy chế tiếp công dân.

4. Phối hợp phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của cấp uỷ, chính quyền tỉnh

5. Thực hiện các phương thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.Chương II
TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

     Điều 5. Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Mọi hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đều trong nhiệm vụ tiếp công dân cho Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

     Điều 6. Thời gian tiếp công dân

1. Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh cùng tiếp công dân mỗi tháng 01 lần, lịch và thành phần tiếp công dân định kỳ được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân và đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

      2. Ban Tiếp công dân và đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong giờ hành chính những ngày làm việc hàng tuần.

     Điều 7. Thành phần tham dự tiếp công dân cùng Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

1. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân của tỉnh có trách nhiệm tổ chức điều hành phục vụ cho việc tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh.

2. Thủ trưởng các đơn vị Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo di dân tái định cư và các Sở, ngành có nội dung liên quan đến phản ánh kiến nghị của công dân có trách nhiệm phục vụ việc tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBNDtỉnh.

3. Chủ tịch UBND các huyện thành phố tham gia phục vụ việc tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi được mời hoặc yêu cầu; trường hợp có khiếu kiện đông người vượt cấp, tổ chức vận động và đón công dân của địa phương mình về nơi cư trú và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

      Điều 8. Chế độ giao ban, báo cáo

     Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan có liên quan dự họp giao ban tháng, hàng quý, 6 tháng…,theo giấy mời của Ban tiếp công dân tỉnh hoặc Văn phòng Tỉnh ủy.Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 
TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP


Điều 9. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cử đại diện có năng lực, trình độ phù hợp phối hợp cùng Ban Tiếp công dân thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

1. Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy; kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Lãnh đạo Tỉnh ủy; chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo Tỉnh ủy tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất.

2. Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

3. Đại diện Ban Nội chính tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính Tỉnh ủy;

4. Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội, với HĐND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất.

5. Ban Tiếp công dân tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Duy trì mối quan hệ với các cơ quan phối hợp về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện tốt công tác tiếp công dân. 

Điều 10. Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân; bố trí bảo vệ Trụ sở Tiếp Công dân ngoài giờ hành chính; chỉ đạo đơn vị tự vệ cơ quan phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân khi cần thiết.

Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh qua tiếp công dân.

Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan bàn biện pháp giải quyết; cử đúng chuyên viên tham dự tiếp công dân khi Ban Tiếp Công dân đề nghị.

Điều 11. UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu và cử đúng cán bộ, công chức tham dự Tiếp công dân theo yêu cầu của Ban Tiếp công dân.

Điều 13.  Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; có biện pháp xử lý kịp thời những người vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, cá nhân.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan

     Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban tiếp công dân của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy chế này.

     Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc có những điểm không phù hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân của tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời trao đổi, thống nhất tổng hợp để trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương