QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế khen tặngtải về 28.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích28.52 Kb.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

* Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Số 1760 – QĐ/BGTTW

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế khen tặng

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

- Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ Quyết định số 113 – QĐ/TW, ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Xét đề nghị của Hội đồng thi đua – khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương,TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 947-QĐ/BTGTW, ngày 5/6/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Điều 3. Hội đồng thi đua – khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, các tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi, đối tượng quy định của Quy chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: K/T TRƯỞNG BAN

- Lãnh đạo Ban, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Các thành viên HĐTĐKT (10b),

- Như điều 3 (80b),

- Các phòng thuộc Văn phòng Ban (04),

- Thường trực HĐTĐKT, (Đã ký)

- Lưu HC.

Vũ Ngọc Hoàng

QUY CHẾ

Khen tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

(ban hành kèm theo Quyết định số 1760 _ QĐ/BTGTW, ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Tuyên giáo'' là hình thức khen thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương để ghi nhận sự cống hiến của cán bộ, công chức và người lao động vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Điều 2. Kỷ niệm chương thể hiện đặc trưng của ngành Tuyên giáo, bao gồm: Huy hiệu, Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định.

Điều 3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống ngành tuyên giáo một lần, khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930) hằng năm.

Điều 4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư tưởng - văn hoá” “Vì sự nghiệp Khoa giáo” thì không xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN KHEN TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 5. Đối tượng, điều kiện

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong hệ thống tổ chức chuyên trách ngành Tuyên giáo thuộc: Ban Tuyên giao Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị Trung ương; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Chính trị, Bộ Công an. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.Điều 6. Tiêu chuẩn

1. Các đồng chí cán bộ, công chức đã có 10 năm công tác tại các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể sau đây: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị Trung ương; Ban Tuyên giáo huyện ủy, quận ủy, thị ủy và thành ủy thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện); Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Chính trị, Bộ Công an. Các đồng chí là nhân viên, lao động trong hệ thống tổ chức ngành Tuyên giáo hưởng lương từ ngân sách, tham gia đóng bảo hiểm đã có 15 năm công tác trở lên.

2. Các đồng chí đã có 7 năm công tác trong Ngành trở lên, trong đó có ít nhất 3 năm đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị Trung ương; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị, Bộ Công an; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo cấp huyện.

3 . Các đồng chí đã có 5 năm công tác trong Ngành trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương Ban Tuyên giáo Trung ương; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị Trung ương; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Chính trị, Bộ Công an.

4. Lãnh đạo ban, bộ, ngành, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích đóng góp cụ thể trong quá trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Trung ương, do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan thẩm định trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.

5. Các trường hợp đặc biệt khác, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trình lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định tặng thưởng kịp thời để động viên cổ vũ (đối với các gương điển hình đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, có ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong Đảng và xã hội).II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Thời gian xét tặng thưởng

1. Tháng 5, 6: Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp nhận, thẩm định và tổng hợp đề nghị tặng thưởng của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

2. Tháng 7: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trình lãnh đạo Ban quyết định tặng thưởng và gửi các hiện vật khen thưởng về các cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức trao tặng trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo hằng năm.

Điều 8. Thẩm quyền thực hiện

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị Trung ương (trong cơ quan Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Chính trị, Bộ Công an gửi hồ sơ đề nghị khen tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn về Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Đối với các đồng chí cán bộ tuyên giáo đã nghỉ hưu, thì cơ quan chủ quản trước đó của cán bộ có trách nhiệm xác nhận và đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ nơi cán bộ cư trú khi nghỉ hưu trình Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng.

3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ quy đình về đối tượng, tiêu chuẩn của Quy chế này có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị để trình lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định khen thưởng.MẦU DANH SÁCH KỶ NIỆM CHƯƠNG
(Tiêu đề cơ quan, đơn vị đề nghị)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

VÌ SỰ NGHIỆP TUYÊN GIÁO”


(Kèm theo Tờ trình (công văn) số: - ngày tháng năm

Của cơ quan (đơn vị):……….


SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH – CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)

THỜI GIAN CÔNG TÁC NGÀNH TUYÊN GIÁO

01

02

03Thủ trưởng cơ quan(ký tên, đóng dấu)
: Files
Files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
Files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
Files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
Files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
Files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương