QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và công bố chuẩn đầu ratải về 31.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích31.47 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 563 /QĐ-ĐHL TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và công bố chuẩn đầu ra

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

quyẾt đỊnh:


Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của Trường đại học Luật TP. HCM.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường đại học Luật TP. HCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 2;

  • Website;

  • Lưu VT, TCHC.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 563 /KH-ĐHLTp. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 06 năm 2010KẾ HOẠCH

Tiến độ xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo

(ban hành kèm Quyết định số: 563 QĐ-ĐHL ngày 03/6/2010)

STT

Công việc

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Ghi chú

1

a) Xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra.

Các khoa, bộ môn Quản trị

07/6/2010 đến 30/06/2010

Các khoa đăng ký lịch, địa điểm Hội thảo cho P. TCHC (cô Trang ttqtrang@hcmulaw.edu.vn)

b) Tổ chức Hội thảo (mời các nhà khoa học, giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên) để bổ sung dự thảo

Các khoa, bộ môn Quản trị

2

Hội đồng Khoa học khoa, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo

Các khoa, bộ môn Quản trị

11/7/2010 đến 20/7/2010

- Chuẩn đầu rà hệ đại học chuyển về cho cô Liễu TTĐBCL&PPGD Email: tklieu@hcmulaw.edu.vn

- Chuẩn đầu ra hệ sau đại học chuyển về cho cô Ngọc, P ĐT SĐH

Email: ntbngoc@hcmulaw.edu


3

Hoàn thiện dự thảo xây dựng chuẩn đầu ra do các khoa xây dựng.

- TTĐBCL& PPGD (hệ đại học)

- P. ĐT SĐH

(hệ sau đại học)


21/7/2010 đến 30/7/2010
4

Chuyển dự thảo xây dựng chuẩn đầu ra cho Hội đồng KHĐT.

- TTĐBCL& PPGD (hệ đại học)

- P. ĐT SĐH

(hệ sau đại học)


01/8/2010 đến 02/8/2010

Người nhận: Phạm Trí Hùng (pthung@hcmulaw.edu.vn)

5

Hội đồng KHĐT Nhà trường tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo

Hội đồng KHĐT

03/8/2010 đến 10/8/2010
6

Công bố Dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trên trang Web của Trường để cán bộ quản lý, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, các trường/ khoa cùng khối ngành trong và ngoài trường cho ý kiến đóng góp.

- TT CNTT

- Tổ Website11/8/2010 đến 20/8/2010

Tổ Website, Trung tâm CNTT tiếp nhận ý kiến đóng góp; chuyển toàn bộ ý kiến đóng góp bổ sung cho TTĐBCL&PPGD (đối với chuẩn đầu ra hệ đại học) và P. ĐT SĐH (đối với chuẩn đầu ra hệ sau đại học)

7

Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

- TTĐBCL& PPGD (hệ đại học)

- P. ĐT SĐH

(hệ sau đại học)


21/8/2010 đến 25/8/2010

- Cô Trần Kim Liễu

- Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc8

Hiệu trưởng ký công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thông qua website của Trường, gửi báo về Bộ GD & ĐT

- Phòng TC-HC

- Hiệu trưởng

- TT CNTT

- Tổ Website26/8/2010


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Hoàng Hải


Nơi nhận:


  • Các đơn vị;(để thực hiện)

  • Lưu VT, TCHC.

: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> tintuc sukien
tintuc sukien -> MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
tintuc sukien -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
tintuc sukien -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
tintuc sukien -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
tintuc sukien -> Bảo vệ luận văn cuối khóa cho các sinh viên lớp Cử nhân Luật tăng cường tiếng Pháp
tintuc sukien -> I. ĐỐi tưỢng dự thi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương