QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọtải về 42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích42 Kb.
#11391
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

–––––––– –––––––––––––––––––––

Số:1799 /2006/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 23 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

Xét đề nghị của Cục thuế tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 124/TT-CT ngày 06/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên của một số tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Giao cho Cục thuế tỉnh Phú Thọ hướng dẫn các cơ sở khai thác tài nguyên thực hiện nộp thuế theo giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này và tổ chức thu thuế tài nguyên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 và thay thế Quyết định số 2581/1999/QĐ-UB ngày 07/10/1999 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá tính thuế tài nguyên.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Khánh (đã ký)

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1799/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ

Số

TT


Loại tài nguyên

Đơn vị

tính


Giá tính thuế tài nguyên

Thuế suất %

Số thuế tài nguyên trên 1 đơn vị sản phẩm
Kho¸ng s¶n kim lo¹i

QuÆng s¾t (th«)Kho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹i

Kho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹i dïng lµm VLXD th«ng th­êng

- §Êt khai th¸c san lÊp

- §Êt khai th¸c lµm g¹ch, ngãi

- C¸t


- Sái

- §¸ lµm vËt liÖu x©y dùngKho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹i lµm vËt liÖu x©y dùng cao cÊp

- Qu¾c zÝtKho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹i dïng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp

- Cao lin

- Mi ca

- QuÆng Th¹ch anh- QuÆng Fenspat

- §¸ dïng nung v«i vµ s¶n xuÊt VLXD§¸ quý

- QuÆng Fenpat

- Riªng quÆng Fenpat ®Æc biÖt

Kho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹i kh¸c

- QuÆng tan:

+ QuÆng tan A0

+ QuÆng tan A1

+ QuÆng tan A§B

+ QuÆng tan B


N­íc thiªn nhiªn


N­íc kho¸ng thiªn nhiªn, n­íc thiªn nhiªn tinh läc ®ãng chai, ®ãng hép

N­íc thiªn nhiªn khai th¸c phôc vô c¸c ngµnh s¶n xuÊt

- N­íc ngÇm khai th¸c lµm nguyªn liÖu phô t¹o SX bia…

- N­íc sö dông chung phôc vô s¶n xuÊt (vÖ sinh c«ng nghiÖp, lµm m¸t, t¹o h¬i…)


®/tÊn

®/m3

®/m3

®/m3

®/m3

®/m3

®/tÊn

®/tÊn


®/tÊn

®/tÊn


®/tÊn

®/tÊn


®/tÊn

®/tÊn


®/tÊn

®/tÊn


®/tÊn

®/tÊn


®/m3
®/m3

®/m3


80.000

8.000


10.000

10.000


45.000

25.000


85.000

80.000


800.000

150.000


90.000

30.000


150.000

390.000


935.000

298.000


423.000

150.000


300.000
2.500

500


2

1

22

2

23

4

44

5

45

5

22

2

24
3

1


1.600

80

200200

900


500

2.550


3.200

32.000


6.000

4.500


1.200

7.500


19.500

18.700


5.960

8.460


3.000

12.000
075

5


tải về 42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương