QuyếT ĐỊnh về việc ban hành bản quy đỊnh mức thu lệ phítải về 26.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích26.85 Kb.
#23129
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 564/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 05 tháng 7 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ

ĐỊA CHÍNH, MỨC THU TIỀN ĐO ĐẠC, VÀ CHI

PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính.

- Căn cứ Thông tư 02TC/TCT ngày 04/01/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.

- Căn cứ tờ trình và đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính ngày 6/6/1995 về việc ban hành qui định mức thu tiền lệ phí địa chính, lệ phí đo đạc. Và định mức chi lệ phí cho công tác trên.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Điều 1: Nay ban hành bảng quy định mức thu tiền lệ phí địa chính, mức thu tiền đo đạc và chi phục vụ công tác đo đạc, địa chính.

Điều 2: Các ông Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Sở Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn trong ngành thực hiện quyết định này.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Phú Hội

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC.


(Ban hành theo Quyết định số 564/QĐ.UB ngày 5

tháng 7 năm 1995 của UBND Tỉnh).

V
iệc chi để phục vụ công tác địa chính và đo đạc

được thực hiện như sau
TT

Loại công việc

Mức chi

Ghi chú

I

Mức chi cho công tác địa chính

Mức chi cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình cá nhân và tổ chức (trong và ngoài thị xã, thị trấn).

Mức chi chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Mức chi trích lục hồ sơ địa chính

Mức chi trích lục bản đồ kèm hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Mức chi cho công tác đo đạc

Mức chi đo vẽ bản đồ địa chính

- Tỉ lệ 1/500

- Tỉ lệ 1/1000

- Tỉ lệ 1/2000

- Tỉ lệ 1/5000

Mức chi đo vẽ hiện trạng riêng lẻ và đo xác minh tranh chấp cho cá nhân tập thể có yêu cầu

- Tỉ lệ 1/500

- Tỉ lệ 1/1000

- Tỉ lệ 1/2000

- Tỉ lệ 1/5000

Ngoài ra còn được tính thêm:

+ Trong địa bàn TX Long Xuyên

+ Ngoài địa bàn TX Long Xuyên7.870 đ/giấy


7.870 đ/giấy
2.000 đ/v.bản

2.000 đ/hộ


974.069 đ/ha

233.543 đ/ha

122.433 đ/ha

34.035 đ/ha

195 đ/m2


47 đ m2

25 đ/m2


7 đ/m2
100.000 đ/vụ

150.000 đ/vụChưa tính công đo đạc


nt
Hoặc thửa đất

Dù hộ có có nhiều thửa đất cũng một giá

Vận chuyễn mốc và tàu đi xe đi lại


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Phú Hội
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

MỨC THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH, MỨC THU TIỀN ĐO ĐẠC

(Ban hành theo quyết định số 564/ QĐ.UB ngày 5

tháng 7 năm 1995 của UBND Tỉnh).Việc thu lệ phí địa chính và tiền đo đạc theo quy định sau:
TT

Loại công việc

Mức thu

Ghi chú
Mức thu tiền đo đạc lập bản đổ địa chính

Đất thổ cư, chuyên dùng nội thị trấn

Đất thổ cư, chuyên dùng ngoài TX, thị trấn

Đất trồng cây lâu năm

Đất trồng lúa và các loại đất khác

Đất trồng màuMức thu lệ phí địa chính

Lê phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

(Hợp thức hóa QSDĐ)

a. Hộ gia đình cá nhân

- Nội thị xã, thị trấn

- Ngoại thị xã, thị trấn

b. Các Tổ chức

Lệ phí chứng nhận ĐK biến động về đất đai

a. Hội gia đình cá nhân

b. Tổ chức

Trích lục hồ sơ địa chính lưu trữ
Trích lục bản đồ kèm theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ

300đ/m2


150đ/m2

40.000đ/ha

20.000đ/ha

30.000đ/ha

20.000đ/giấy

10.000đ/giấy

100.000đ/giấy
10.000đ/lần

20.000đ/lần

5.000đ/V.bản
5.000đ/hộ


đo vẽ tỉ lệ 1/500-1/1000

đo vẽ tỉ lệ 1/500-1/2000

đo vẽ tỉ lệ 1/500-1/5000

đo vẽ tỉ lệ 1/5000

đo vẽ tỉ lệ 1/5000

- Cho mỗi văn bản hoặc thửa đất

- Hộ có nhiều thửa cũng tính một giá
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhị
Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 26.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương