QuyếT ĐỊnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015tải về 53.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích53.35 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

___________________
Số: 975/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________________________________
Hưng Yên, ngày 23 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

________________________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 781/TTr-SGDĐT ngày 12/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (sau đây viết tắt là THPT), ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (sau đây viết tắt là THCS).

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết.

7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa

vụ, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015; điều chỉnh kịp thời thời gian nghỉ học của giáo viên và học sinh khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục căn cứ quyết định thi hành./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đặng Ngọc Quỳnh

PHỤ LỤC

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014 - 2015

Của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh)

________________________


STT

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Số tuần thực học ít nhất

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt

nghiệp THCS

1

Mầm non

11/8/2014

05/9/2014

35

- Bắt đầu từ ngày 25/8/2014

- Kết thúc ngày 02/01/2015

(Có ít nhất 18 tuần)


- Bắt đầu từ ngày 05/01/2015

- Kết thúc trước ngày 25/5/2015

(Có ít nhất 17 tuần)


31/5/2015
2

Tiểu học

11/8/2014

05/9/2014

35

- Bắt đầu từ ngày 25/8/2014

- Kết thúc ngày 02/01/2015

(Có ít nhất 18 tuần)


- Bắt đầu từ ngày 05/01/2015

- Kết thúc trước ngày 25/5/2015

(Có ít nhất 17 tuần)


31/5/2015

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học xong trước ngày 15/6/2015


3

Trung học cơ sở

04/8/2014

05/9/2014

37

- Bắt đầu từ ngày 18/8/2014

- Kết thúc ngày 03/01/2015

(Có ít nhất 19 tuần)


- Bắt đầu từ ngày 05/01/2015

- Kết thúc trước ngày 25/5/2015

(Có ít nhất 18 tuần)


31/5/2015

Xét tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2015.

4

Trung học phổ thông

04/8/2014

05/9/2014

37

- Bắt đầu từ ngày 18/8/2014

- Kết thúc ngày

03/01/2015

(Có ít nhất 19 tuần)- Bắt đầu từ ngày 05/01/2015

- Kết thúc trước ngày 25/5/2015

(Có ít nhất 18 tuần)


31/5/2015

- Thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 8,9 và 10/01/2015.

- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02, 03 và 04/6/2015.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016 hoàn thành trước ngày 31/7/2015.

5

Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT)

11/8/2014


05/9/2014


32


- Bắt đầu từ ngày 01/9/2014

- Kết thúc ngày 03/01/2015

(Có ít nhất 16 tuần)


- Bắt đầu từ ngày 05/01/2015

- Kết thúc trước ngày 25/5/2015

(Có ít nhất 16 tuần)

31/5/2015- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02, 03 và 04/6/2015.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016 hoàn thành trước ngày 31/7/2015.

Ghi chú:

- Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương