QuyếT ĐỊnh về qui định mức thu quỹ quốc phòng – An ninhtải về 10.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.08 Kb.
#21403


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 462/QĐ.UB Long Xuyên, ngày 16 tháng 3 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH

Về qui định mức thu quỹ quốc phòng – An ninh-Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh về Dân quân tự vệ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 09/01/1996;

- Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh An Giang tại kỳ họp lần thư 7 khóa V từ ngày 19 đến 31/12/1997 chấp thuận cho phép thực hiện thu quỹ quốc phòng – an ninh.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1 - Quỹ quốc phòng – An ninh là nguồn thu của ngân sách xã, phường, thị trấn; được sử dụng chi hỗ trợ cho việc xây dựng và hoạt động của lực lượng an ninh, dân quân tự vệ tại xã phường.

Điều 2 - Đối tượng thu: cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang. Miễn thu đối với hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo.

Điều 3- Mức thu:

1/- Hộ gia đình : 2.000 đồng / tháng

2/- Đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội

: 10.000 đồng / tháng

3/- Doanh nghiệp của các thành phần kinh tế : 20.000 đồng / tháng

(bao gồm DN nhà nước, DN tư nhân, C. ty Cổ phần, C. Ty TNHH)

4/- Hộ kinh doanh khác : 5.000 đồng / tháng

Điều 4 – Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá phối hợp các cơ quan, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc quản lý thu – chi Quỹ Quốc phòng – An ninh đúng quy định. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức xét duyệt dự toán, quyết toán thu – chi hàng năm Quỹ An ninh - Quốc phòng của các xã, phường, thị trấn.

Điều 5 - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6 – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã và các đối tượng nêu tại điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 6 PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu.
(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhị


Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 10.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương