QuyếT ĐỊnh thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tếtải về 25.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích25.44 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1296/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 30 tháng 5 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công

nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế

tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tại tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 20/04/2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 540/TTr-SNV ngày 19/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước.

Trụ sở làm việc: đặt tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.Điều 2.

1. Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế. Trung tâm có chức năng giúp Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tổ chức quản lý hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có chủ đầu tư hạ tầng. Trước mắt, tập trung tổ chức quản lý hạ tầng Khu công nghiệp Tân Thành theo Đồ án Quy hoạch Khu công nghiệp Tân Thành đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác cụ thể của Trung tâm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế Trung tâm

1. Ban lãnh đạo: Trung tâm do Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Chức vụ Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trước mắt, Giám đốc Trung tâm sẽ do 01 Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế kiêm nhiệm. Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm do Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Quản lý Kinh tế;

c) Phòng Quản lý Kỹ thuật.

d) Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành được UBND tỉnh quy định.

3. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh giao theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian đầu hoạt động, biên chế của Trung tâm chỉ gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán.

4. Ngoài số biên chế được giao, Trung tâm được ký hợp đồng lao động có chuyên môn phù hợp để thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra. Tiền lương, tiền công của những người lao động theo chế độ hợp đồng được chi trả từ nguồn thu của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định. Việc hợp đồng lao động phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật về lao động.

Điều 4. Chế độ tài chính

1. Trên cở sở nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm theo từng năm hoặc theo giai đoạn, Sở Tài chính căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để cấp phát kinh phí hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cho Trung tâm hoạt động có hiệu quả.

2. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Luật Ngân sách, Luật Kế toán trong hoạt động tài chính của đơn vị; đồng thời có trách nhiệm báo cáo quyết toán kịp thời, chính xác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


UBNDTỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ NỘI VỤ


Số: /TTr-SNVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày tháng năm 2011TỜ TRÌNH

Đề nghị thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công

nghiệp trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế

tỉnh Bình Phước.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ nhận được Phiếu gửi số 454/PG-VPUBND ngày 05/5/2011 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị Sở thẩm định trình UBND tỉnh thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (có kèm theo đề án, đồng thời Ban đã tổng hợp các ý kiến góp ý của các sở, ngành về việc thành lập Trung tâm)

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế ngày 26/10/ 2010, trong đó có nội dung đồng ý cho Ban Quản lý khu kinh tế thành lập đơn vi sự nghiệp để tổ chức quản lý hạ tầng các khu công nghiệp khi không có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó có khu công nghiệp Tân Thành đang triển khai thực hiện việc xây dựng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp ổn định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời trước mắt đẩy mạnh việc khai thác, đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Thành đạt hiệu quả. Sở Nội vụ thống nhất với Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (có dự thảo Quyết định kèm theo).

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;

- Lưu: VT.
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương