QuyếT ĐỊnh thành lập Tổ biên tập Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 2015 và đến năm 2020 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 13.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.55 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 889/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 30 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ biên tập Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm;

Căn cứ Chương trình số 50/CTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát triển kinh tế tập thể năm 2013 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Xây dựng Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 23/TTr-LMHTX ngày 15 tháng 5 năm 2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Tổ biên tập), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Văn Phụng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Đình Sang - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Tổ phó.

3. Bà Nguyễn Thanh Phương - Phó trưởng Phòng Kế hoạch

và Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Tổ phó.

4. Ông Lê Xuân Tiến - Cán bộ Phòng Kế hoạch

và Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Thành viên.

5. Ông Phan Văn Hiếu - Cán bộ Phòng Kế hoạchvà Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Tổ biên tập có nhiệm vụ: Xây dựng dự thảo, tu sửa, hoàn chỉnh Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm nội dung của Đề án phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tế của tỉnh và bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

Điều 3. Tổ biên tập được sử dụng con dấu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh để thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương