QuyếT ĐỊnh thay đổi phản biện Hội đồng Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tàitải về 9.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích9.51 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2058/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 03 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi phản biện Hội đồng Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài


Giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

công nghiệp tỉnh Bình Phước sau khi Việt Nam gia nhập WTO”CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 118/1999/QĐ-UB ngày 31/5/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH & CN tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài “Giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Bình Phước sau khi Việt Nam gia nhập WTO”;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 362/TTr-SKHCN ngày 27/9/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi phản biện Hội đồng Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài “Giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Bình Phước sau khi Việt Nam gia nhập WTO”, như sau:


- Mời TS. Tạ Quốc Tuấn - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, làm phản biện 2 thay cho TS. Nguyễn Thị Liên Điệp - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (do đi công tác đột xuất).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH & CN, TS. Tạ Quốc Tuấn, TS. Nguyễn Thị Liên Điệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Giang Văn Khoa

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương