QuyếT ĐỊnh thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiệntải về 13.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích13.22 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 614 /QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 16 tháng 3 năm 2009QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện
Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đọan 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22/05/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án 30 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP;

Căn cứ quyết định số 1125/QĐ – UBND ngày 29 tháng 05 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2008 –2010 trên địa bàn tỉnh bình phước;

Xét đề nghị của Giám đốc sở KH&ĐT và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Tổ công tác thực hiện Đề án 30) gồm các ông (bà) có tên sau đây :

  1. Cử Ông Huỳnh Văn Minh- Chuyên viên SKH&ĐT thay Ông Võ Đình Ích

Quyền Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT - thành viên

  1. Bổ sung Ông Trần Đức Châu - Chuyên viên tổ CCHC - thành viên

Điều 2 .Các Ông Huỳnh Văn Minh, Trần Đức Châu thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ thực hiện Đề án 30 và được hưởng chế độ theo Quyết định số 1125/QĐ – UBND ngày 29 tháng 05 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Phước.kể từ ngày 01/03/2009.

Điều 3. Các ông (bà) : Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

  • CT, PCT;

  • Như Điều 3;

- LĐVP, CV: các khối;

  • Lưu: VT, (TD1).


: 3cms -> upload -> tthc -> File
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
File -> Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-cp ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
File -> Số: 2057/QĐ-ubnd
File -> Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/tt-bxd ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/tt-btc ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính
File -> BIỂu thống kê ĐẶC ĐIỂm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừNG
File -> Mẫu số 04 của Nghị định số 59/2015/NĐ-cp
File -> Mẫu số 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> Mẫu 65: ban hành theo tt số14./2010/tt-bnn ngày 19 tháng 3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương