Quyết định số 17/2011/QĐ-ubnd ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệptải về 15.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích15.93 Kb.
Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai; số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STN&MT ngày 18 tháng 5 năm 2011 và kết quả thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 17/BC-TP ngày 20 tháng 5 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Điều chỉnh lại nội dung quy định tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 14 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong hai hình thức sau:

1. Hỗ trợ bằng tiền: Bằng 02 lần giá đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

2. Hỗ trợ bằng đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp: Diện tích hỗ trợ được tính bằng 7% toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (100 m2 đất nông nghiệp bị thu hồi được hỗ trợ bằng 7 m2 đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp) diện tích này được bố trí theo quy hoạch được duyệt.

- Đối với trường hợp hỗ trợ bằng đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Địa phương còn quỹ đất để bố trí đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp và phù hợp với quy hoạch.

+ Các hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng được hỗ trợ bằng đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp.

- Các hộ được hỗ trợ bằng đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp không phải nộp tiền sử dụng đất và tiền giải phóng mặt bằng.

- Cho phép các hộ tự tổ chức thực hiện xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp thuê nhà đầu tư xây dựng hạ tầng thì các hộ phải trả tiền xây dựng hạ tầng cho nhà đầu tư.

- Các hộ không đủ diện tích một lô phải tự thoả thuận ghép hộ (phải lập biên bản, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất nông nghiệp bị thu hồi và chữ ký của các bên liên quan).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từ ngày ký; không áp dụng giải quyết hình thức hỗ trợ trên đối với những trường hợp đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước thời điểm có hiệu lực của văn bản này và những trường hợp đã có văn bản giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với từng dự án cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Mai Tiến Dũng

: vi-vn -> stp -> TaiLieu -> VB%20QPPL -> 2011
2011 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
2011 -> Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2011 -> Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
2011 -> Quyết định số 25/2011/QĐ-ubnd ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh
2011 -> Quyết định số 20/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2011 -> Quyết định số 12/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015
2011 -> Quyết định số 13/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú
2011 -> Quyết định số 02/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2011 -> Quyết định số 03/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 2015
2011 -> Quyết định số 21/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương