QuyếT ĐỊnh phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất khu tái định cư phía trước kcn tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phướctải về 16.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích16.36 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2032/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 01 tháng 10 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất khu tái định cư

phía trước KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND tỉnh thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại KCN Tân Thành giao BQL các KCN quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ giải tỏa xây dựng Dự án Đường trục chính vào KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 03/3/2008 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu tái định cư phía trước KCN Tân Thành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1412/STC-GCS ngày 23/9/2008, theo Tờ trình số 567/TTr-BQL ngày 09/9/2008 của BQL các KCN,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyt đơn giá thu tin s dng đất khu tái định cư phía trước Khu công nghip Tân Thành, th xã Đồng Xoài, tnh Bình Phước, c th như sau:


Các đối tượng được giao đất thuộc dự án này có nhu cầu về đất ở, muốn định cư tại khu quy hoạch phân lô tái định cư phía trước Khu công nghiệp Tân Thành, khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo đơn giá tương ứng với vị trí đất được bồi thường.

Đơn giá lô đất: Được xác định theo đơn giá giao đất ở đã được áp dụng để bồi thường như sau:STT

LÔ SỐ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

1

Từ lô số 1 đến lô số 40

40

1.140.000 đồng/m2

Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, BQL các KCN, Cục Thuế, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CH TCH

Trương Tấn Thiệu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương