QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 28.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích28.15 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 574/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên

trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

giai đoạn 2013 - 2015
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Ban chấp hành Tỉnh đoàn tại Tờ trình số 19-TTr/TĐ ngày 19/3/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 365/TTr-SNV ngày 01/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Tỉnh đoàn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong tổ chức

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-UBND

ngày 10/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Chiến lược phát triển thanh niên là bộ phận cấu thành quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện tốt Chiến lược sẽ góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Từ đó, xây dựng thế hệ thanh niên Bình Phước phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền Chiến lược trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược là việc làm cần thiết, góp phần có hiệu quả thực hiện Chiến lược.

Để công tác tuyên truyền Chiến lược đạt hiệu quả, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015. Cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức đầy đủ, rõ ràng về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chiến lược phát triển thanh niên Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020;

- Nâng cao nhận thức để đoàn viên thanh niên ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên;

- Định hướng cho Đoàn thanh niên về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh.2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương và hình thức.II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền cấp tỉnh

a) Đối tượng, số lượng:

- Đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực các Huyện, Thị đoàn và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn và Đoàn cơ sở tương đương; chuyên viên phụ trách công tác thanh niên của Phòng Nội vụ các huyện, thị; cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn và 02 Trung tâm trực thuộc.

- Số lượng: 522 người/ 02 lớp.

b) Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 02 ngày/lớp (dự kiến tổ chức vào Quý II/2013).

- Địa điểm: thị xã Đồng Xoài (lớp 1) và thị xã Bình Long (lớp 2).

c) Nội dung tuyên truyền

- Chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vai trò, cơ hội và thách thức đối với thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020;

- Những yêu cầu đặt ra đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017;

- Luật Thanh niên và đánh giá kết quả triển khai thực Luật Thanh niên năm 2005 tại Bình Phước.2. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền cấp huyện, thị và tương đương:

a) Đối tượng, số lượng:

- Đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn.

- Số lượng: 5624 người/20 lớp.

b) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 ngày/lớp (dự kiến tổ chức vào Quý III, IV/2013).

- Địa điểm: Tại các huyện, thị xã trong tỉnh.

c) Nội dung tuyên truyền:

- Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020;

- Những yêu cầu đặt ra đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017;

- Luật Thanh niên và đánh giá kết quả triển khai thực Luật Thanh niên năm 2005 tại Bình Phước.

- Thông tin về các chính sách đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học và nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; Thông tin về thị trường lao động, hệ thống dịch vụ việc làm, các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp;

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

III. KINH PHÍ

Giao Tỉnh đoàn hàng năm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng Kế hoạch và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/10 hàng năm./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương