QuyếT ĐỊnh phê duyệt kế hoạch thu, chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 21.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích21.53 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1243/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 14 tháng 6 năm 2012QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt kế hoạch thu, chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2012


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy Bảo trợ trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Điều lệ Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1037/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 08/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu, chi của Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2012 gồm những nội dung chính như sau:

I. Phần thu: (dự kiến)

Số dư năm 2011 chuyển sang: 4.670.950.405 đồng

Nguồn vận động và tài trợ 2012: 3.910.000. 000 đồng

- Từ các nguồn vận động, đóng góp, tài trợ bằng các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh bằng tiền hoặc hiện vật.

- Thông qua các hình thức thanh toán từ các chương trình mổ tim, mổ hàm ếch, chỉnh hình, xe lăn, xe lắc, hỗ trợ các chương trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí dành cho trẻ em. . .

1. Cấp tỉnh: 2.000.000.000 đồng

- Thu trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật: 1.000.000.000 đồng

- Thu gián tiếp thông qua các tổ chức, cá nhân: 1.000.000.000 đồng

2. Cấp huyện, thị xã :

10 huyện, thị xã x 80.000.000đ/huyện, thị = 800.000.000 đồng


3. Cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):

111 xã, phường, thị trấn x 10.000.000 đồng/xã = 1.110.000.000 đồngII. Phần chi năm 2012 (dự kiến): 1.900.000.000 đồng

Nội dung chi, gồm:

1. Chương trình phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật (phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt, phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch, phẫu thuật dị tật vận động…) và hỗ trợ khác theo quy định: 600.000.000 đồng.

2. Chương trình học bổng, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh con gia đình có công, con thương binh, con liệt sỹ, con gia đình hộ nghèo vượt khó học giỏi: 300.000.000 đồng.

3. Chương trình hỗ trợ tổ chức các hoạt động vì trẻ em như hỗ trợ các hoạt động: thi năng khiếu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm tặng quà lễ tết cho trẻ em nghèo: 500.000.000 đồng.

4. Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai, dịch bệnh, trẻ em nghèo gặp các tai nạn rủi ro hoặc chết do tai nạn thương tích: 100.000.000 đồng.

5. Chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân trực tiếp tài trợ: 100.000.000 đồng.

6. Hỗ trợ kinh phí học nghề, tiền ăn, tài liệu, đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp tài trợ có địa chỉ: 200.000.000 đồng.

7. Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ chuyên trách Qũy Bảo trợ trẻ em các cấp, công tác quản lý cơ quan sự nghiệp Qũy Bảo trợ trẻ em được tính tối đa không quá 10% trên tổng số thu trong năm (trừ các khoản thu tài trợ có địa chỉ cụ thể, tài trợ bằng hiện vật), học tập trao đổi kinh nghiệm vận động trong và ngoài tỉnh, hội nghị sơ, tổng kết năm của Qũy Bảo trợ trẻ em: 100.000.000 đồng.

III. Các hình thức vận động:

- Tổ chức vận động ít nhất một ngày lương của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động (Qũy Bảo trợ trẻ em phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành liên quan để thực hiện).

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các chương trình phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật (phẫu thuật tim, sứt môi hở hàm ếch…)

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở những xã nghèo đặc biệt khó khăn.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp bằng tiền, hiện vật vào những chương trình hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Tổ chức các cuộc biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động có thu khác theo quy định để tạo nguồn thu cho Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh.Điều 2. Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh cụ thể, chi tiết, xác định rõ những công việc, chương trình, hoạt động cần phải thực hiện trong năm.

- Tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, đơn vị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Phát huy các nguồn thu hiện có, đồng thời tìm kiếm và phát triển thêm các nguồn thu mới, đặc biệt là thu đóng góp từ nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Qũy bảo trợ trẻ em các cấp.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương