QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 59.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích59.2 Kb.
#22973
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 549/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều lệ Câu Lạc bộ Truyền thống kháng

chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh;

Xét đề nghị của ông Cao Trung Kỳ, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh ngày 10/7/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 336/TTr-SNV ngày 01/4/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh khoá I, nhiệm kỳ 2012-2017 thông qua ngày 09/6/2012.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THỐNG KHÁNG CHIẾN VIỆT KIỀU CAMPUCHIA YÊU NƯỚC HUYỆN LỘC NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐIỀU LỆ

Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều

Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh

khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND

ngày 09/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi

1. Tên gọi: Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh.

2. Trụ sở làm việc của Câu Lạc bộ, tạm thời đặt tại: Nhà ông Cao Trung Kỳ, tổ 25, ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Tôn chỉ mục đích và phạm vi hoạt động của Câu Lạc bộ

- Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh (dưới đây gọi tắt là Câu Lạc bộ) là tổ chức xã hội, tập hợp những người Việt kiều đã từng sinh sống tại Campuchia, từng tham gia kháng chiến và con em Việt kiều đã từng tham gia cách mạng chống Đế quốc Mỹ xâm lược nhằm đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào tại địa phương, giáo dục con cháu noi gương truyền thống kháng chiến của cha ông.

- Phạm vi hoạt động của Câu Lạc bộ trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu Lạc bộ và Điều lệ Câu Lạc bộ. Không được lợi dụng hoạt động của Câu Lạc bộ để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào ở khu dân cư, làm tròn nghĩa vụ người công dân.

3. Động viên, giúp đỡ hội viên khó khăn phấn đấu vượt lên hoàn cảnh số phận để có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

4. Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 30 ngày, Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), UBND huyện Lộc Ninh và khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thay đổi trụ sở, Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ phải báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và UBND huyện Lộc Ninh.

5. Hàng năm, Câu Lạc bộ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Câu Lạc bộ về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và UBND huyện Lộc Ninh chậm nhất vào ngày 01 tháng 12 hàng năm.

6. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

7. Lập và lưu trữ tại trụ sở Câu Lạc bộ danh sách các hội viên, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Câu Lạc bộ và biên bản các cuộc họp ban lãnh đạo.

8. Xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của Câu Lạc bộ.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được tuyên truyền mục đích của Câu Lạc bộ.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Câu Lạc bộ.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Câu Lạc bộ, hội viên, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Câu Lạc bộ.

4. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Câu Lạc bộ; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Câu Lạc bộ.

5. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

6. Được gây quỹ Câu Lạc bộ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

7. Được nhận các nguồn hỗ trợ hợp pháp từ các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.


Chương III

HỘI VIÊN
Điều 5. Điều kiện để trở thành hội viên

1. Hội viên chính thức: Là Việt kiều Campuchia yêu nước, người tham gia kháng chiến, nuôi giấu cán bộ, con em Việt kiều lúc còn nhỏ có tham gia giao liên, canh gác cho cán bộ hội họp và học tập trong các trường ở vùng kháng chiến tán thành Điều lệ Câu Lạc bộ, tự nguyện gia nhập Câu Lạc bộ, được Câu Lạc bộ xem xét công nhận là hội viên chính thức.

2. Hội viên danh dự: Là công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Câu Lạc bộ, tán thành Điều lệ Câu Lạc bộ, tự nguyện xin vào Câu Lạc bộ, được Câu Lạc bộ công nhận là hội viên danh dự.

3. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Câu Lạc bộ, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Câu Lạc bộ và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm tra Câu Lạc bộ.Điều 6. Nghĩa vụ của hội viên

1. Tôn trọng và thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết của Câu Lạc bộ.

2. Tuyên truyền công tác Câu Lạc bộ, vận động và phát triển hội viên.

3. Chấp hành pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức công dân.

4. Đóng hội phí và tham gia xây dựng quỹ Câu Lạc bộ.

5. Sinh hoạt trong tổ chức Câu Lạc bộ.Điều 7. Quyền của hội viên

1. Được tham gia mọi hoạt động của Câu Lạc bộ.

2. Được Câu Lạc bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, được giúp đỡ về tinh thần và vật chất khi gặp khó khăn.

3. Được quyền ứng cử, bầu cử vào Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ.

4. Được tham gia các sân chơi do Câu Lạc bộ tổ chức.

5. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Câu Lạc bộ.


Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Điều 8. Câu Lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc

1. Tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Không vì mục đích lợi nhuận.Điều 9. Tổ Chức Câu Lạc bộ.

1. Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên.

2. Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ.

3. Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ.

4. Ban Kiểm tra.

5. Thư ký Câu Lạc bộ.

6. Văn Phòng Câu Lạc bộ.

7. Các tổ chức trực thuộc Câu Lạc bộ (nếu có).Điều 10. Đại hội của Câu Lạc bộ

1. Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu có quyền lực cao nhất Câu Lạc bộ, được tổ chức 05 năm 01 lần do Ban Chủ nhiệm đương nhiệm triệu tập. Đại hội bầu ra cơ quan lãnh đạo là Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ. Trường hợp cần thiết được 2/3 hội viên đề nghị có thể tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ.

2. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo của Câu Lạc bộ;

b) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Câu Lạc bộ;

c) Thông qua Báo cáo tài chính Câu Lạc bộ và Điều lệ Câu Lạc bộ;

d) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Câu Lạc bộ;

đ) Bầu Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ nhiệm kỳ mới;

e) Thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

3. Nguyên tắc bầu cử và biểu quyết:

a) Việc bầu cử Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ theo phương pháp biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín;

b) Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt.

4. Điều kiện tiến hành Đại hội phải có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập có mặt.

Điều 11. Cơ quan lãnh đạo của Câu Lạc bộ

1. Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ

a) Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ là cơ quan lãnh đạo Câu Lạc bộ giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chủ nhiệm do Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm là 05 năm;

b) Ban Chủ nhiệm họp 06 tháng 01 lần, họp bất thường khi cần thiết;

c) Số lượng Uỷ viên Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới của Câu Lạc bộ do Đại hội quyết định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chủ nhiệm

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội;

b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch thu chi tài chính hàng năm;

c) Quyết định các vấn đề tổ chức Câu Lạc bộ; quyết định bổ sung Uỷ viên Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ (số lượng bổ sung Uỷ viên Ban Chủ nhiệm không quá 1/3 số uỷ viên do Đại hội bầu ra);

d) Bầu ra Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ;

đ) Báo cáo định kỳ về tình hình tổ chức hoạt động của Câu Lạc bộ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

e) Triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị;

h) Xem xét quyết định tư cách hội viên;

Điều 12. Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Thư ký

1. Chủ nhiệm Câu Lạc bộ là người đại diện pháp nhân cao nhất của Câu Lạc bộ, chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ và trước Huyện ủy, UBND huyện và trước pháp luật về chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Câu Lạc bộ.

2. Các Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ là người giúp Chủ nhiệm Câu Lạc bộ thực hiện theo Quy chế của Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ; các Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ nhiệm Câu Lạc bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực điều hành công việc của Câu Lạc bộ khi Chủ nhiệm đi vắng uỷ quyền.

3. Thư ký Câu Lạc bộ do Ban Chủ nhiệm bầu ra, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Đại diện và điều hành công việc thường xuyên của Câu Lạc bộ theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Câu Lạc bộ.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu của Câu Lạc bộ.

- Định kỳ báo cáo với Chủ nhiệm, Ban Chủ nhiệm về các hoạt động của Câu Lạc bộ.

- Soạn thảo các Báo cáo hàng năm, Báo cáo nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm.

- Quản lý danh sách, hồ sơ và các tài liệu về hội viên.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm và pháp luật về các hoạt động của Văn phòng Câu Lạc bộ.Điều 13. Văn phòng

- Văn phòng của Câu Lạc bộ hoạt động theo quy chế riêng do Ban Chủ nhiệm quy định.

- Kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng Câu Lạc bộ do Thư ký Câu Lạc bộ dự trù trình Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ phê duyệt và chi từ nguồn quỹ Câu Lạc bộ.

Điều 14. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Đại hội đại biểu bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm cùng cấp.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra:

a) Giám sát việc thi hành Điều lệ của Câu Lạc bộ, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm;

b) Kiểm tra việc thu, chi tài chính, sử dụng tài sản của Câu Lạc bộ;

c) Xem xét và kiến nghị giải quyết, khiếu nại, tố cáo của hội viên, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hội viên;

đ) Thực hiện sự uỷ nhiệm của Ban Chủ nhiệm trong việc kiểm tra các Uỷ viên Ban Chủ nhiệm cùng cấp.
Chương V

TÀI CHÍNH
Điều 15. Nguồn tài chính của Câu Lạc bộ

1. Các nguồn thu của Câu Lạc bộ

a) Thu từ các tổ chức trực thuộc Câu Lạc bộ (nếu có);

b) Hội phí do hội viên đóng;

c) Đóng góp, ủng hộ của hội viên, các thành viên;

d) Các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Các khoản chi gồm:

a) Các hoạt động của Câu Lạc bộ và cơ quan thường trực của Câu Lạc bộ;

b) Khen thuởng;

c) Đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của Câu Lạc bộ;

d) Chi khác.

3. Việc sử dụng kinh phí phải chấp hành quy định của pháp luật. Hàng năm, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của nhà nước gửi cơ quan tài chính cùng cấp.


Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 16. Khen thưởng

Tổ chức, hội viên Câu Lạc bộ có nhiều thành tích được Câu Lạc bộ xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp trên khen thưởng.Điều 17. Kỷ luật

Tổ chức Câu Lạc bộ, hội viên vi phạm Điều lệ, Nghị quyết Đại hội hoặc làm tổn thương đến uy tín, danh dự, tài sản, tài chính của Câu Lạc bộ thì tuỳ theo mức độ sai phạm có thể bị phê bình, cảnh cáo, không công nhận là hội viên.


Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội nhất trí thông qua và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Câu Lạc bộ chưa được quy định trong Điều lệ này thì được căn cứ vào những quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác hướng dẫn thi hành.

2. Bản Điều lệ này đã được Đại hội Khoá I, nhiệm kỳ 2012-2017 Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh thông qua ngày 09/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. Bản Điều lệ này không còn hiệu lực khi Câu Lạc bộ ngừng hoạt động hoặc giải thể.4. Chủ nhiệm Câu Lạc bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai nội dung bản Điều lệ này đến tất cả hội viên của Câu Lạc bộ./.

Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 59.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương