QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháptải về 19.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.9 Kb.

UỶ ban nhân dân

cỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa viỆt nam
TỈnh đỒng tháp

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 738/QÐ-UBND.HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 7 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

______
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NÐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét Báo cáo kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán số 48/SXD-TĐ ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị tại Công văn số 423/SXD-TĐ ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Sở Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

- Tên công trình: Thiết kế mẫu Uỷ ban nhân dân xã;

- Hạng mục: Trụ sở làm việc (phần thân);

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Đồng Tháp;

- Địa điểm xây dựng: các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật và Dự toán: Trung tâm Qui hoạch Đô thị và Nông thôn Đồng Tháp.I. Thiết kế kỹ thuật:

Thống nhất với Báo cáo kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán số 48/SXD-TĐ ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Sở Xây dựng.II. Phần dự toán:
1. Khối lượng, định mức, đơn giá và kinh phí:

Thống nhất với Báo cáo kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán số 48/SXD-TĐ ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Sở Xây dựng.

2. Kinh phí phê duyệt (phần phát sinh):

- Chi phí xây dựng : GXD = 2.075.765.517đ

- Chi phí thiết bị : GTB = 19.800.000đ

- Chi phí QLDA : GQLDA = 43.892.572đ

- Chi phí tư vấn : GTV = 90.140.728đ

- Chi phí khác : GK = 14.271.625đ

- Chi phí dự phòng : GDP = 224.387.044đ

Tổng kinh phí (lấy tròn) : H = 2.468.257.000đ

(Bằng chữ: hai tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn đồng).

Điều 2. Điều kiện áp dụng:

- Áp dụng thống nhất mẫu thiết kế phần thân từ cốt đặt đà kiềng trở lên cho tất cả các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Riêng phần móng công trình, tuỳ thuộc vào vị trí xây dựng và điều kiện địa chất, thuỷ văn cụ thể, chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức thiết kế móng cho phù hợp.

- Sở Xây dựng Đồng Tháp, chủ đầu tư các công trình xây dựng Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân xã, đơn vị thiết kế, thi công công trình phải tuân thủ hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Các thay đổi, bổ sung (nếu có) phải thực hiện đúng theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Riêng phần dự toán công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh giá vật tư và tổng hợp kinh phí theo thời điểm thực hiện đầu tư cho phù hợp.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế cho Quyết định số 967/QĐ-UBND.HC ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế mẫu Trụ ở Uỷ ban nhân dân xả (phần thân) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Qui hoạch Đô thị và Nông thôn Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Vĩnh TânCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương