QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứutải về 12.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích12.05 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2024/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 07 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu

ứng dụng khoa học - công nghệ năm 2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 và Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý và thực hiện việc tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh) tại Tờ trình số 476/TTr-SKHCN ngày 30/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ năm 2012, gồm 7 Đề tài sau đây:

1. Khảo sát các yếu tố thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Bình Phước - các giải pháp thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2011-2020;

2. Giải pháp phát triển cao su tiểu điền bền vững có hiệu quả ở Bình Phước;

3. Giải pháp nâng cao văn hóa đọc cho thanh niên tỉnh Bình Phước;

4. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Phước theo hướng cạnh tranh giai đoạn từ 2011-2020 và tầm nhìn 2025;

5. Điều tra bổ sung xây dựng bản đồ đất, bản đồ đánh giá đất đai tỷ lệ 1/25.000 và đề xuất hướng sử dụng tài nguyên đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6. Nâng cao năng lực Bí thư Đảng ủy cấp xã ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay;

7. Phục dựng trang phục và ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng.Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thành lập các Hội đồng khoa học chuyên ngành tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Sau khi Hội đồng tuyển chọn, xét chọn thông qua, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan thẩm định kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh quyết định cho phép thực hiện trong kế hoạch năm 2012.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thạch
: vbpq binhphuoc.nsf -> 2390c4624363817b47256f96002869c9
vbpq binhphuoc.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương