QuyếT ĐỊnh phê duyệt chính sách và chi phí bồi thường gpmb bổ sungtải về 11.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.99 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 732/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 26 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt chính sách và chi phí bồi thường GPMB bổ sung

Dự án: Quy hoạch khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2859/QĐ-UB ngày 16/11/2000 của UBND tỉnh ban hành chính sách và đơn giá đền bù đất giải tỏa mặt bằng quy hoạch Khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 272/STC-GCS ngày 11/3/2009, theo Tờ trình số 11/TTr-BQLDA ngày 09/3/2009 của Ban QLDA ngành Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt chính sách và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung Dự án: Quy hoạch khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, cụ thể như sau:

I. CHÍNH SÁCH.

Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.II. PHÊ DUYỆT CHI PHÍ BỒI THƯỜNG.

1. Danh sách các hộ theo phương án:

- Gồm 01 hộ;

- Có 01 biên bản;

- Số hộ được bồi thường bổ sung: 01 hộ (kèm theo danh sách).2. Tổng chi phí bồi thường bổ sung: 23.795.761 đồng (Hai mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi lăm ngàn, bảy trăm sáu mươi mốt đồng).

Trong đó:

a) Chi phí bồi thường nhà, VKT: 24.346.000 đồng;

b) Chi phí bồi thường đất đã phê duyệt: 550.239 đồng;Chi phí bồi thường bổ sung (a - b): 23.795.761 đồng.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Trưởng ban QLDA ngành Xây dựng, ông Hàn Văn Túy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương