QuyếT ĐỊnh phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Tâm) đi Yên Giang thị trấn Thống Nhất Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chủ TỊch ubnd tỉnh thanh hóAtải về 15.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.27 Kb.
#22558


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ


Số: 640/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 04 tháng 3 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Tâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Lâm,

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác của Pháp luật có liên quan;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Yên Định tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 09/02/2011; của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 362/SKHĐT-TĐ ngày 03/3/2011 (kèm theo Biên bản làm việc ngày 01/3/2011 giữa đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, UBND huyện Yên Định) về việc đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Tâm) đi Yên Giang – thị trấn Thống Nhất – Yên Lâm, huyện Yên Định,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Tâm) đi Yên Giang – thị trấn Thống Nhất – Yên Lâm, huyện Yên Định gồm những nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: UBDN huyện Yên Định;

2. Địa điểm xây dựng: Tại các xã Yên Lâm, Yên Tâm và thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

3. Hướng tuyến: Theo hướng tuyến đường hiện có; chiều dài tuyến khoảng 11km;

- Tuyến chính (chiều dài khoảng 8,5km):

+ Điểm đầu: Giao với Tỉnh lộ 518 tại Km13+100 (xã Yên Tâm);

+ Điểm cuối: Giao với đường từ Yên Lâm đi trại giam số 5 tại địa phận xã Yên Lâm.

- Tuyến nhánh (chiều dài khoảng 2,5km):

+ Điểm đầu: Giao với tuyến chính tại Km1+800 (xã Yên Tâm);

+ Điểm cuối: nối tiếp với đường nhựa thuộc khu vực ATK (huyện Ngọc Lặc).

4. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo;

5. Quy mô đầu tư: Đường cấp V miền núi;

Yêu cầu khi lập Dự án (Hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) phải thể hiện cụ thể các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành; đảm bảo phục vụ cho trước mắt và lâu dài.6. Mục tiêu đầu tư:

Phục vụ sản xuất, đời sống cho nhân dân các xã trong vùng và vùng phụ cận, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực;7. Nguồn vốn: Vốn tín dụng chuyên ngành JICA, vốn đối ứng của tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác của huyện.

Điều 2.

1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính; các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và giúp đỡ để UBND huyện Yên Định thực hiện;

2. Chủ tịch UBND huyện Yên Định tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;

- Lưu VT, CN (2b).

(Vqd_Chu truong dau ta nang cap dgtu TL518-Yen Lam, huyen Yen Dinh)

CHỦ TỊCH


Trịnh Văn Chiến (đã ký)Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 15.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương