QuyếT ĐỊnh phê duyệt đề xuất Dự án nâng cấp, mở rộng ql 14 đoạn Đồng Xoài Cây Chanh theo hình thức bottải về 31.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích31.81 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Số: 607/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề xuất Dự án nâng cấp, mở rộng

QL 14 đoạn Đồng Xoài - Cây Chanh theo hình thức BOT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ về ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 16/TTg-KTN ngày 05/01/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc bàn giao QL14, đoạn Đồng Xoài - Cây Chanh cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lâp, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-BGTVT ngày 09/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải về việc chuyển đoạn Quốc lộ 14, Km887 + 250 - Km970 + 700, đoạn Cây Chanh đến Đồng Xoài cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT;

Xét Tờ trình số 32/TTr-SGTVT ngày 06/3/2009 của Sở Giao thông - Vận tải về việc đề xuất dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài đến Cây Chanh theo hình thức BOT,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề xuất Dự án nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài đến Cây Chanh theo hình thức BOT với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Cây Chanh theo hình thức BOT.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND Tỉnh Bình Phước.

3. Đơn vị đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai

4. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư - Tư vấn XDGT phía Nam (SOUTECCO).

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Cây Chanh (ranh giới hai tỉnh Bình Phước - Đắk Nông) nhằm nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước và các địa phương lân cận.

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Đồng Phú, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước.

7. Phạm vi dự án:

- Điểm đầu: Km 887 + 250 (ranh tỉnh Bình Phước - Đắk Nông).

- Điểm cuối: Km 962 + 220 (cầu Số 2) thị xã Đồng Xoài.

- Chiều dài dự án khoảng 75km.

8. Phương án xây dựng:

a) Hướng tuyến chủ yếu bám theo QL14 hiện hữu, cải tạo lại các yếu tố kỹ thuật cho phù hợp với cấp đường thiết kế mới.

b) Loại đường: Đường đồng bằng, đồi tương đương cấp III.

c) Vận tốc thiết kế: 80 km/h.

d) Quy mô mặt cắt ngang:

* Đoạn ngoài thị trấn:

+ Phần xe chạy: (3,5m x 2+2m)x 2bên = 18m;

+ Dải phân cách giữa (bố trí sơn và DPC lắp ghép): 1m;

+ Gờ bê tông sát mép nhựa: 0,3m x 2 bên = 0,6m;

+ Lề đất 2 bên: 1m x 2 bên = 2m;

+ Tổng cộng bề rộng nền đường: 21,6 m.

* Đoạn trong thị trấn:

+ Phần xe chạy chính: (3,5mx2)x2 bên = 14 m;

+ Dải phân cách giữa: 2 m;

+ Phần xe hỗn hợp 2 bên: (3,5mx2)x2 bên = 14 m;

+ Dải phân cách 2 bên: 3m x 2 bên = 6 m;

+ Vỉa hè: 5m x 2 bên = 10 m;

+ Tổng bề rộng nền đường: 46 m.

e) Kết cấu áo đường:

+ Mặt đường cấp cao A1; Môđuyn đàn hồi E = 228,30 Mpa.

+ Mặt đường nhánh được vuốt nối bằng bê tông nhựa.

+ Đường dân sinh được vuốt nối bằng bê tông nhựa.

+ Thiết kế trắc dọc: Do đây địa hình đồng bằng, đồi nên trắc dọc chủ yếu bám theo cơ tuyến hiện hữu.

f) Xử lý nền mở rộng: Do địa chất trên tuyến tốt nên phần nền mở rộng không cần xử lý nào đặc biệt; chi tiết thiết kế sẽ được cụ thể hóa trong các bước tiếp theo.

g) Các nút giao cắt được bố trí giao bằng.

h) phần đầu tư nâng cấp, mở rộng các cầu trên tuyến và hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè tại các đoạn qua khu thị trấn, thị tứ dọc QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Cây Chanh lập dự án riêng; tỉnh sẽ có hướng giải quyết đầu tư bằng nguồn vốn khác để hỗ trợ nhằm sớm thực hiện dự án đầu tư BOT đoạn tuyến này.

9. Giải phóng mặt bằng: Do tỉnh thực hiện bằng dự án khác.

10. Khái toán tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư của dự án: 1.498.658.194.784 đồng.

Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: 1.133.200.903.428 đồng.

+ Chi phí tư vấn và QLDA: 169.980.135.514 đồng.

+ Dự phòng phí: 195.477.155.842 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn khác do nhà đầu tư tự huy động.

12. Phương thức tài chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính.

13. Thời gian thực hiện:

- Chuẩn bị thực hiện đầu tư: Quý I và quý II/ 2009.

- Thực hiện đầu tư: Quý III/ 2009 đến quý II/ 2012.

14. Phương thức thực hiện dự án: Đầu tư theo hình thức BOT theo Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao và các quy định hiện hành khác có liên quan.

15. Một số nội dung khác: Trong bước lập dự án, khi thu thập đủ số liệu, cần tính toán cụ thể giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật về xử lý nền phần mở rộng, vuốt nối đoạn đầu cầu, hệ thống công trình phụ trợ, tổ chức giao thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện dự án:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Bình Phước.- Các cơ quan có liên quan thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú, UBND huyện Bù Đăng, Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

TRƯƠNG TẤN THIỆU


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương