QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật giatải về 43.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích43.17 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1890/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 16 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật gia

các cấp trên địa bàn tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-BNV ngày 31/8/2010 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định hội có tỉnh chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-UB ngày 18/11/1997 về việc cho phép thành lập Hội Luật gia tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Hội Luật gia tại Tờ trình số 04/TTr-HLG ngày 22/3/2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 365/TTr-SNV ngày 13/7/2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ ÁN

Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật gia

các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND

ngày16 /8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

­

Hội Luật gia tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có tính chất đặc thù, được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2153/QĐ-UB ngày 18/11/1997. Sau hơn 10 năm hoạt động, Hội luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội như: Phát triển hội viên; tư vấn, trợ giúp pháp lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phản biện và giám định xã hội … góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức Hội hoạt động theo đúng và phù hợp với các quy định mới của pháp luật cần kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Hội, do đó việc xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

I. Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo

1. Mục tiêu

a) Tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh và các Chi hội cơ sở nhằm phát huy năng lực và trí tuệ của toàn bộ hệ thống Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường sự đoàn kết, tập hợp rộng rãi các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, tổ chức giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân, tự nguyện hoạt động cho hệ thống Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm

a) Việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phải căn cứ vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh;

b) Việc xây dựng Đề án phải phù hợp với yêu cầu đổi mới của chiến lược cải cách tư pháp, theo quy định của pháp luật về hội; giảm bớt các thủ tục rườm rà; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp, các ban, ngành trên địa bàn tỉnh; đồng thời thu hút, huy động và sử dụng các nguồn lực khác.

II. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

2. Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

3. Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

4. Quyết định số 1004/QĐ-BNV ngày 31/8/2010 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Luật gia Việt Nam.

5. Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

6. Quyết định số 2153/QĐ-UB ngày 18/11/1997 về việc cho phép thành lập Hội Luật gia tỉnh Bình Phước.

7. Quyết định số 202/2010/QĐ-HLGVN ngày 27/12/2010 về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Luật gia Tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2010-2015.

8. Công văn số 72/ĐĐ-HLGVN ngày 22/12/2010 của Đảng Đoàn, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.

9. Công văn số 119- CV/TU ngày 14/01/2011 của Tỉnh ủy Bình Phước v/v kiện toàn bộ máy Hội Luật gia theo tinh thần văn bản số 72/ĐĐ-HLGVN ngày 22/12/2010 của Đảng Đoàn, Thường trực Hội luật gia Việt Nam.III. Thực trạng của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh

Hội Luật gia tỉnh được thành lập từ năm 1997, đến nay Hội đã qua ba kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III (2010-2015) gồm có 15 người. Hiện tại, Hội chưa có bộ phận chuyên trách làm việc tại Hội mà chủ yếu là làm việc kiêm nhiệm.1. Về tổ chức Hội

a) Đối với Hội cấp tỉnh

- Ban Chấp hành, gồm:

+ Chủ tịch Hội;

+ 02 Phó Chủ tịch;

+ 01 Ủy viên thư ký - kiêm Chánh văn phòng Hội;

+ 11 Ủy viên khác;

- Ban Kiểm tra gồm:

+ Trưởng ban;

+ 02 Thành viên.

- Tổ chức trực thuộc Hội gồm 04 Chi hội:

+ Chi hội Sở Tư pháp;

+ Chi hội Đoàn Luật sư;

+ Chi hội Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh;

+ Chi hội Tòa Án nhân dân tỉnh.

* Tổng số hội viên của Hội là 167 hội viên, hầu hết là các luật gia đang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể.

b) Về Hội cấp huyện: Chưa có huyện, thị nào thành lập Hội Luật gia theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về kinh phí hoạt động

Từ tháng 6/2004 đến năm 2010, Hội được UBND tỉnh chấp thuận hỗ trợ kinh phí để trả cho 02 định xuất hợp đồng (Công văn số 1154/UB-KNC ngày 03/6/2004 của UBND tỉnh).IV. Nội dung Đề án

1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Luật gia

a) Tập hợp vào Hội những người đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, tổ chức giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp;

b) Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan Nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật;

c) Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

d) Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

e) Tham gia một số hoạt động quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước;

f) Phối hợp hoạt động và làm nghĩa vụ thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội;

g) Tham gia các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;

h) Phản ánh tâm tư nguyện vọng của các luật gia của Hội với Đảng, Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội;

i) Xuất bản và phát hành sách, bản tin đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội, theo quy định của pháp luật;

j) Tham gia các hoạt động quan hệ quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật;

k) Vận động các luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh;

l) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên theo quy định;

m) Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.2. Kiện toàn bộ máy làm việc của Hội Luật gia tỉnh

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đến năm 2013 theo hướng sau:

a) Về tổ chức Hội gồm:

- Văn phòng Hội;

- Ban Thường trực;

- Ban Kiểm tra;

- Ban Tuyên truyền phổ biến và Giáo dục pháp luật;

- Ban Xây dựng pháp luật và Giám sát việc thi hành pháp luật.

b) Về bộ phận chuyên trách làm việc tại Hội gồm:

- 01 Lãnh đạo Hội trực tiếp làm việc tại Văn phòng Hội;

- 01 Ủy viên trực tiếp làm việc tại Văn phòng Hội).

- 02 Nhân viên trực tiếp làm công tác Hội;

- 01 Kế toán Hội.

(Trong đó kể cả 02 nhân viên hợp đồng được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1154/UB-KNC ngày 03/6/2004)

* Nhân sự làm việc tại bộ phận chuyên trách được giao theo định xuất lao động tiền lương.

3. Đối với Hội Luật gia cấp huyện

Từ năm 2011-2015, từng bước xây dựng đề án thành lập Hội Luật gia cấp huyện. Dự kiến tổ chức Hội và bộ phận chuyên trách làm việc tại Hội như sau:

a) Về tổ chức Hội gồm:

- Văn phòng Hội;

- Ban Thường trực;

- Ban Kiểm tra;

b) Về bộ phận chuyên trách làm việc tại Hội gồm:

- 01 Lãnh đạo Hội trực tiếp làm việc tại Văn phòng Hội;

- 01 Nhân viên trực tiếp làm công tác Hội.

* Nhân sự làm việc tại bộ phận chuyên trách được giao theo định xuất lao động tiền lương.V. Tổ chức thực hiện

1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia tỉnh thực hiện Đề án và báo cáo về UBND tỉnh.

b) Sở Tài chính bố trí kinh phí hoạt động cho Hội theo định mức hợp đồng lao động làm việc tại bộ phận chuyên trách và các công việc của Hội có gắn với nhiệm vụ chính trị xã hội của tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn Hội trong việc lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đối với các cơ quan tổ chức khác

Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, tổ chức giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh động viên, tạo điều kiện các cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực pháp luật của mình tham gia hệ thống Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.3. Đối với Hội Luật gia

a) Hội Luật gia tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thành lập Hội ở cấp huyện.

b) Ban Chấp hành Hội Luật gia có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Đề án; chỉ đạo các Ban, Chi hội xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Đề án.

c) Trách nhiệm của hội viên: Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia đầy đủ các sinh hoạt của tổ chức Hội, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả Đề án này.Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án nếu có gì vướng mắc các cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương