QuyếT ĐỊnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phítải về 44.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích44.27 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 940/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí


xây dựng nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà Nước;

Căn cứ Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 90/TTr-TTXT-TVDV ngày 04/4/2012; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 965/STC-HCSN ngày 04/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ quan quản lý, thực hiện:

1.1. Cơ quan quản lý: Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch.

1.2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch; Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

1.3. Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Lộc Ninh.2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung:

- Xây dựng, thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Hồ Tiêu Lộc Ninh - Bình Phước” cho người dân trồng tiêu, nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng sản phẩm mang NHTT, đảm bảo việc xúc tiến thương mại có hiệu quả.

- Góp phần nâng cao giá trị kinh tế - xã hội, văn hoá của địa phương, bảo tồn các giống tiêu truyền thống của địa phương có chất lương và đặc trưng riêng.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Vực dậy nền sản xuất cây công nghiệp. Gia tăng giá trị thương mại cho tiêu Lộc Ninh và các sản phẩm được sản xuất từ tiêu.

- Nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho cộng đồng .

- Xác lập quyền đối với NHTT

- Nhãn hiệu tập thể “Hồ Tiêu Lộc Ninh - Bình Phước” được bảo hộ, sử dụng, quản lý và phát triển trên thực tế.

- Xác định các giải pháp hữu hiệu để làm gia tăng giá trị cho sản phẩm mang NHTT.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nông với sản phẩm tiêu mang NHTT.

3. Nội dung đề cương:

3.1. Điều tra khảo sát sơ bộ và thu thập các thông tin tài liệu, cơ sở khoa học cho việc triển khai dự án.

3.2. Xác định tổ chức đứng tên đăng ký NHTT - là chủ sở hữu NHTT - là đơn vị có quyền quản lý việc sử dụng nhãn hiệu theo quy chế sử dụng NHTT, bao gồm: Cấp phép sử dụng, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu để đảm bảo uy tín của sản phẩm; đình chỉ việc sử dụng NHTT.

3.3. Xác định mẫu nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ.

3.4. Lập hồ sơ đăng ký NHTT.

3.5. Thành lập hiệp hội “Tiêu Lộc Ninh”.

3.6. Tổ chức phổ biến, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

3.7. Xây dựng hệ thống các phương tiện, điều kiện quảng bá và khai thác giá trị NHTT

3.8. Tổ chức đánh giá hiệu quả.

4. Dự toán kinh phí thực hiện, nguồn vốn:

4.1. Kinh phí thực hiện: 392.750.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng), trong đó:

ĐVT: đồng.TT

Nội dung công việc

Số tiền

Ghi chú

1

Chi phí xây dựng đề cương dự án

1.400.000
2

Chi phí khảo sát điều tra

29.350.000
3

Soạn thảo và xây dựng quy chế, lấy ý kiến đóng góp

21.000.000
4

Lập hồ sơ quốc gia đăng ký cục sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp

50.000.000
5

Đào tạo quy chế cho nông dân các xã có sử dụng nhãn hiệu tập thể

100.000.000
6

Tổ chức hội thảo các mô hình trồng tiêu hiệu quả

90.000.000
7

Quảng bá nhãn hiệu tiêu Lộc Ninh khi được công nhận

38.000.000
8

Xây dựng đĩa DVD về nhãn hiệu

30.000.000
9

Tổ chức tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình

20.000.000
10

Chi phí kiểm tra, hội họp

10.000.000
11

Văn phòng phẩm

3.000.000
 

TỔNG CỘNG

392.750.000
(Chi tiết các khoản chi theo ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 965/STC-HCSN ngày 04/5/2012).

4.2. Nguồn vốn: Từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2012.5. Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 3/2012 đến tháng 10/2013.

Điều 2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Lộc Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./..

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương