QuyếT ĐỊnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Chương trình đẩy mạnh xuất khẩutải về 32.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích32.69 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 974/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu

sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2015


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà Nước;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh ban hành danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách phát triển;

Căn cứ Chương trình làm việc số 18/CTr-UBND ngày 09/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình làm việc năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 179/SCT-KH ngày 06/3/2012; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 991/STC-HCSN ngày 08/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2015, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

2. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho người dân trong tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu và phát triển thương hiệu.

- Duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, phấn đấu đến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu đạt 1.000 triệu USD.

3. Nội dung đề cương:

3.1. Điều tra, khảo sát.

3.2. Xây dựng đề cương chi tiết.

3.3. Báo cáo tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu điều tra.

3.4. Phân tích về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3.5. Phân tích thực trạng phát triển các ngành kinh tế của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010 và năm 2011.

3.6. Phân tích sự cần thiết phải xây dựng chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

3.7. Phân tích những thuận lợi, khó khăn để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

3.8. Phân tích mục tiêu chương trình.

3.9. Phân tích và xác định sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

3.10. Phân tích đặc điểm và dự báo tình hình xuất khẩu giai đoạn 2012 - 2015.

3.11. Phân tích nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

3.12. Phân tích công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

4. Dự toán kinh phí thực hiện, nguồn kinh phí:

4.1. Tổng kinh phí thực hiện: 56.550.000 đồng (Năm mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng), trong đó:

ĐVT: Đồng.TT

Nội dung công việc

Số tiền

Ghi chú

1

Xây dựng đề cương chi tiết

1.400.000
2

Xây dựng phiếu điều tra, khảo sát

750.000
3

In, photo tài liệu, chi phí khác

2.000.000
4

Thực hiện công tác khảo sát

19.400.000
5

Phân tích chuyên đề (04 chuyên đề)

28.000.000
6

Quản lý chung nhiệm vụ chương trình

5.000.000
 

Tổng cộng

56.550.000
4.2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2012.

5. Thời gian thực hiện: 03 tháng, từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục cấp phát và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương