QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển mạng lướitải về 14.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.34 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2106/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 16 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển mạng lưới

bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 686/TTr-SCT ngày 31/08/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030 do Viện Nghiên cứu thương mại- Bộ Công Thương lập, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Công Thương.

2. Đơn vị tư vấn: Viện Nghiên cứu thương mại - Bộ Công Thương.

3. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng quy hoạch:

a) Mục tiêu:

- Phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh vừa đảm bảo nhu cầu mua bán của dân cư, vừa đảm bảo tính liên kết của hệ thống phân phối với nhiều kênh phân phối, nhiều phương thức kinh doanh, nhiều thành phần tham gia và giảm bớt các khâu trung gian, tạo điều kiện cho hoạt động lưu thông hàng hóa được mở rộng và gắn kết với các tỉnh, thành khác trong cả nước, với thị trường khu vực và thế giới.

- Đảm bảo các điều kiện để hoạt động của các loại hình bán buôn, bán lẻ phù hợp với yêu cầu tổ chức không gian kinh tế, không gian đô thị, phục vụ thuận tiện với chất lượng dịch vụ cao cho người tiêu dùng, cho thương nhân, đảm bảo an ninh, trật tự, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại.

- Đảm bảo vai trò của mạng lưới bán buôn, mạng lưới bán lẻ trong việc điều phối liên kết giữa sản xuất với thương mại và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Làm cơ sở cho ngành thương mại của tỉnh thu hút đầu tư phát triển các loại hình bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

b) Yêu cầu xây dựng quy hoạch:

- Xác định được quy mô các loại hình bán buôn, bán lẻ.

- Phân bố các loại hình bán buôn, bán lẻ theo lãnh thổ của tỉnh.

- Dự báo vốn đầu tư và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

- Phân bố mạng lưới kinh doanh các mặt hàng và ngành nghề kinh doanh có điều kiện hạn chế kinh doanh.

4. Quy mô quy hoạch: Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030.

5. Thời gian hoàn thành: Quý I, năm 2012.Điều 2. Sở Công Thương (đơn vị chủ đầu tư) chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Kho bạc Nhà nhước Bình Phước, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thạch

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương