QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề cương điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lướitải về 16.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích16.01 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2107/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 16 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới

cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 686/TTr-SCT ngày 31/08/2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030 do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Phước lập, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Công Thương.

2. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Phước.

3. Mục tiêu, yêu cầu điều chỉnh quy hoạch:

a) Mục tiêu:

- Hoàn thiện lại hệ thống mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ thuận lợi, an toàn và nâng cao hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu.

- Đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thị xã và quy hoạch các ngành liên quan, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

- Chú trọng xác lập mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng, dầu gắn với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị trong tương lai và những tuyến giao thông quan trọng; tạo điều kiện phát triển các cửa hàng ở khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

b) Yêu cầu xây dựng quy hoạch:

- Cung cấp số liệu đánh giá về thực trạng các cửa hàng xăng dầu; số lượng cửa hàng xăng dầu phải cải tạo, nâng cấp, giải tỏa trước năm 2015 và định hướng quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong thời gian tới.

- Đảm bảo phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế…

- Về thiết kế xây dựng và trang thiết bị: theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2008/BXD về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1065/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2011.

4. Quy mô quy hoạch: Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030.

5. Thời gian hoàn thành: Năm 2011.Điều 2. Sở Công Thương (đơn vị chủ đầu) tư chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thạch

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương