QuyếT ĐỊnh đính chính Quyết định số 553/2011/QĐ-ubnd ngày 07/4/2011 của ubnd huyện Định Quántải về 7.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.1 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐỊNH QUÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1943/QĐ-UBND Định Quán, ngày 21 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Quyết định số 553/2011/QĐ-UBND

ngày 07/4/2011 của UBND huyện Định Quán
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 184/TTr-PTP ngày 15/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 553/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND huyện Định Quán ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường như sau:

Số, ký hiệu của văn bản đã ghi là: 553/2011/QĐ-UBND.

Nay sửa lại là: 02/2011/QĐ-UBND.

Lý do đính chính: Do sơ xuất trong khâu phát hành văn bản, nên số thứ tự của văn bản được đánh số chung với các quyết định hành chính khác.Điều 2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 553/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Thanh Yên
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương