QuyếT ĐỊnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích16 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 366/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 01 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/4/2005;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-BVHTTDL ngày 06/02/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 133/TTr-SVHTTDL ngày 15/02/2012, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Ban), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Quang Toản - GĐ Sở VH, TT và DL - Phó Trưởng ban

Các ông có tên sau đây làm Ủy viên của Ban:

3. Ông Nguyễn Tuấn - GĐ Sở Ngoại vụ

4. Ông Nguyễn Nam Tiến - GĐ Trung tâm XT ĐT TM và DL

5. Ông Phan Minh Hoàng - GĐ Đài Phát thanh và Truyền hình

6. Ông Trần Ngọc Thuấn - Phó GĐ Sở VH, TT và DL

7. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

8. Ông Trương Văn Phẩm - Phó GĐ Sở Tài chính

9. Ông Nguyễn Chí Tuyến - Phó GĐ Sở Giao thông vận tải

10. Ông Nguyễn Song Đoàn - Phó GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường

11. Ông Lương Hận - PCT. UBND huyện Bù Đăng

12. Ông Nguyễn Phúc Hậu - PCT. UBND huyện Bù Đốp

13. Ông Phạm Hồng Khanh - PCT. UBND huyện Bù Gia Mập

14. Bà Trần Thị Bích Lệ - PCT. UBND huyện Lộc Ninh

15. Ông Hoàng Xuân Lương - PCT. UBND thị xã Phước Long.

Thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để giúp việc cho Ban chỉ đạo trong từng lĩnh vực được phân công.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo và điều phối hoạt động của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về phát triển du lịch trong từng giai đoạn phát triển kinh tế của tỉnh;

2. Giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình du lịch và các vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;

3. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc giữa các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã về phát triển du lịch trong phạm vi liên tỉnh, liên huyện, liên vùng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh;

4. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền và phát triển du lịch, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về du lịch;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực du lịch do UBND tỉnh giao.Điều 3.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh. Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và chuyên viên giúp việc của Ban do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và Sở Tài chính cấp phát theo quy định.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh./                        

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương