QuyếT ĐỊNH: Điều 1tải về 56.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích56.77 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1898/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 11 tháng 9 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc đặt tên đường (đợt 1) đô thị thị trấn Lộc Ninh,
huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-UB ngày 03/7/1996 của UBND tỉnh Sông Bé (cũ) về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cải tạo và xây dựng thị trấn Lộc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐ của HĐND tỉnh khoá VI - kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 09/01/2003 về việc thông qua đề án Quỹ tên đường đô thị tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 643/TTr-SXD ngày 04/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tên đường (đợt 1) đô thị thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Giao UBND huyện Lộc Ninh chỉ đạo Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện, tiến hành dựng bảng tên đường (đợt 1) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng
.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.

QUY ĐỊNH TÊN ĐƯỜNG (ĐỢT 1) ĐÔ THỊ THỊ TRẤN LỘC NINH, HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 11/9/2007
của UBND tỉnh Bình Phước)
I. Đường giao nhau với Quốc lộ 13 theo thứ tự từ Bắc đến Nam


STT

Hiện trạng và quy hoạch của con đường

Tên đường được đặt

Ghi chú

01

Đoạn từ Quốc lộ 13 (ranh xã Lộc Tấn) vòng qua khu dân cư đến Quốc lộ 13 (Chi nhánh điện Lộc Ninh)

Nguyễn Văn Trổi
02

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến ranh xã Lộc Thiện (ngã ba hố bom làng 10), song song với đường Lý Thái Tổ

Cách Mạng Tháng Tám
03

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Phạm Ngọc Thạch

Lý Thường Kiệt
04

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến ranh xã Lộc Thiện (ngã ba hố bom làng 10), song song với đường Cách Mạng Tháng Tám

Lý Thái Tổ
05

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Nguyễn Văn Cừ, song song với đường Lý Thái Tổ

Ngô Quyền
06

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Nơ Trang Lơng, song song với đường Tôn Đức Thắng

Trần Phú
07

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Đồng Khởi, song song với đường Nguyễn Đình Chiểu

Hùng Vương
08

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Nguyễn Văn Cừ, song song với đường Trần Phú

Tôn Đức Thắng
09

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường 7 Tháng 4

Trần Hưng Đạo
10

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Hùng Vương

7 Tháng 4
11

Đoạn từ Quốc lộ 13 (ngã tư vòng xoay Quốc lộ 13) đến Quốc lộ 13 (cổng Nghĩa trang Liệt sỹ)

Huỳnh Tấn Phát
12

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Nơ Trang Lơng, song song với đường 3 Tháng 2

Nguyễn Tất Thành
13

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Nguyễn Huệ

Nguyễn Bình
14

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến giáp ranh xã Lộc Thuận

Phan Bội Châu
15

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến giáp ranh xã Lộc Thiện

Phan Chu Trinh

II. Đường phía Đông Quốc lộ 13


STT

Hiện trạng và quy hoạch của con đường

Tên đường được đặt

Ghi chú

01

Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Ngô Quyền, song song với đường Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Văn Linh
02

Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Ngô Quyền, song song với đường Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Hữu Thọ
03

Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lý Thái Tổ, song song với đường Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Văn Cừ
04

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Văn Cừ, song song với đường Ngô Quyền

Nguyễn Thị Định
05

Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường 3 tháng 2, song song với đường Nguyễn Tất Thành

3 Tháng 2
06

Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường 3 tháng 2, song song với đường Lê Hồng Phong

Trần Văn Trà
07

Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường 3 tháng 2, song song với đường Lê Hồng Phong

Lê Hồng Phong
08

Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường 3 tháng 2, song song với đường Lê Hồng Phong

Nguyễn Thị Minh Khai
09

Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Lý Thái Tổ

Nơ Trang Lơng
10

Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nơ Trang Lơng, song song với đường Hoàng Hoa Thám

Trương Công Định
11

Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nơ Trang Lơng, song song với đường Trương Công Định

Hoàng Hoa Thám
12

Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Huệ
13

Đường đi qua thị trấn Lộc Ninh từ ranh xã Lộc Thái đến ranh xã Lộc Tấn

Quốc lộ 13


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương