QuyếT ĐỊnh hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa Thông tin thànhtải về 14.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.52 Kb.
#22944
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 545/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 20 tháng 3 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin thành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch, chức năng quản lý nhà nuớc và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, đồng thời chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về báo chí, xuất bản về Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn tỉnh.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Công an để thực hiện việc khắc dấu mới và nộp lại các con dấu của cơ quan cũ.

2. Khi chưa có Thông tư hướng dẫn mới của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục - Thể thao được ban hành kèm theo Quyết định số 124/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005. Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa - Thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh (trừ nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực báo chí, xuất bản được chuyển sang Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện) và các chức năng mới được bổ sung.3. Chuyển các đơn vị trực thuộc Sở Thể dục - Thể thao và Sở Văn hóa - Thông tin về trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điu 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức của Sở cho phù hợp, đồng thời phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ điều động công chức thực hiện nhiệm vụ về báo chí, xuất bản sang Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Sở Thể dục - Thể thao, Văn hóa - Thông tin, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền Thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Y BAN NHÂN DÂN TNH

CH TCH

Trương Tấn Thiệu
Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương