QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá lưới điện trung áp nông thôntải về 18.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.3 Kb.
#21490

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3412/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 29 tháng 12 năm 2000QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Quy định giá lưới điện trung áp nông thôn


để bàn giao cho ngành điện quản lý
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định 22/1999/QĐ-TTg ngày 13/02/1999 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án lưới điện nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BCN-BTC ngày 27/8/1999 của Liên Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 17/01/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá lưới điện trung áp nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và biên bản của Hội đồng định giá lưới điện trung áp nông thôn,QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay quy định giá lưới điện trung áp nông thôn của các đơn vị sau:

+ Huyện Quảng Trạch: xã Quảng Trung, Quảng Văn, Quảng Hải.

+ Huyện Quảng Ninh: xã Hiền Ninh, Xuân Ninh và lưới điện trung áp.

+ Công ty khai thác công trình thuỷ lợi: Vùng 2 tả Kiến Giang huyện Lệ Thuỷ thuộc như sau: (Có bản phụ lục kèm theo).Điều 2: Các đơn vị trên có trách nhiệm bàn giao đầy đủ lưới điện cho ngành điện quản lý theo quy định của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính - Vật giá, Công nghiệp, Điện lực, Chủ tịch UBND huyện Quảng trạch, huyện Quảng Ninh, Chủ tịch UBND các xã: Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Trung, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Giám đốc Công ty khai thác công trình thuỷ lợi và thủ trưởng các Ban, ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

- BVGCP; KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT.

(Đã ký)

Phan Lâm Phương


BẢN PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3412/QĐ/UB

Ngày 29/12/2000 của UBND tỉnhTT

TÊN ĐƠN VỊ - QUY CÁCH

Đơn vị tính

Mức giá bàn giao

1

Xã Quảng Văn: Đường dây trung áp 10KV dài 5,628 km, 2 trạm biến áp 10/0,4Kv

đồng

222.444.889

2

Xã Quảng Trung: Đường dây trung áp 10KV dài 4,689 km, 3 trạm biến áp 10/0,4Kv

-

393.870.303

3

Xã Quảng Hải: Trạm Quảng Hải 1 và Quảng Hải 2

-

221.313.593

4

Xã Xuân Ninh: Đường dây trung áp 6KV dài 0,450 km, 1 trạm biến áp 6/0,4 Kv

-

26.367.000

5

Xã Hiền Ninh: - UBND xã Đường dâu trung áp 6 KV dài 2,44 km, 1 trạm biến áp 6/0,4 Kv

- HTX Xuân Dục: Đường dây trung áp 6 KV dài 3,06 km, 2 trạm biến áp 6/0,4 Kv-

112.424.000

6

Công ty khai thác CTTL: Vùng 2 tả Kiến Giang đường dây trung áp 6,3 KV dài 2,80 km, 2 trạm biến áp 6,3/0,4 Kv

-

95.558.000

Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 18.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương