QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa-vũng tàu v/v đưa trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lên Internettải về 10.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.67 Kb.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1174/2004/QĐ.UB Vũng Tàu, ngày 16 tháng 03 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

V/v đưa trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lên Internet.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

-Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hóa -Thông tin về quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam;

- Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND và UBND tại Tờ trình số 70/TT.VP ngày 16 tháng 3 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đưa trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lên Internet.

Trang thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truyền tải những nội dung giới thiệu toàn diện về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ cho quá trình hội nhập, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh; thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận thông qua việc cung cấp thông tin về lịch sử, văn hóa, điều kiện thiên nhiên, địa lý, tiềm năng, các hoạt động kinh tế- văn hóa- xã hội của tỉnh và các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đồng thời đây cũng là một kênh thông tin trực tiếp giữa UBND tỉnh với nhân dân thông qua các chuyên mục giao tiếp trên mạng.Điều 2: Giao Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thống nhất quản lý, điều hành và kiểm soát trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tích hợp trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã thành hệ thống Website của tỉnh.

Lãnh đạo các đơn vị trên đây chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của mình. Văn phòng HĐND và UBND tỉnh có trách phối hợp trong việc đưa tin để khỏi trùng lắp và thống nhất các số liệu cơ bản.Điều 3:: Kinh phí thuê đường truyền đưa Website của tỉnh lên Internet và kinh phí tổ chức cập nhật thông tin và các chi phí phục vụ cho việc vận hành Website của tỉnh do Văn phòng HĐND và UBND lập và được đưa vào kế hoạch kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

Điều 4: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN NHÂN

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương