QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v xác định lại ranh giới hành chánh giữa các xã trong huyện Chợ Mớitải về 9.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.16 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 942/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 11 tháng 11 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

V/v xác định lại ranh giới hành chánh giữa các xã trong huyện Chợ Mới

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Chỉ thị số: 364-CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư số: 832/TCCP-ĐP ngày 25/10/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp.

Căn cứ tờ trình số: 46/TTUB ngày 14/7/1995 của UBND huyện Chợ Mới về việc xác định lại ranh giới.

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo 364 tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Nay địa giới hành chánh giữa 3 đơn vị: Thị trấn Chợ Mới, xã Long Điền A và xã Long Điều B thuộc huyện Chợ Mới được xác định lại như sau:

- Đường ranh xuất phát từ ngã ba mương Cả Thú và kinh Xáng theo hướng Đông Nam đi thẳng giữa kinh Xáng đến giáp bờ thửa số 715 (tờ bản đồ số 1 xã Long Điều A) là kinh ranh 2 xã Long Điền A và Long Điều B trước đây, nay là ranh thị trấn Chợ Mới và xã Long Điều B; Từ đây đường ranh chuyển hướng Đông Bắc đi cập theo bờ phía Nam các thửa: 721, 722, 738, 746, 3417, 3416, cắt qua kinh Đòn Dông, tiếp tục đi về hướng Đông Bắc cập theo bờ phía Nam các thửa: 781, 784, 788, 789, đi thẳng cắt qua hương lộ 23 tại điểm giữa 2 nhà ông Trần Văn Em và ông Hà Văn Dây, cách trụ điện số 202 là 21,3m và tiếp tục thẳng đến giữa Sông Tiền là kết thúc đường ranh của thị trấn Chợ Mới và xã Long Điều A.ĐIỀU 2: UBND huyện Chợ Mới và các đơn vị liên quan có trách nhiệm làm các thủ tục giao, nhận và lập hồ sơ quản lý theo phạm vi đơn vị hành chánh được xác định trong quyết định này.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 364 tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3 để thi hành PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu
(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhị
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương