QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v thành lập Trạm Kiểm dịch động vật Vàm Cốngtải về 7.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.65 Kb.
#21353
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 459/QĐ.UB.TC Long Xuyên, ngày 07 tháng 6 năm 1995QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

V/v thành lập Trạm Kiểm dịch động vật Vàm Cống


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Công văn số 174 NN-TY/CV ngày 28/1/1995 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và công văn số 34/TY-KD ngày 8/2/1995 của Cục Thú y về hướng dẫn thực hiện tổ chức và hoạt động các Trạm kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:- Nay thành lập Trạm kiểm dịch động vật Vàm Cống trực thuộc Chi Cục Thú Y tỉnh An Giang.

Trạm có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp, biên chế tỉnh vào chỉ tiêu biên chế của Chi Cục Thú y.Điều 2:- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm Kiểm dịch động vật thực hiện theo Công văn số 174 NN-TY/CV ngày 28/1/1995 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Công văn số 34/TY-KD ngày 8/2/1995 của Cục Thú y về hướng dẫn thực hiện tổ chức và hoạt động các Trạm kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông đường bộ.

Điều 3:- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp, Chi Cục Thú y tỉnh An Giag và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3. PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu

(Đã ký)

Lê Phú Hội
Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 7.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương