QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v tách phòng Công chứng Nhà nước số 1 và số 2 khỏi Sở Tư Pháptải về 9.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.08 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 328/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 06 tháng 5 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

V/v tách phòng Công chứng Nhà nước số 1 và số 2 khỏi Sở Tư Pháp.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước;

- Xét Tờ trỉnh của Giám đốc Sở Tư Pháp và đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phòng Công chứng Nhà nuớc số 1 và số 2 tỉnh An Giang là cơ quan thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, con dấu riêng.

Phòng Công chứng Nhà nước số 1 có trụ sở tại thị xã Long Xuyên. Phòng Công chứng Nhà nước số 2 có trụ sở tại thị xã Châu Đốc.Điều 2: Phòng Công chứng tổ chức, hoạt động theo qui định tại Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 3: Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về các hoạt động công chứng ở địa phương theo đúng qui định hiện hành và thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động công chứng để Uỷ ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Điều 4: Quyết định này thay quyết định số 31/QĐ.UB ngày 03/03/1993 và quyết định số 530/QĐ-UB ngày 27/12/1993 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công chứng Nhà nước số 1 và số 2 tỉnh An Giang.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư Pháp, Trưởng phòng Công chứng Nhà nuớc số 1, số 2 tỉnh An Giang và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Phú Hội


: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương