QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v đổi tên Đội Kiểm tra Thị trường huyện, thị xã thành Đội Quản lýtải về 7.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.41 Kb.
#23049
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 558/QĐ.UB.TC Long Xuyên, ngày 04 tháng 7 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

V/v đổi tên Đội Kiểm tra Thị trường huyện, thị xã thành Đội Quản lý

Thị trường huyện, thị xã.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư số 10/TM-QLTT ngày 19/4/1995 của Bộ Thương mại hướng dẫn về Tổ chức quản lý thị trường ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh An Giang.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:­- Nay đổi tiên Đội Kiểm tra thị trường huyện, thị xã thành tên gọi mới là: Đội Quản lý Thị trường huyện, thị xã thuộc Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang.

Đội Quản lý thị trường huyện, thị xã có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.Điều 2:- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh; Chi Cục Trưởng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh; các đội Quản lý thị trường huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 2 PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu
(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhị
Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 7.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương