QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứctải về 19.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích19.92 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1048/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 09 tháng 12 năm 1994QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

"Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

địa chính các cấp trong tỉnh”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 34/CP ngày 23/4/1994 của Tổng cục Địa chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chính;

Căn cứ Nghị định số 88/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất đô thị;

Căn cứ Thông tư 470/TT-ĐC ngày 18/7/1994 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Địa chính các cấp ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UB ngày 31/8/1994 của UBND tỉnh về thành lập Sở Địa chính Quảng Bình;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Địa chính tại Tờ trình số 06/ YY-ĐC ngày 24/9/1994 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sở Địa chính là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ ở địa phương, chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Địa chính.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Địa chính:

1. Xây dựng trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các văn bản để thực hiện chính sách, chế độ quản lý, sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh các văn bản của UBND huyện, thị xã, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

3. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Tổ chức việc thực hiện điều tra, khảo sát đo đạc đánh giá và phân hạng đất lập bản đồ và hồ sơ địa chính, đăng ký đất, thống kê và kiểm kê đất định kỳ theo quy trình, quy phạm đã được ban hành.

5. Làm thủ tục trình UBND tỉnh quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định giao đất của UBND tỉnh và của Chính phủ.

6. Chỉ đạo việc quản lý tiêu mốc đo đạc, mốc địa giới, tổ chức và chỉ đạo việc cập nhật bản đồ, thẩm định và cấp giấy phép triển khai các phương án đo đạc bản đồ theo phân cấp.

7. Quản lý chỉ đạo và thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin, lưu trữ tư liệu địa chính bao gồm các tư liệu về đất đai và đo đạc bản đồ theo phân cấp, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến về quản lý đất đai và đo đạc bản đồ vào địa phương.

8. Quản lý tổ chức công chức thuộc ngành địa chính trong tỉnh, đào tạo, bồi dưỡng công chức, cán bộ theo quy định của Tổng cục địa chính và UBND tỉnh.

9. Tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và đo đạc bản đồ, giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp khiếu nại, tố cáo vi phạm về quản lý sử dụng đất đai. Phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền trình UBND tỉnh giải quyết tranh chấp địa giới cấp huyện, xã.

Giám đốc sở Địa chính kiến nghị với UBND tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản sai trái của tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND và Chủ tịch UBND cấp dưới; đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về quản lý, sử dụng đất đai và đo đạc bản đồ của HĐND các huyện, thị xã và đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Sở Địa chính gồm:

1. Tổ chức giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

- Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, do Giám đốc Sở Địa chính xem xét quyết định thành lập.

2. Các đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Sở:

- Trung tâm Thông tin - lưu trữ tư liệu địa chính

- Đội điều tra đo đạc và quy hoạch

- Nhiệm vụ, biên chế và cán bộ của từng đơn vị, phòng, bộ phận do Giám đốc Sở Địa chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để quy định cụ thể.

3. Biên chế năm 1995 tạm giao 32 người, trong đó có 13 biên chế sự nghiệp khoa học.Điều 4: Thành lập Phòng Địa chính trực thuộc UBND huyện, thị xã trên cơ sở tổ quản lý ruộng đất của Phòng Nông nghiệp; bố trí từ 2-3 cán bộ giúp UBND các huyện, thị xã quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ trong phạm vi quản lý của địa phương và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Địa chính tỉnh.

Điều 5: Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn giúp UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ trong phạm vi quản lý của địa phương và chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan địa chính cấp trên. Cán bộ địa chính được hưởng định xuất chuyên trách theo chế độ quy định hiện hành.

Điều 6: Giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng với các ngành; Ban Tổ chức chính quyền, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính tổ chức giao nhận: Hồ sơ, tài liệu, nhiệm vụ và 02 cán bộ làm công tác giao đất làm nhà ở và đất xây dựng trong các đô thị ở phòng quản lý quy hoạch và nhà đất cho Sở Địa chính quản lý theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Điều 7: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Địa chính; Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như điều 7;

- Tổng cục Địa chính; (B/c)

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ( để biết)- Đảng uỷ DCĐ;(để biết) (Đã ký)

- Sở Xây dựng;- Lưu TCCQ, VPUB. Trần Sự
: vbpq -> vbpq qb.nsf -> e52e33ef82896c3b47256f960028edba
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1024/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq qb.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1137/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> HĐnd tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam uỷ ban nhân dâN Độc lập Tự do Hạnh phúc
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 12/2008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 668/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định phạm VI bảo vệ đê điều
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> V/v Quy định danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương