QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch ubnd tØnh V/v thu håi ®Êt t¹i c¸c x·: § ng H­¬ng, § ng H¶i, Qu¶ng H­ngtải về 114.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích114.37 Kb.

Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 492 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2001


QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh

V/v thu håi ®Êt t¹i c¸c x·: §«ng H­¬ng, §«ng H¶i, Qu¶ng H­ng

®Ó x©y dùng ®­êng cÇu §«ng H­¬ng ®i khu c«ng nghiÖp LÔ M«n

Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5/7/1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai-LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 2891/Q§-UB ngµy 22/11/2000 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt-dù to¸n h¹ng môc nÒn mÆt ®­êng cÇu §«ng H­¬ng ®i khu c«ng nghiÖp LÔ M«n.

- XÐt tê tr×nh sè 32/TT-UB ngµy 19/02/2001 cña Chñ tÞch UBND thµnh phè Thanh Ho¸.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 105 /§C-KHTC ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2001.QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i c¸c x· §«ng H­¬ng, §«ng H¶i, Qu¶ng H­ng giao cho UBND thµnh phè Thanh Ho¸ sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng ®­êng cÇu §«ng H­¬ng ®i khu c«ng nghiÖp LÔ M«n.

DiÖn tÝch ®Êt thu håi ë tõng x· nh­ sau:

1- X· §«ng H­¬ng: 221,76m2 (®Êt 2 lóa: 106,5m2, ®Êt thæ c­: 114,26m2).

2- X· §«ng H¶i: 10.870 m2 (®Êt 2 lóa: 7610 m2, ®Êt hoang: 1540 m2, ®Êt thæ c­: 1766 m2).

3- x· Qu¶ng H­ng: 2681 m2 (®Êt 2 lóa: 401 m2, ®Êt thæ c­: 2280 m2).

VÞ trÝ ®Êt thu håi ë tõng x· cã thèng kª sè thöa, diÖn tÝch, lo¹i ®Êt sö dông kÌm theo.§iÒu 2: Chñ tÞch UBND thµnh phè Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña tõng chñ ®ang sö dông.

- Chñ tr× cïng víi UBND c¸c x· vµ c¸c chñ cã ®Êt bÞ thu håi thùc hiÖn viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng theo NghÞ ®Þnh 22/1998/N§-CP ngµy 24/4/1998 cña ChÝnh phñ.

- C«ng tr×nh x©y dùng theo ®óng thiÕt kÕ kü thuËt ®­îc duyÖt.

- §­îc miÔn nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 22 LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai ngµy 11/12/1998.

§iÒu 3: ¤ng ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i, Tµi chÝnh vËt gi¸, Côc thuÕ, Chñ tÞch UBND thµnh phè Thanh Ho¸ vµ Chñ tÞch UBND c¸c x· cã tªn t¹i §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: K/T CHñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 3 Q§ Phã Chñ tÞch

- L­u VP (qddc492)

(§· ký)L«i Xu©n Len

B¶ng thèng kª diÖn tÝch sö dông (thu håi bæ sung)

C«ng tr×nh: §­êng tõ cÇu §«ng H­¬ng ®i khu c«ng nghiÖp LÔ M«n

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: /Q§-UB ngµy th¸ng n¨m 2001)X· §«ng H¶i

Sè TT

Sè tê b¶n ®å

Sè thöa

DiÖn tÝch thu (m2)

Lo¹i ®Êt

1

2

230

180

2 Lóa

2

2

237

752

2 Lóa

3

2

235

120

2 Lóa

4

2

239

660

2 Lóa

5

4

8

106

2 Lóa

6

4

9

170

2 Lóa

7

4

83

117

2 Lóa

8

4

84

100

2 Lóa

9

4

462

225

2 Lóa

10

4

592

100

2 Lóa

11

4

844

150

2 Lóa

12

4

841

260

2 Lóa

13

4

842

700

2 Lóa

14

4

954

90

2 Lóa

15

4

955

280

2 Lóa

16

4

959

400

2 Lóa

17

4

960

585

2 Lóa

18

4

984

620

2 Lóa

19

4

985

75

2 Lóa

20

4

986

780

2 Lóa

21

4

987

660

2 Lóa

22

4

988A

90

2 Lóa

23

4

988

390

2 Lóa

24

4

725

1342

Cån b·i

25

4

205

198

Cån b·i

26

4

480

280

Thæ c­

27

4

600

270

Thæ c­

28

4

598

100

Thæ c­

29

4

599

96

Thæ c­

30

4

597

192

Thæ c­

31

4

596

360

Thæ c­

32

4

598

260

Thæ c­

33

4

599

208

Thæ c­

Tæng diÖn tÝch thu håi bæ sung x· §«ng H¶i: 10870,0m2


B¶ng thèng kª diÖn tÝch sö dông (thu håi bæ sung)

C«ng tr×nh: §­êng tõ cÇu §«ng H­¬ng ®i khu c«ng nghiÖp LÔ M«n

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: /Q§-UB ngµy th¸ng n¨m 2001)X· Qu¶ng H­ng vµ §«ng H­¬ng

Sè TT

Sè tê b¶n ®å

Sè thöa

DiÖn tÝch thu (m2)

Lo¹i ®Êt

1

1

118

100

2 Lóa

2

1

119

40

2 Lóa

3

1

121

50

2 Lóa

4

1

240

30

2 Lóa

5

1

243

35

2 Lóa

6

1

244

40

2 Lóa

7

1

480

30

2 Lóa

8

1

422

76

2 Lóa

9

1

55

212

Thæ c­

10

1

622

90

Thæ c­

11

1

607

435

Thæ c­

12

1

612

34

Thæ c­

13

1

611

41

Thæ c­

14

1

610

48

Thæ c­

15

1

962

140

Thæ c­

16

1

963

150

Thæ c­

17

1

964

350

Thæ c­

18

1

971

130

Thæ c­

19

1

972

470

Thæ c­

20

1

977

80

Thæ c­

21

1

979

100

Thæ c­

Tæng diÖn tÝch thu håi bæ sung x· Qu¶ng H­ng: 2681,0m2

X· §«ng H­¬ng

1

33

11

40

Thæ c­

2

33

12

50

Thæ c­

3

33

16

24.26

Thæ c­

4

43

24

40

2 Lóa

5

43

33

67

2 Lóa

Tæng diÖn tÝch thu håi bæ sung x· §«ng H­¬ng: 221,67m2: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương