QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnhtải về 20.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.17 Kb.
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 495 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2001


QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh
v/v thu håi ®Êt t¹i thÞ trÊn VÜnh léc
giao cho Trung t©m Y tÕ VÜnh Léc qu¶n lý sö dông


Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5-7-1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai-LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 476/TTg ngµy 19-5-2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 2000 tØnh Thanh Ho¸.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2702/Q§-UB ngµy 02-11-2000 cña cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND HuyÖn VÜnh Léc t¹i tê tr×nh sè: 84/TT-UB ngµy 15-02-2001, kÌm theo tê tr×nh sè 02TT/YTVL ngµy 06-02-2001 cña Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 96 §C/KHTC ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2001.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i thÞ trÊn VÜnh Léc giao cho Trung t©m Y tÕ huyÖn VÜnh Léc qu¶n lý, sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng Trung t©m Y tÕ huyÖn.

- Tæng diÖn tÝch: 9960 m2 (®Êt LM: 7825,5 m2 ; ®Êt 2L: 1034 m2 ; ®Êt bê vïng: 107 m2; ®Êt mµu: 993,5 m2 ),

- VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÞ trÊn VÜnh Léc, tû lÖ 1/1000:

+ T¹i tê sè 07, c¸c thöa: 112/320; 168/293; 169/96; 170/51;

+ T¹i tê sè 08, c¸c thöa: 78/307,6; 104/472; 106/274; 76/993,5; 77/315,7; 80/1402,1; 79/393,1; 107/514,2; 108/160; 109/695; 110/70; 44/56; 45/935; 46/32; 47/12,2; 51/145; 52/86; 53/40; 75/421; 103/514,6; 102/672; 101/12; 81/430; 82/90; 83/50 vµ 107 m2 ®Êt bê vïng kh«ng sè thöa.

§iÒu 2: Chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Léc cã tr¸ch nhiÖm:

- QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¸c chñ ®ang sö dông.

- ChØ ®¹o viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ tæ chøc bµn giao ®Êt cho Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc sö dông.

- Qu¶n lý viÖc sö dông ®Êt vµ x©y dùng cña Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc theo quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng.§iÒu 3: Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc cã tr¸ch nhiÖm:

- §Òn bï thÖt h¹i cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo NghÞ ®Þnh 22/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ.

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- X©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng mÆt b»ng ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt sè: 16XDUB ngµy 19/01/2001. Khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn míi ®­îc x©y dùng.

- §­îc miÔn tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- Khi c«ng tr×nh míi ®­a vµo sö dông, ph¶i xö lý tµi s¶n cã trªn diÖn tÝch khu ®Êt cò, giao l¹i ®Êt cho ®Þa ph­¬ng sö dông theo quy ®Þnh Ph¸p luËt §Êt ®ai.§iÒu4: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Léc Chñ tÞch UBND thÞ trÊn VÜnh Léc vµ Gi¸m ®èc Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: K/T chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 4 Q§. Phã chñ tÞch

- L­u VP.(qddc495)
(§· ký)

L«i Xu©n Len

uBNDTØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


së ®Þa chÝnh §éc lËp -Tù do -H¹nh phóc

------------ ------------------

Sè: / §C-KHTC Thanh ho¸, ngµy th¸ng 02 n¨m 2001

V/v tr×nh UBND tØnh Q§ giao ®Êt

cho Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc.

KÝnh göi: Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai - LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 476/ Q§-TTG ngµy19/5/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2702/Q§-UB ngµy 02-11-2000 cña cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ Trung t©m ytÕ huyÖn VÜnh Léc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND HuyÖn VÜnh Léc t¹i tê tr×nh sè: 84/TT-UB ngµy 15-02-2001, kÌm theo tê tr×nh sè: 02TT/YTVL ngµy 06-02-2001 cña Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc.

Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ kÝnh tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt t¹i thÞ trÊn VÜnh Léc huyÖn VÜnh Léc giao cho Trung t©m ytÕ huyÖn VÜnh Léc qu¶n lý, sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng khu trô së lµm viÖc.

- Tæng diÖn tÝch: 9960 m2 (®Êt LM: 7825,5 m2 ; ®Êt 2L: 1034 m2 ; ®Êt bê vïng: 107 m2; ®Êt mµu: 993,5 m2 ),

- VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÞ trÊn VÜnh Léc, tû lÖ 1/1000:

+ T¹i tê sè 07, c¸c thöa: 112/320 2L; 168/293 2L; 169/96 2L; 170/51 2L;

+ T¹i tê sè 08, c¸c thöa: 78/307,6 LM; 104/472 LM; 106/274 2L; 76/993,5 §M; 77/315,7 LM; 80/1402,1 LM; 79/393,1 LM; 107/514,2 LM; 108/160 LM; 109/695 LM ; 110/70 LM; 44/56 LM; 45/935 LM; 46/32 LM; 47/12,2 LM; 51/145 LM; 52/86 LM; 53/40 LM; 75/421 LM; 103/514,6 LM; 102/672 LM; 101/12 LM; 81/430 LM; 82/90 LM; 83/50 LM vµ 107 m2 ®Êt bê vïng kh«ng sè thöa.

( KÌm theo hå s¬ xin giao ®Êt cña ®¬n vÞ )./.
N¬i nhËn: Gi¸m §èc së §Þa chÝnh Thanh Ho¸

- nh­ trªn- l­u §C

NguyÔn v¨n TiÕu
: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương