QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng số 253-ct ngàY 7-7-1990 VỀ BỔ sung quỹ HỌc bổng cho học sinh, sinh viên cáC trưỜng sư phạm và HỌc sinh, sinh viên miền núItải về 4.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích4.91 Kb.


QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 253-CT NGÀY 7-7-1990
VỀ BỔ SUNG QUỸ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN MIỀN NÚI.

Để từng bước cải thiện đời sống cho học sinh và sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, xét đề nghị của Bộ Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Từ đầu năm học 1990-1991 (tháng 9-1990) số suất học bổng toàn phần cấp cho các trường sư phạm để lập quỹ học bổng bằng 100% chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch Nhà nước giao.

2. Quỹ học bổng để cấp cho học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người theo điều 30 của quyết định số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 13-3-1990 "về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế-xã hội miền núi" được tách riêng và cấp theo thực chi. Học sinh, sinh viên các trường đào tạo là người Kinh sinh sống tại các vùng cao các tỉnh miền núi được hưởng chế độ trợ cấp từ quỹ học bổng như người dân tộc.Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


: web -> data
web -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
web -> CỦa Chính phỦ SỐ 35/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2003 Quy đỊnh chi tiẾt thi hành mỘt sỐ điỀu cỦa LuẬt Phòng cháy và chỮa cháy
data -> Tý (23-1 giờ): Lúc chuột đang hoạt động mạnh. Sửu
data -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
data -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
data -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 499/kh-bgdđT
data -> ĐỀ Án ngoại ngữ quốc gia 2020 trưỜng đẠi học hà NỘI
data -> VÀi nghi thức và TẬp tục hưỚng đẠo a- nghi thứC: Lễ Chào Cờ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương