QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng bé xy dùng VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn tcxdvn 324: 2004 XI m¨ng xy tr¸ttải về 75.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích75.99 Kb.
bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè 24 /2004/Q§- BXD §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2004

quyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng bé x©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn TCXDVN 324:2004 - Xi m¨ng x©y tr¸t

bé tr­ëng bé x©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.

- C¨n cø Biªn b¶n ngµy 04/10/2004 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh cÊp Bé nghiÖm thu dù ¸n tiªu chuÈn “ Xi m¨ng x©y tr¸t”.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr­ëng ViÖn VËt liÖu x©y dùng t¹i c«ng v¨n sè 358/VLXD-KHKT ngµy 05/10/2004 vµ Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ.
quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam:

TCXDVN 324: 2004 - Xi m¨ng x©y tr¸t.


§iÒu 2: QuyÕt ®inh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
§iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr­ëng ViÖn VËt liÖu x©y dùng vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
bé tr­ëng bé x©y dùng
N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3

- C«ng b¸o ®· ký

- Bé T­ ph¸p

- Vô Ph¸p chÕ

- L­u VP, Vô KHCNNguyÔn Hång Qu©n

TCXDVN 324 : 2004Xi m¨ng x©y tr¸t
Masonry cement


Hµ Néi - 2004Lêi nãi ®Çu

Tiªu chuÈnTCXDVN 324 : 2004 " Xim¨ng x©y tr¸t" quy ®Þnh thµnh phÇn vµ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña xi m¨ng dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a x©y vµ hoµn thiÖn.

TCXDVN 324 : 2004. : 2004 gåm 2 phÇn:


 • PhÇn 1: Yªu cÇu kü thuËt

 • PhÇn 2: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n­íc

TCXDVN 324 : 2004 ®­îc Bé X©y dùng xÐt duyÖt vµ ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: ngµy th¸ng n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng.

Xi m¨ng x©y tr¸t - PhÇn 1: Yªu cÇu kü thuËt


Masonry cement – Part 1: Specifications

1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh thµnh phÇn vµ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña xi m¨ng x©y tr¸t dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a x©y vµ hoµn thiÖn.

2. Tµi liÖu viÖn dÉn


  • TCVN 6882 : 2001 Phô gia kho¸ng cho xi m¨ng
  • TCVN 4787 : 2001 Xi m¨ng – Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö
  • TCVN 6016 : 1995 Xi m¨ng – Ph­¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é bÒn
  • TCVN 6017 : 1995 Xi m¨ng – Ph­¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt vµ ®é æn ®Þnh thÓ tÝch
  • TCVN 4030 : 2003 Xi m¨ng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn
  • TCVN 141 : 1998 Xi m¨ng – Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc

  • TCXDVN ..... -2 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t – PhÇn 2: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n­íc

3. Quy ®Þnh chung

 1. Xi m¨ng x©y tr¸t lµ chÊt kÕt dÝnh thuû d¹ng bét mÞn, thµnh phÇn gåm clanhke xi m¨ng poãcl¨ng vµ phô gia kho¸ng, cã thÓ cã phô gia h÷u c¬. Khi nhµo trén víi c¸t vµ n­íc, kh«ng cÇn cho thªm c¸c vËt liÖu kh¸c, thu ®­îc v÷a t­¬i cã tÝnh c«ng t¸c phï hîp ®Ó x©y vµ hoµn thiÖn.

 2. Kh¶ n¨ng gi÷ n­íc lµ l­îng n­íc ®­îc gi÷ l¹i trong v÷a khi tiÕp xóc víi vËt liÖu (chÊt) hót n­íc so víi l­îng n­íc ban ®Çu trong v÷a.

 3. Phô gia kho¸ng cã chÊt l­îng theo quy ®Þnh trong TCVN 6882 : 2001.

 4. Ph©n lo¹i

Theo c­êng ®é nÐn, xi m¨ng x©y tr¸t ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c m¸c MC 5, MC 15 vµ MC 25; trong ®ã:

 • MC lµ ký hiÖu quy ­íc cho xi m¨ng x©y tr¸t.

 • C¸c trÞ sè 5; 15; 25 lµ gi¸ trÞ c­êng ®é nÐn cña mÉu v÷a chuÈn sau 28 ngµy d­ìng hé, tÝnh b»ng N/mm2 (MPa), ®­îc x¸c ®Þnh theo TCVN 6016:1995.

 1. Thµnh phÇn

Thµnh phÇn xi m¨ng x©y tr¸t gåm cã clanhke xi m¨ng poãcl¨ng, phô gia kho¸ng, phô gia h÷u c¬ (nÕu cÇn), ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 1.

B¶ng 1 – Thµnh phÇn xi m¨ng x©y tr¸tThµnh phÇn

Lo¹i xi m¨ng

MC 5

MC 15

MC 25

Clanhke xi m¨ng poãcl¨ng, %, kh«ng nhá h¬n

25

40

Phô gia h÷u c¬, %, kh«ng lín h¬n

1

4. Yªu cÇu kü thuËt

C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña xi m¨ng x©y tr¸t ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 2.B¶ng 2 – C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña xi m¨ng x©y tr¸t

Tªn chØ tiªu

Møc

MC 5

MC 15

MC 25

  1. C­êng ®é nÐn, N/mm2 (MPa), kh«ng nhá h¬n

7 ngµy  4 giê

28 ngµy  8 giê-

5


9

15


15

25


    1. Thêi gian ®«ng kÕt,

B¾t ®Çu, phót, kh«ng nhá h¬n

KÕt thóc, giê, kh«ng lín h¬n60

10


 1. §é nghiÒn mÞn, phÇn cßn l¹i trªn sµng 90m, %, kh«ng lín h¬n

12

 1. §é æn ®Þnh thÓ tÝch, x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p Le Chatelier, mm, kh«ng lín h¬n

10

 1. Hµm l­îng anhydric sunphuric (SO3), %, kh«ng lín h¬n

2

3

3

  1. Hµm l­îng clorua (Cl-), %, kh«ng lín h¬n

0,1

 1. Kh¶ n¨ng gi÷ n­íc, %,

Tõ 80 ®Õn 95

5. Ph­¬ng ph¸p thö

 1. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö theo TCVN 4787 : 2001

  1. C­êng ®é nÐn x¸c ®Þnh theo TCVN 6016 : 1995 nh­ng víi tèc ®é t¨ng t¶i khi nÐn mÉu lµ (400  40) N/s.

  2. Thêi gian ®«ng kÕt vµ ®é æn ®Þnh thÓ tÝch x¸c ®Þnh theo TCVN 6017 : 1995

  3. §é nghiÒn mÞn x¸c ®Þnh theo TCVN 4030 : 2003

  4. Hµm l­îng anhydric sunphuric (SO3) vµ clorua (Cl-) x¸c ®Þnh theo TCVN 141:1998

  5. Kh¶ n¨ng gi÷ n­íc x¸c ®Þnh theo TCXDVN ….. -2 : 2004

6. Bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n

 1. Xi m¨ng x©y tr¸t khi xuÊt x­ëng ph¶i cã phiÕu kiÓm tra chÊt l­îng kÌm theo víi néi dung:

 • Tªn c¬ së s¶n xuÊt;

 • Tªn gäi, m¸c theo tiªu chuÈn nµy;

 • Gi¸ trÞ thùc cña c¸c chØ tiªu theo ®iÒu 4;

 • Khèi l­îng xi m¨ng xuÊt x­ëng vµ sè hiÖu l«;

 • Ngµy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt.

 1. Bao gãi xi m¨ng

 1. Bao ®ùng xi m¨ng lµ lo¹i bao ®¶m b¶o kh«ng lµm gi¶m chÊt l­îng xi m¨ng, kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n.

 2. Khèi l­îng tÞnh quy ®Þnh cho mçi bao xi m¨ng lµ (25  0,5) kg.

Chó thÝch – Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i bao cã khèi l­îng kh¸c víi ®iÒu 6.2.2 hoÆc xi m¨ng rêi.

 1. Ghi nh·n

Trªn vá bao xi m¨ng, ngoµi nh·n hiÖu ®· ®¨ng ký, ph¶i ghi râ:

 • Tªn s¶n phÈm s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn nµy;

 • M¸c xi m¨ng theo tiªu chuÈn nµy;

 • Khèi l­îng tÞnh cña bao xi m¨ng;

 • Tªn c¬ së s¶n xuÊt;

 • Sè hiÖu l«;

 • Ngµy s¶n xuÊt.

 1. VËn chuyÓn

 1. Kh«ng ®­îc vËn chuyÓn xi m¨ng chung víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt cã ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng xi m¨ng.

 2. Xi m¨ng ®ãng bao ®­îc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã che ch¾n chèng m­a vµ Èm ­ít.

 3. Xi m¨ng rêi ®­îc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c cã che ch¾n cÈn thËn.

  1. B¶o qu¶n

 1. Kho chøa xi m¨ng bao ph¶i ®¶m b¶o kh«, s¹ch, nÒn cao, cã t­êng bao vµ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi ®i cho xe ra vµo xuÊt nhËp dÔ dµng. C¸c bao xi m¨ng xÕp c¸ch t­êng, nÒn Ýt nhÊt 20cm vµ riªng theo tõng l«.

 2. Kho xi m¨ng rêi (sil«) ®¶m b¶o chøa xi m¨ng riªng theo tõng lo¹i.

 3. Xi m¨ng x©y tr¸t ®­îc b¶o hµnh trong thêi gian 60 ngµy kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt.

Xi m¨ng x©y tr¸t - PhÇn 2: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n­ícMasonry cement – Part 2: Test method for water retention

1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n­íc cña xi m¨ng x©y tr¸t.

2. Tµi liÖu viÖn dÉn


  • TCVN 6016 : 1995 Xi m¨ng – Ph­¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é bÒn

3. Nguyªn t¾c

 1. Kh¶ n¨ng gi÷ n­íc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sù mÊt n­íc cña v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn khi ®Æt trªn nÒn giÊy läc.

 2. V÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn lµ v÷a cã ®é dÎo cÇn thiÕt ®Ó c¶n l¹i sù lón s©u cña kim tiªu chuÈn vµo trong v÷a ë mét ®é s©u x¸c ®Þnh.

4. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö

  • C©n kü thuËt, ®é chÝnh x¸c 0,1g.

  • èng ®ong cã v¹ch chia hoÆc buret, cã kh¶ n¨ng ®o thÓ tÝch chÝnh x¸c ®Õn 1%.

  • Th­íc th¼ng lµm b»ng kim lo¹i, chiÒu dµi 300 mm, réng 30 mm, dµy 2 mm.

  • M¸y trén, phï hîp víi yªu cÇu cña TCVN 6016:1995.

 • Dông cô xuyªn cã cÊu t¹o vµ kÝch th­íc nh­ h×nh 1. H×nh d¸ng ch©n ®Õ (1) cho phÐp ®Æt khu«n chøa mÉu (8) ë vÞ trÝ trung t©m bªn d­íi kim tiªu chuÈn (7). Khu«n chøa mÉu lµm b»ng kim lo¹i, h×nh trô cã ®¸y, ®­êng kÝnh trong (80  1) mm, s©u (70  1) mm. Kim tiªu chuÈn lµm b»ng thÐp kh«ng gØ, ®­êng kÝnh (25  0,5) mm, dµi (77  1) mm, cã ®Çu d­íi h×nh b¸n cÇu. Tæng khèi l­îng cña thanh ®o (6) vµ kim tiªu chuÈn (7) lµ (90  2) g. C¬ cÊu th¶ (5) gi÷ thanh ®o (6) ë vÞ trÝ ban ®Çu sao cho ®Çu d­íi cña kim tiªu chuÈn (7) ë ngay s¸t phÝa trªn bÒ mÆt v÷a tr­íc khi thÝ nghiÖm.

  • Thanh ®Çm lµm b»ng kim lo¹i, cã khèi l­îng (250  5) g, cÊu t¹o vµ kÝch th­íc nh­ h×nh 2.

  • Khu«n kim lo¹i h×nh trô cã ®¸y, ®­êng kÝnh trong (1001) mm, s©u (25  1)mm.

  • VËt nÆng cã khèi l­îng 2 kg.

  • TÊm cøng ph¼ng kh«ng thÊm n­íc, ®­êng kÝnh (110  5) mm, dµy 5 mm.

  • C¸c miÕng v¶i cotton lo¹i (100 120) g/m2, h×nh trßn ®­êng kÝnh (100  1) mm.

  • C¸c miÕng giÊy läc lo¹i (180200) g/m2, h×nh trßn ®­êng kÝnh (100  1) mm. Kh«ng dïng c¸c lo¹i giÊy läc ®· sö dông.

 1. Ch©n ®Õ

 2. Khung ®ì

 3. Thanh kÑp

 4. èng dÉn h­íng

 5. C¬ cÊu th¶

 6. Thanh ®o cã v¹ch chia

 7. Kim tiªu chuÈn

 8. Khu«n chøa mÉu

H×nh 1 – Dông cô xuyªnH×nh 2 – Thanh ®Çm mÉu


5. C¸ch tiÕn hµnh

5.1 ChuÈn bÞ mÉu v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn

 1. ChÕ t¹o v÷a

V÷a ®­îc chÕ t¹o theo quy tr×nh m« t¶ trong TCVN 6016:1995 nh­ng cÇn x¸c ®Þnh l­îng n­íc ®Ó v÷a ®¹t ®­îc ®é dÎo yªu cÇu (l­îng n­íc trén ®Þnh h­íng thö lÇn ®Çu kho¶ng 225 ml). Tr­íc khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm cÇn lau s¹ch kim tiªu chuÈn vµ khu«n chøa mÉu b»ng kh¨n Èm.

 1. §æ v÷a vµo khu«n

Sau khi trén xong, ®æ v÷a ®Çy khu«n chøa mÉu thµnh hai líp. §Çm nhÑ nhµng mçi líp 10 c¸i b»ng thanh ®Çm. Dïng th­íc th¼ng g¹t bá phÇn v÷a thõa trªn bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch cÇm th­íc nghiªng 450 vµ di chuyÓn theo kiÓu chuyÓn ®éng c­a sao cho v÷a ®Çy trong khu«n, sau ®ã nhÑ nhµng lµm ph¼ng bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch g¹t 1 lÇn theo chiÒu ng­îc l¹i, sao cho v÷a ®Çy ngang mÆt khu«n.

 1. Thö ®é c¾m s©u cña kim

Ngay sau khi g¹t ph¼ng mÆt v÷a, ®Æt khu«n chøa mÉu lªn trªn ®Õ cña dông cô xuyªn t¹i vÞ trÝ ®óng t©m bªn d­íi kim tiªu chuÈn. Dïng c¬ cÊu th¶ ®iÒu chØnh thanh ®o sao cho ®Çu d­íi cña kim tiÕp xóc víi mÆt v÷a. Th¶ kim tiªu chuÈn r¬i tù do tõ vÞ trÝ ban ®Çu ngay trªn bÒ mÆt v÷a vµo ®óng trung t©m khèi v÷a.

X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim vµo trong khèi v÷a b»ng c¸ch ®äc v¹ch chia trªn thanh ®o t¹i thêi ®iÓm 30 gi©y sau khi th¶ kim, lÊy trßn sè theo milimÐt. Thêi gian tõ khi trén xong v÷a ®Õn khi th¶ kim kh«ng ®­îc qu¸ (150  15) gi©y.

V÷a ®¹t ®é dÎo tiªu chuÈn khi gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim tiªu chuÈn lµ (35  3)mm.

NÕu v÷a ch­a ®¹t ®é dÎo tiªu chuÈn, ph¶i tiÕn hµnh trén mÎ v÷a míi víi l­îng n­íc sö dông kh¸c. LÆp l¹i thÝ nghiÖm trªn víi mÎ v÷a trén míi cho ®Õn khi gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim ®¹t (35  3) mm trong hai lÇn thÝ nghiÖm liÒn nhau.

Ghi l¹i l­îng n­íc yªu cÇu (m5), tÝnh b»ng gam, ®Ó v÷a ®¹t ®­îc ®é dÎo tiªu chuÈn vµ gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim, tÝnh b»ng milimet.

5.2 X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n­íc

Ngay sau khi chÕ t¹o xong v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn, trén l¹i l­îng v÷a cßn l¹i trong m¸y trén ë tèc ®é thÊp trong 15 gi©y, sau ®ã thùc hiÖn thÝ nghiÖm. Thêi gian tõ khi b¾t ®Çu trén v÷a ®Õn khi thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n­íc kh«ng qu¸ 10 phót.

Lau s¹ch khu«n h×nh trô, c©n khu«n, chÝnh x¸c ®Õn 1 g, ®­îc khèi l­îng (m1). C©n 8 miÕng giÊy läc, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g, ®­îc khèi l­îng (m2).

§æ ®Çy v÷a vµo trong khu«n h×nh trô, ®æ ®Çy h¬n chiÒu cao cña khu«n, kh«ng nÐn hay rung qu¸ m¹nh. Dïng th­íc th¼ng g¹t bá phÇn v÷a thõa trªn bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch cÇm th­íc nghiªng 450 vµ di chuyÓn theo kiÓu chuyÓn ®éng c­a sao cho v÷a ®Çy trong khu«n, sau ®ã nhÑ nhµng lµm ph¼ng bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch g¹t 1 lÇn theo chiÒu ng­îc l¹i. Dïng kh¨n lau s¹ch xung quanh bªn ngoµi thµnh khu«n.

C©n khu«n vµ v÷a, chÝnh x¸c ®Õn 1 g, ®­îc khèi l­îng (m3).

Phñ bÒ mÆt v÷a b»ng 2 tÊm v¶i cotton vµ ®Æt 8 miÕng giÊy läc lªn trªn líp v¶i cotton. §Æt tÊm cøng lªn trªn c¸c miÕng giÊy läc, lËt ng­îc khu«n lªn bÒ mÆt ph¼ng vµ ®Æt vËt nÆng 2 kg lªn trªn ®¸y khu«n.

Sau 5 phót  5 gi©y, bá vËt nÆng 2 kg ra, lËt ng­îc l¹i khu«n, bá tÊm cøng, giÊy läc vµ v¶i cotton. C©n c¸c miÕng giÊy läc ®· hót n­íc, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g, ®­îc khèi l­îng (m4).

6. TÝnh kÕt qu¶

Khèi l­îng v÷a sö dông trong thÝ nghiÖm lµ (m3 – m1), tÝnh b»ng gam.

Khèi l­îng n­íc trong v÷a (M), tÝnh b»ng gam, theo c«ng thøc:M =


m5(m3 – m1)

1350 + 450 + m5

Trong ®ã:

m1 lµ khèi l­îng khu«n h×nh trô, tÝnh b»ng gam

m3 lµ khèi l­îng khu«n vµ v÷a, tÝnh b»ng gam

m5 lµ khèi l­îng n­íc sö dông trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn cña v÷a, tÝnh b»ng gam

1350 lµ khèi l­îng c¸t khi trén v÷a, tÝnh b»ng gam

450 lµ khèi l­îng xi m¨ng khi trén v÷a, tÝnh b»ng gam

Khèi l­îng n­íc thÊm bëi c¸c miÕng giÊy läc lµ (m4 – m2), tÝnh b»ng gam.

Kh¶ n¨ng gi÷ n­íc cña v÷a (X), tÝnh b»ng %, theo c«ng thøc:
X =


M – (m4 – m2)x100

M

Trong ®ã:

m2 lµ khèi l­îng 8 miÕng giÊy läc tr­íc khi hót n­íc, tÝnh b»ng gam

m4 lµ khèi l­îng 8 miÕng giÊy läc sau khi hót n­íc, tÝnh b»ng gam

M lµ khèi l­îng n­íc trong v÷a tr­íc khi bÞ hót n­íc, tÝnh b»ng gamKÕt qu¶ kh¶ n¨ng gi÷ n­íc cña v÷a lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña 2 lÇn thö, chÝnh x¸c ®Õn 1%. NÕu hai gi¸ trÞ thö riªng biÖt sai lÖch qu¸ 2% so víi gi¸ trÞ trung b×nh cña chóng th× ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm l¹i.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương