QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé n ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n ng th n Sè 06/2002/Q§-bnn, ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2002tải về 84.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích84.01 Kb.
#21666
QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

Sè 06/2002/Q§-BNN, ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2002

v/v Ban hµnh Tiªu chuÈn vÒ quy tr×nh kü thuËt trång, ch¨m sãc vµ thu ho¹ch cµ phª vèi.
Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73 / CP ngµy 01/ 11 / 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n ;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 86/CP ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ “Quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng hµng ho¸”;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 135/Q§/BNN-KHCN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT ban hµnh ngµy 1/10/1999 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh;

- XÐt ®Ò nghÞ cña ¤ng Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ CLSP,


QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Nay ban hµnh c¸c Tiªu chuÈn 10TCN 478-2001 vÒ quy tr×nh kü thuËt trång, ch¨m sãc vµ thu ho¹ch cµ phª vèi thay cho tiªu chuÈn Quy tr×nh kü thuËt træng cµ phª TCN 84-1987 ®èi víi cµ phª vèi.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ CLSP, ViÖn tr­ëng ViÖn c©y ¨n qu¶ miÒn Nam, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Thø tr­ëng Bïi B¸ Bæng : §· ký


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

=======o0o======

tiªu chuÈn ngµnh

10tcn 478 - 2001


quy tr×nh kü thuËt trång, ch¨m sãc

vµ thu ho¹ch cµ phª vèi

Hµ Néi 2001

C¬ quan biªn so¹n: ViÖn Khoa häc N«ng L©m NghiÖp T©y Nguyªn

C¬ quan ®Ò nghÞ ban hµnh: ViÖn Khoa häc N«ng L©m NghiÖp T©y Nguyªn

C¬ quan tr×nh duyÖt: Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ CLSP

C¬ quan xÐt duyÖt, ban hµnh: Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

QuyÕt ®Þnh sè / Q§ - BNN - KHCN vµ CLSP, ngµy th¸ng

2002 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

Bé N«ng nghiÖp vµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------------------- -------------------------Tiªu chuÈn ngµnh: 10 TCN 478-2002

Quy tr×nh kü thuËt trång, ch¨m sãc vµ thu ho¹ch

cµ phª vèi

The technical procedure for planting, maintenance and harvesting of robusta coffee
1. Ph¹m vi ¸p dông

Quy tr×nh nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c vïng trång cµ phª vèi tõ ®Ìo H¶i V©n trë vµo phÝa Nam cã ®é cao thÊp h¬n 800m so víi mÆt n­íc biÓn, cã thêi gian kh« h¹n trong n¨m Ýt nhÊt lµ 2 th¸ng vµ trong giai ®o¹n c©y ra hoa kh«ng cã m­a hay s­¬ng mï.


2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn

10TCN84-87 Quy tr×nh kü thuËt trång cµ phª

10TCN97-88 Cµ phª qu¶ t­¬i

10TCN98-88 Quy tr×nh kü thuËt chÕ biÕn cµ phª

TCVN 4334-2001 Cµ phª c¸c s¶n phÈm cña cµ phª- ThuËt ng÷ vµ §Þnh nghÜa
3. Môc tiªu kinh tÕ, kü thuËt

Thêi gian kiÕn thiÕt c¬ b¶n (KTCB): 3 n¨m (1 n¨m trång míi vµ 2 n¨m ch¨m sãc).

N¨ng suÊt b×nh qu©n trong giai ®o¹n kinh doanh (KD):

+ Trªn ®Êt ®á bazan: 2,5 - 3 tÊn nh©n/ha.

+ Trªn c¸c lo¹i ®Êt kh¸c: 1,8 - 2 tÊn nh©n/ha.
4. Quy tr×nh kü thuËt

4.1. Trång míi

4.1.1. Thêi vô trång

B¾t ®Çu tõ ®Çu mïa m­a vµ kÕt thóc tr­íc mïa kh« 2-3 th¸ng. Thêi vô trång ë khu vùc T©y Nguyªn vµ miÒn §«ng Nam Bé tõ 15 th¸ng 5 ®Õn 15 th¸ng 8, khu vùc Duyªn H¶i Nam Trung Bé tõ 15 th¸ng 8 ®Õn hÕt th¸ng 10 h»ng n¨m.4.1.2. §Êt trång cµ phª

§Êt cã ®é dèc tõ 0-150, thÝch hîp nhÊt lµ d­íi 80, ®Êt ph¶i dÔ tho¸t n­íc, tÇng ®Êt dµy trªn 70 cm, mùc n­íc ngÇm s©u h¬n 100 cm, hµm l­îng mïn cña líp ®Êt mÆt (0-20 cm) trªn 2,5%. C¸c lo¹i ®Êt phong hãa tõ Pooc- phia, ®¸ v«i, sa phiÕn th¹ch, granit... nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn nªu trªn ®Òu cã thÓ trång ®­îc cµ phª, song ®Êt bazan lµ lo¹i ®Êt thÝch hîp nhÊt.

§Êt tõ c¸c v­ên cµ phª giµ cçi hay ph¶i huû v× bÞ s©u, bÖnh h¹i rÔ kh«ng ®­îc trång l¹i cµ phª Ýt nhÊt lµ 3 n¨m. Trong thêi gian nµy cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ xö lý ®Êt ®Ó diÖt trõ mÇm bÖnh. Tr­íc khi trång l¹i cÇn kiÓm tra ®Êt, nÕu hÕt mÇn bÖnh th× míi tiÕn hµnh trång míi.

4.1.3. Kho¶ng c¸ch trång

Trªn ®Êt tèt, b»ng ph¼ng c©y cµ phª ®­îc trång theo kho¶ng c¸ch 3x3 m. §èi víi ®Êt xÊu hay cã ®é dèc cao trªn 80 c¸c hµng cµ phª ®­îc bè trÝ theo ®­êng ®ång møc víi kho¶ng c¸ch 3 m, c©y c¸ch c©y trªn hµng lµ 2,5 m.4.1.4. Tiªu chuÈn c©y gièng

a. C©y thùc sinh

C©y con ®­îc ­¬ng tõ h¹t tr­íc khi trång ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau

- Tuæi c©y: 6-8 th¸ng

- ChiÒu cao th©n kÓ tõ mÆt bÇu: 25-35 cm, th©n mäc th¼ng

- Sè cÆp l¸ thËt: 5-7

- §­êng kÝnh gèc: 3-4 mm

- C©y kh«ng bÞ s©u bÖnh vµ ®­îc huÊn luyÖn ngoµi ¸nh s¸ng hoµn toµn tõ 10-15 ngµy tr­íc khi trång.

- KÝch th­íc bÇu ®Êt: 14-15 x 24-25 cm.b. C©y ghÐp

Ngoµi c¸c tiªu chuÈn cña c©y thùc sinh, c©y ghÐp cÇn ph¶i ®¹t:

- Chåi ghÐp cã chiÒu cao trªn 10 cm vµ cã Ýt nhÊt mét cÆp l¸ ph¸t triÓn hoµn chØnh.

- Chåi ®­îc ghÐp tèi thiÓu 01 th¸ng tr­íc khi trång.4.1.5. Trång míi

Hè ®­îc ®µo víi kÝch th­íc 50 - 60 x50 x 50 cm. Trén ®Òu líp ®Êt mÆt víi 5-10 kg ph©n chuång cïng víi 0,5 kg ph©n l©n vµ lÊp xuèng hè, c«ng viÖc trén ph©n lÊp hè ph¶i ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi trång Ýt nhÊt 1 th¸ng.

Ngay tr­íc khi trång tiÕn hµnh ®µo mét hè nhá ë gi÷a, hè ®· ®­îc lÊp tr­íc ®ã víi kÝch th­íc: s©u 30-35 cm vµ réng h¬n bÇu ®Êt ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh cho c¸c c©y trång ®­îc th¼ng hµng. NÕu trång 2 c©y/hè th× hè ph¶i ®­îc ®µo ®ñ réng ®Ó cã thÓ ®Æt 2 bÇu cµ phª c¸ch nhau 20-30 cm. Tói bÇu ®­îc xÐ cÈn thËn tr¸nh lµm vì bÇu ®Êt vµ c¾t rÔ cäc bÞ cong ë ®¸y bÇu, mÆt bÇu ®­îc ®Æt thÊp h¬n mÆt ®Êt 10-15 cm (trång ©m). Dïng ®Êt lÊp dÇn vµ nÐn chÆt chung quanh bÇu ®Êt, chó ý tr¸nh lµm vì bÇu ®Êt. §èi víi vïng ®Êt dèc (>30), sau khi trång cÇn tiÕn hµnh t¹o æ gµ ®Ó tr¸nh ®Êt lÊp c©y. æ gµ cã ®­êng kÝnh 50-60 cm.

Trång dÆm kÞp thêi nh÷ng c©y bÞ chÕt vµ chÊm døt trång dÆm tr­íc lóc kÕt thóc mïa m­a tõ 1,5 ®Õn 2 th¸ng. Khi trång dÆm chØ cÇn mãc hè vµ trång l¹i trªn c¸c hè cã c©y chÕt.4.1.6. T¹o bån

TiÕn hµnh ®µo bån chung quanh gèc c©y cµ phª ®Ó h¹n chÕ xãi mßn röa tr«i trong mïa m­a vµ chøa n­íc t­íi trong mïa kh«. C«ng viÖc ®µo bån ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tr­íc mïa kh« tõ 1-2 th¸ng. Trong n¨m ®Çu bån ®­îc ®µo theo h×nh vu«ng víi kÝch th­íc réng 1m, s©u tõ 0,15 ®Õn 0,20 m, c¸c n¨m sau bån ®­îc më réng theo t¸n c©y cho ®Õn khi bån ®¹t ®­îc kÝch th­íc æn ®Þnh: réng 2-2,5 m vµ s©u tõ 0,15 ®Õn 0,20 m. Khi vÐt ®Êt t¹o bån cÇn h¹n chÕ tèi ®a g©y th­¬ng tæn cho rÔ cµ phª.4.1.7. Trång c©y ®ai rõng, c©y che bãng, c©y trång xen

C¸c c©y ®ai rõng, c©y che bãng ®­îc trång ®ång thêi hoÆc tr­íc khi trång cµ phª.4.1.7.1. §ai rõng

a. §ai rõng chÝnh

Gåm 2 hµng muång ®en (Cassia siamea) c¸ch nhau 2 m, kho¶ng c¸ch c©y 2m, trång nanh sÊu. Tïy theo ®Þa h×nh vµ tèc ®é giã cña tõng vïng, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®ai rõng chÝnh tõ 200-300 m. §ai rõng chÝnh ®­îc bè trÝ th¼ng gãc víi h­íng giã chÝnh (cã thÓ xiªn mét gãc 60 0)b. §ai rõng phô

Gåm 1 hµng muång ®en hoÆc c©y ¨n qu¶, trång c¸ch nhau 6-9 m vµ ®­îc thiÕt kÕ th¼ng gãc víi ®ai rõng chÝnh.4.1.7.2. C©y che bãng

a. C©y che bãng l©u dµi

C©y che bãng thÝch hîp ®èi víi cµ phª vèi lµ muång ®en víi kho¶ng c¸ch trång 24x24 m hay keo dËu (Leucaena glauca, L. leucocephala) víi kho¶ng c¸ch 12x12 m.

C¸c lo¹i c©y trªn ph¶i ®­îc gieo vµo bÇu vµ ch¨m sãc khi ®¹t ®é cao tõ 25-35 cm míi ®­îc ®em trång. Trong mïa m­a cÇn tØa bít cµnh ngang. T¸n c©y che bãng khi æn ®Þnh ph¶i c¸ch t¸n cµ phª tèi thiÓu 4m.

Khi v­ên cµ phª ®· æn ®Þnh (n¨m thø 4,5) t¹i nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu thÝch hîp vµ cã kh¶ n¨ng th©m canh cã thÓ gi¶m dÇn tõ 30-50% sè l­îng c©y che bãng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt cµ phª.b. C©y che bãng t¹m thêi

C©y muång hoa vµng (Crotalaria sp.), Flemingia congesta lµ nh÷ng c©y che bãng t¹m thêi thÝch hîp ®èi víi c©y cµ phª kiÕn thiÕt c¬ b¶n. H¹t c©y che bãng t¹m thêi ®­îc gieo tõ ®Çu mïa m­a vµo gi÷a 2 hµng cµ phª víi kho¶ng c¸ch 2-3 hµng cµ phª cã 1 hµng c©y che bãng.4.1.7.3. C©y trång xen

C¸c lo¹i c©y ®Ëu ®ç ng¾n ngµy cã thÓ trång xen vµo gi÷a 2 hµng cµ phª KTCB ®Ó t¨ng thªm thu nhËp vµ b¶o vÖ ®Êt, b¨ng ®Ëu ®ç c¸ch hµng cµ phª tèi thiÓu 0,7 m.

Mét sè c©y l©u n¨m cã t¸n l¸ th­a: quÕ (Cinnamomum iners), sÇu riªng(Durio zibethinus) lµ c¸c lo¹i c©y l©u n¨m cã thÓ trång xen trong v­ên cµ phª ®Ó thay c©y che bãng vµ t¨ng thªm thu nhËp. Kho¶ng c¸ch trång thÝch hîp cña sÇu riªng trång xen trong v­ên cµ phª lµ 12-15 m x12-15 m. C©y quÕ cã yªu cÇu ®­îc che bãng cao trong thêi gian ®Çu nªn cÇn ®­îc trång vµo v­ên cµ phª ®· cã 2-3 n¨m tuæi víi kho¶ng c¸ch 15 x3 m.

4.2. Ch¨m sãc

4.2.1. Lµm cá

§èi víi cµ phª KTCB ph¶i lµm s¹ch cá thµnh b¨ng däc theo hµng cµ phª víi chiÒu réng lín h¬n t¸n c©y cµ phª mçi bªn 0,5 m. Mçi n¨m lµm cá 5-6 lÇn.

§èi víi cµ phª KD cÇn lµm s¹ch cá 3-4 lÇn trong n¨m trªn toµn bé diÖn tÝch.

§Ó diÖt trõ c¸c lo¹i cá l©u n¨m, cã kh¶ n¨ng sinh s¶n v« tÝnh nh­ cá tranh, cá gÊu...cã thÓ dïng hãa chÊt diÖt cá cã ho¹t chÊt glyphosate nh­ Round up, Spark, Nufarm...theo ®Þnh l­îng 4-6 lit/400-500 lÝt n­íc/ha. Phun vµo lóc cá sinh tr­ëng m¹nh (cá tranh cao 30-40 cm, cá gÊu cao 10-15 cm).

H»ng n¨m vµo ®Çu mïa kh« ph¶i tiÕn hµnh diÖt cá d¹i chung quanh v­ên cµ phª ®Ó chèng ch¸y.

4.2.2. Bãn ph©n

4.2.2.1. Ph©n h÷u c¬

Ph©n chuång hoai môc ®­îc bãn ®Þnh kú 4-5 n¨m mét lÇn víi khèi l­îng kho¶ng 10 - 15 m3/ha ®èi víi ®Êt tèt (hµm l­îng mïn trªn 3%), trªn ®Êt xÊu bãn ®Þnh kú 2-3 n¨m víi liÒu l­îng nh­ trªn. NÕu kh«ng cã ph©n chuång cã thÓ bæ sung nguån h÷u c¬ cho ®Êt b»ng c¸c lo¹i ph©n xanh hay ph©n h÷u c¬ kh¸c. H»ng n¨m tiÕn hµnh ch«n vïi c¸c tµn d­ thùc vËt trong l« nh­ cµnh nhá, l¸ vµ vá qu¶ cµ phª.

Ph©n h÷u c¬ ®­îc bãn theo r·nh vµo ®Çu hay gi÷a mïa m­a, r·nh ®­îc ®µo däc theo mét bªn thµnh bån réng 20 cm, s©u 25-30 cm vµ sau khi bãn ph©n cÇn lÊp ®Êt l¹i. C¸c n¨m sau r·nh ®­îc ®µo theo h­íng kh¸c.

4.2.2.2. Ph©n hãa häc

a. LiÒu l­îng

§Ó x¸c ®Þnh chÕ ®é bãn ph©n c©n ®èi vµ hîp lý cho tõng vïng cÇn c¨n cø vµo ®é ph× cña ®Êt vµ kh¶ n¨ng cho n¨ng suÊt cña v­ên c©y. Nh÷ng vïng ch­a cã ®iÒu kiÖn ph©n tÝch ®Êt, l¸ cã thÓ ¸p dông ®Þnh l­îng ph©n bãn sau:

B¶ng 1: §Þnh l­îng ph©n bãn cho 1 ha cµ phª vèi (kg/ha)


Lo¹i v­ên

Lo¹i ph©n bãn

Ph©n hçn hîp
Urª

SA


L©n nung ch¶y

Clorua kali

NPK

KTCB
N¨m thø nhÊt

130
550

50

Cã l­îng

N¨m thø hai

200

100

550

150

dinh d­ìng

N¨m thø ba

250

150

550

200

t­¬ng ®­¬ng

Kinh doanh

víi ph©n ®¬n

§Êt bazan

(3 tÊn/ha)400-450

200-250

450-550

350-400
§Êt kh¸c

(2 tÊn/ha)350-400

200-250

550-750

300-350§Þnh l­îng ph©n bãn trªn ®­îc bãn lµm 4 lÇn trong n¨m

- LÇn 1 (gi÷a mïa kh«, kÕt hîp víi t­íi n­íc): Bãn 100% ph©n SA.

- LÇn 2 (®Çu mïa m­a) : 30% ph©n urª, 30% ph©n kali vµ 100% ph©n l©n.

- LÇn 3 (gi÷a mïa m­a): 40% ph©n urª, 30% ph©n kali.

- LÇn 4 (tr­íc khi kÕt thóc mïa m­a 1 th¸ng): 30% ph©n urª, 40% ph©n kali.

Riªng n¨m nhÊt (trång míi): toµn bé ph©n l©n ®­îc bãn lãt. Ph©n urª vµ ph©n kali ®­îc chia ®Òu vµ bãn 2 lÇn trong mïa m­a.

b. C¸ch bãn

Ph©n l©n r¶i ®Òu trªn mÆt c¸ch gèc 30-40 cm. Kh«ng ®­îc trén ph©n l©n nung ch¶y víi ph©n ®¹m.

Ph©n kali vµ ®¹m cã thÓ trén ®Òu vµ bãn ngay. §µo r·nh chung quanh t¸n c©y cµ phª, réng 10-15 cm, s©u 5 cm r¶i ph©n ®Òu vµ lÊp ®Êt.
4.2.3. T­íi n­ãc

Tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt cña tõng vïng cã thÓ ¸p dông kü thuËt t­íi trùc tiÕp vµo gèc n¬i cã t¹o bån chøa n­íc t­íi cho cµ phª hay t­íi phun m­a víi c¸c chÕ ®é t­íi kh¸c nhau. C¸c khu vùc cã mïa kh« râ rÖt vµ kÐo dµi cã thÓ thùc hiÖn chÕ ®é t­íi sau:

B¶ng 2: L­îng n­íc vµ chu kú t­íi


Lo¹i v­ên

L­îng n­íc t­íi

Chu kú t­íi

(ngµy)


T­íi phun

(m3/ha/lÇn)T­íi gèc

(lÝt/gèc/lÇn)Cµ phª KTCB

300-500

200-400

20-25

Cµ phª kinh doanh*

600-700

500-600

20-25

* L­îng n­íc t­íi lÇn ®Çu cao h¬n ®Þnh møc trªn tõ 10-15% ®Þnh møc trªn.


Thêi ®iÓm t­íi lÇn ®Çu ®­îc x¸c ®Þnh khi mÇm hoa ®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ ë c¸c ®èt ngoµi cïng cña cµnh, th«ng th­êng x¶y ra sau khi kÕt thóc mïa m­a 2-2,5 th¸ng.

Trong vô t­íi ph¶i theo dâi l­îng m­a ®Ó ®iÒu chØnh l­îng n­íc t­íi hay chu kú t­íi (mét l­îng m­a 35-40 mm cã thÓ thay thÕ cho mét lÇn t­íi)4.2.4. T¹o h×nh

4.2.4.1. T¹o h×nh c¬ b¶n

§­îc thùc hiÖn trong thêi gian KTCB ®Ó t¹o bé khung t¸n cho c©y, gåm c¸c c«ng viÖc:a. Nu«i th©n

NÕu trång 1 c©y/hè ph¶i tiÕn hµnh nu«i thªm 1 th©n phô ngay tõ n¨m ®Çu tiªn ë vÞ trÝ cµng s¸t mÆt ®Êt cµng tèt. Trång 2 c©y/hè, kh«ng ®­îc nu«i thªm th©n phô trõ tr­êng hîp c©y bÞ khuyÕt t¸n.b. H·m ngän

- LÇn ®Çu, khi c©y cao 1,3-1,4 m h·m ngän ë ®é cao 1,2-1,3 m.

- LÇn thø hai, khi cã 50-70% cµnh cÊp 1 ph¸t sinh cµnh cÊp 2 tiÕn hµnh nu«i chåi v­ît trªn ®Ønh t¸n cò. Mçi th©n nu«i mét chåi cao 0,4 m vµ duy tr× ®é cao cña c©y tõ 1,7-1,8 m. C¸c chåi v­ît ph¶i ®­îc c¾t bá th­êng xuyªn.

4.2.4.2. C¾t cµnh

C©y cµ phª kinh doanh ®­îc c¾t cµnh 2 lÇn trong n¨m.a. LÇn ®Çu

Ngay sau khi thu ho¹ch, gåm c¸c céng viÖc:

- C¾t bá c¸c cµnh v« hiÖu (cµnh kh«, bÞ s©u bÖnh, nhá yÕu, ...), c¾t bá mét sè cµnh thø cÊp ë phÇn trªn cña t¸n.

- C¾t ng¾n c¸c cµnh g×a cçi ®Ó tËp trung dinh d­ìng nu«i c¸c cµnh thø cÊp bªn trong.

- C¾t bá c¸c cµnh mäc ch¹m mÆt ®Êt.

b. LÇn thø hai

Vµo gi÷a mïa m­a, tiÕn hµnh tØa th­a c¸c cµnh thø cÊp mäc ë c¸c vÞ trÝ kh«ng thuËn lîi ( n»m s©u trong t¸n l¸, mäc th¼ng ®øng, mäc chen chóc nhiÒu cµnh thø cÊp trªn cïng mét ®èt) ®Ó t¸n c©y ®­îc th«ng tho¸ng.4.2.5. Phßng trõ s©u bÖnh h¹i

4.2.5.1. S©u

a. RÖp v¶y xanh (Coccus viridis), rÖp v¶y n©u (Saissetia hemisphaerica), rÖp s¸p (Pseudococcus sp.)

C¸c lo¹i rÖp nµy th­êng tËp trung trªn c¸c bé phËn non cña c©y nh­ chåi v­ît, cµnh, l¸, qu¶ non...®Ó chÝch hót nhùa lµm rông l¸, qu¶ khiÕn c©y bÞ kiÖt søc vµ cã thÓ g©y chÕt c©y. RÖp ph¸t triÓn quanh n¨m nh­ng g©y h¹i m¹nh trong mïa kh« vµ trªn cµ phª KTCB. KiÕn lµ loµi c«n trïng tham gia ph¸t t¸n rÖp.

BiÖn ph¸p phßng trõ:

- Lµm s¹ch cá trong l«, c¾t bá c¸c cµnh ch¹m mÆt ®Êt ®Ó h¹n chÕ sù ph¸t t¸n cña rÖp th«ng qua kiÕn.

- Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc Bi 58, Subatox, Suprathion (Supracide), Pyrinex...nång ®é 0,2% ®Ó phun trõ rÖp. §èi víi c©y bÞ rÖp nhiÒu nªn phun 2 lÇn c¸ch nhau 7-10 ngµy. Chó ý chØ phun thuèc trªn nh÷ng c©y bÞ rÖp, kh«ng phun thuèc ®Þnh kú kh«ng phun toµn bé diÖn tÝch.

b. RÖp s¸p h¹i rÔ (Pseuducoccus citri)

RÖp th­êng tËp trung ë phÇn cæ rÔ nh­ng khi mËt ®é lªn cao rÖp lan dÇn xuèng rÔ ngang, rÔ t¬ vµ kÕt hîp víi nÊm h×nh thµnh c¸c m¨ng-x«ng bao quanh c¸c rÔ ng¨n c¶n thuèc trõ s©u tiÕp xóc víi rÖp. C¸c vÕt th­¬ng h×nh thµnh do rÖp chÝch hót t¹o ®iÒu kiÖn cho nÊm bÖnh x©m nhËp g©y nªn bÖnh thèi rÔ. KiÕn vµ n­íc ch¶y trµn lµ hai t¸c nh©n chÝnh trong viÖc l©y lan cña rÖp.

BiÖn ph¸p phßng trõ

Th­êng xuyªn kiÓm tra t¹i gèc cµ phª, nÕu thÊy mËt ®é rÖp lªn cao (30-50 con/gèc ë vïng quanh cæ rÔ s©u 10 cm) th× tiÕn hµnh xö lý thuèc nh­ sau. Bíi ®Êt chung quanh vïng cæ rÔ theo d¹ng h×nh phÔu c¸ch gèc 10 cm, s©u 10 cm, sau ®ã dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc d¹ng n­íc nh­ Bi 58, Basudin, Subatox...víi nång ®é 0,2% céng thªm 1% dÇu háa t­íi cho mçi gèc 0,5-1 lÝt dung dÞch vµ lÊp ®Êt l¹i. Cã thÓ thay thÕ c¸c lo¹i thuèc n­íc b»ng c¸ch dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc d¹ng bét hay h¹t nh­ Bam, Sumithion, Basudin, Furadan... víi l­îng 20 g/gèc víi c¸ch xö lý nh­ trªn. Chó ý lµ khi bíi ®Êt xung quanh gèc cÇn xö lý thuèc ngay, tr¸nh ®Ó l©u kiÕn sÏ mang rÖp ph¸t t¸n ®i n¬i kh¸c vµ chØ xö lý c¸c c©y cã rÖp.c. Mät ®ôc cµnh (Xyleborus morstatti)

Mät ph¸t triÓn m¹nh vµo c¸c th¸ng ®Çu mïa kh« vµ tËp trung ph¸ h¹i trªn c¸c cµnh t¬. Mät ®ôc mét lç nhá bªn d­íi cµnh t¬ lµm cho cµnh bÞ hÐo dÇn vµ chÕt. HiÖn nay ch­a cã thuèc phßng trõ cã hiÖu qu¶ v× vËy biÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ c¾t bá c¸c cµnh bÞ mät tÊn c«ng. Nªn c¾t phÝa trong lç ®ôc 2 cm vµ ®èt c¸c cµnh bÞ mät ®Ó ng¨n chÆn sù l©y lan cña mät.d. Mät ®ôc qu¶ (Stephanoderes hampei)

Mät g©y h¹i chñ yÕu trªn c¸c qu¶ xanh giµ (khi nh©n ®· cøng), qu¶ chÝn trªn c©y vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong qu¶ kh« cßn sãt trªn c©y, d­íi ®Êt. Mät cßn cã thÓ ph¸ h¹i qu¶ vµ nh©n kh« trong kho khi ®é Èm cña h¹t cao h¬n 13%.

BiÖn ph¸p phßng trõ

- B¶o qu¶n qu¶ kh« hay nh©n ë ®é Èm d­íi 13%.

- VÖ sinh ®ång ruéng, thu ho¹ch kÞp thêi c¸c qu¶ chÝn trªn c©y vµ ph¶i nhÆt hÕt c¸c qu¶ kh« d­íi ®Êt, cßn sãt trªn c©y ®Ó c¾t ®øt sù lan truyÒn cña mät.

- Trªn nh÷ng vïng bÞ mät ph¸ h¹i nhiÒu cã thÓ dïng Thiodan nång ®é 0,25% phun vµo thêi kú qu¶ giµ.


4.2.5.2. BÖnh:

a. BÖnh gØ s¾t (Hemileia vastatrix)

§©y lµ lo¹i bÖnh g©y h¹i phæ biÕn trªn c¸c v­ên cµ phª. Møc ®é bÖnh tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh cña tõng c©y nh­ng mét khi c©y ®· nhiÔm bÖnh th× c¶ chu kú cßn l¹i cña c©y sÏ bÞ bÖnh. NÊm ký sinh vµo mÆt d­íi cña l¸, ban ®Çu lµ nh÷ng vÕt mµu vµng nh¹t sau ®ã xuÊt hiÖn líp phÊn mµu da cam, c¸c vÕt bÖnh lín dÇn vµ g©y rông l¸ mét phÇn hay toµn bé khiÕn c©y bÞ kiÖt søc. BÖnh th­êng xuÊt hiÖn vµo ®Çu mïa m­a vµ ph¸t triÓn m¹nh nhÊt vµo cuèi mïa m­a.

BiÖn ph¸p phßng trõ:

- Sö dông gièng kh¸ng bÖnh.

- Lo¹i bá c¸c c©y con bÞ bÖnh ngay tõ v­ên ­¬m.

- GhÐp chåi ®Ó thay thÕ c¸c c©y bÞ bÖnh nÆng

- Phun mét trong c¸c lo¹i thuèc Tilt, Bumper, Sumi-eight, Bayleton nång ®é 0,1% hay Anvil nång ®é 0,2% ®Ó phßng trõ bÖnh. Khi phun thuèc ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:

+ Phun 0,5-1 lÝt dung dÞch/c©y vµo mÆt d­íi cña l¸.

+ Thêi ®iÓm phun lÇn ®Çu khi c©y cã 10% l¸ bÞ bÖnh (th­êng x¶y ra sau khi b¾t ®Çu mïa m­a 2-3 th¸ng), phun 2-3 lÇn c¸ch nhau 1 th¸ng.

+ H»ng n¨m ph¶i tiÕn hµnh phun thuèc v× thuèc chØ cã t¸c dông phßng trõ bÖnh trong n¨m vµ chØ phun cho nh÷ng c©y c©y bÞ bÖnh.b. BÖnh thèi rÔ

BÖnh thèi rÔ lµ lo¹i bÖnh nguy hiÓm v× nã cã thÓ g©y chÕt hµng lo¹t vµ hiÖn nay ch­a cã lo¹i thuèc hãa häc nµo cã t¸c dông phßng trÞ h÷u hiÖu ®èi víi lo¹i bÖnh nµy. BÖnh do sù phèi hîp tÊn c«ng cña tuyÕn trïng Pratylenchus coffeae vµ c¸c nÊm Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia bataticola... C¸c c©y bÞ bÖnh thèi rÔ th­êng cã c¸c triÖu chøng sau: c©y sinh tr­ëng chËm, cã Ýt cµnh thø cÊp vµ chåi v­ît, l¸ chuyÓn sang mµu vµng, rÔ t¬ vµ cæ rÔ bÞ thèi, trªn cµ phª KTCB c©y th­êng bÞ nghiªng trong mïa m­a vµ rÏ cäc bÞ thèi. §Ó phßng bÖnh, ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau:

- Th­êng xuyªn kiÓm tra v­ên c©y ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ ®µo, ®èt c¸c c©y bÞ bÖnh. C¸c c©y chung quanh vïng bÖnh cã thÓ t­íi thuèc Benlate C hay Bendazol nång ®é 0,4-0,5%, 5 lÝt dung dÞch/hè, t­íi 2 lÇn c¸ch nhau 15 ngµy.

- Bãn ph©n ®Çy ®ñ, c©n ®èi ®ång thêi t¨ng c­êng bãn ph©n h÷u c¬ nhÊt lµ ®èi c¸c v­ên liªn tôc cho n¨ng suÊt cao.

- H¹n chÕ xíi x¸o trong v­ên c©y ®· bÞ bÖnh ®Ó tr¸nh lµm tæn th­¬ng bé rÔ.

c. BÖnh kh« cµnh, kh« qu¶

BÖnh cã nguyªn nh©n do mÊt c©n ®èi dinh d­ìng hay bÞ nÊm Colletotrichum coffeanum g©y nªn. BÖnh g©y h¹i chñ yÕu trªn cµnh, qu¶ lµm kh« cµnh vµ rông qu¶. C¸c vÕt bÖnh do nÊm g©y ra ban ®Çu cã mµu n©u vµng sau ®ã lan réng vµ chuyÓn sang mµu n©u sÉm, c¸c vÕt bÖnh th­êng lâm s©u xuèng so víi c¸c phÇn kh«ng bÞ bÖnh

BiÖn ph¸p phßng trõ:

- Trång c©y che bãng hîp lý vµ bãn ph©n c©n ®èi ®Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng c©y bÞ kiÖt søc do ra qu¶ qu¸ nhiÒu. C¾t bá c¸c cµnh bÖnh.

- Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau ®©y ®Ó phßng trõ nÊm g©y bÖnh kh« cµnh, kh« qu¶ (Colletotrichum coffeanum): Derosal 0,2%, Carbenzim 0,2%, Tilt 0,1%, Bumper 0,1%. Phun vµo ®Çu mïa (sau khi cã m­a 1-2 th¸ng), phun 2-3 lÇn c¸ch nhau 15 ngµy.

d. BÖnh nÊm hång

BÖnh do nÊm Corticium salmonicolor g©y nªn. VÞ trÝ t¸c h¹i chñ yÕu ë trªn cµnh phÇn trªn cña t¸n, gÇn n¬i ph©n cµnh vµ phÇn ngän cña c©y. BÖnh th­êng ph¸t sinh trong c¸c th¸ng cuèi mïa m­a. VÕt bÖnh ban ®Çu lµ nh÷ng chÊm tr¾ng n»m ë mÆt d­íi cña cµnh vÒ sau chuyÓn sang mµu hång vµ khi vÕt bÖnh lan réng kh¾p chu vi cña cµnh cã thÓ g©y chÕt cµnh. BiÖn ph¸p phßng trõ chñ yÕu lµ ph¸t hiÖn kÞp thêi ®Ó c¾t bá c¸c cµnh bÖnh, nÕu bÖnh xuÊt hiÖn phæ biÕn cã thÓ dïng thuèc Validacin nång ®é 2% hay Anvil 0,2%, phun 2-3 lÇn c¸ch nhau 15 ngµy.®. BÖnh lì cæ rÔ

BÖnh th­êng g©y h¹i trªn c©y con trong v­ên ­¬ng, c©y trong thêi kú KTCB. BÖnh do nÊm Rhizoctonia solani g©y nªn. PhÇn cæ rÔ bÞ thèi kh« hay bÞ thèi mét phÇn khiÕn c©y sinh tr­ëng chËm, vµng l¸ vµ cã thÓ dÉn ®Õn chÕt c©y.

BiÖn ph¸p phßng trõ

- Trong v­ên ­¬m kh«ng ®Ó bÇu ®Êt qu¸ Èm hay bÞ ®ãng v¸n trªn mÆt bÇu, ®iÒu chØnh ¸nh s¸ng thÝch hîp . Nhæ bá vµ ®èt c¸c c©y bÞ bÖnh c¸c c©y chung quanh ph¶i ®­îc phun phßng b»ng Validacin 2 % hay Bendazol 0,2%.

- Trªn v­ên c©y kh«ng ®Ó ®äng n­íc. Khi lµm cá, ch¨m sãc tr¸nh g©y vÕt th­¬ng ë vïng cæ rÔ. Nhæ bá vµ ®èt c¸c c©y bÞ bÖnh nÆng, c¸c c©y bÖnh nhÑ cã thÓ cøu ch÷a b»ng c¸ch t­íi vµo mçi gèc 1-2 lÝt dung dÞch Benlate (Bendazol) nång ®é 0,5% vµ Validacin nång ®é 3%, t­íi 2-3 lÇn c¸ch nhau 15 ngµy.

e. BÖnh b¹c l¸ do thiÕu l­u huúnh

TriÖu chøng thiÕu l­u huúnh th­êng xuÊt hiÖn trªn l¸ non. C¸c l¸ non cã mµu xanh tr¾ng, l¸ dßn, b×a l¸ dÔ r¸ch, c¸c l¸ giµ th­êng rông sím. Bãn ph©n Sun ph¸t ®¹m (SA) víi liÒu l­îng 200-300 kg/ha cã thÓ phßng ngõa ®­îc hiÖn t­îng thiÕu l­u huúnh. §Ó h¹n chÕ hiÖn t­îng thiÕu l­u huúnh cã thÓ phun lªn l¸ dung dÞch Sun ph¸t ®¹m nång ®é 1% hay Sun ph¸t kÏm nång ®é 0,4%, phun 2-3 lÇn c¸ch nhau 15-20 ngµy.g. BÖnh xo¨n l¸ do thiÕu kÏm

TriÖu chøng thiÕu kÏm th­êng xuÊt hiÖn trªn c¸c l¸ non ë ®Çu cµnh, ngän th©n, ngän chåi v­ît. L¸ bÞ xo¨n l¹i vµ cã mµu vµng xen gi÷a c¸c g©n l¸ mµu xanh, c¸c ®èt ë ®Çu cµnh, ®Çu th©n rÊt ng¾n do kh«ng ph¸t triÓn ®­îc. §Ó ch÷a trÞ hiÖn t­îng thiÕu kÏm cã thÓ dïng dung dÞch Sun ph¸t kÏm nång ®é 0,4% phun lªn l¸ vµo ®Çu mïa m­a, phun 2-3 lÇn c¸ch nhau 1 th¸ng hay bãn Sun ph¸t kÏm tõ 20-30 kg/ha.4.3. Thu ho¹ch

4.3.1. Kü thuËt thu ho¹ch

Qu¶ cµ phª ®­îc thu ho¹ch b»ng tay vµ ®­îc thùc hiÖn lµm nhiÒu ®ît trong mét vô ®Ó thu h¸i kÞp thêi nh÷ng qu¶ chÝn trªn c©y. Kh«ng thu h¸i qu¶ xanh non, kh«ng ®­îc tuèt c¶ cµnh, kh«ng lµm gÉy cµnh. Ph¶i ngõng thu h¸i tr­ãc vµ sau khi në hoa 3 ngµy.4.3.2. Yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm thu ho¹ch

S¶n phÈm thu ho¹ch cã tû lÖ qu¶ chÝn (cã mµu ®Æc tr­ng cña qu¶ khi chÝn chiÕm trªn 2/3 diÖn tÝch qu¶) ®¹t tõ 95% trë lªn vµ tû lÖ t¹p chÊt kh«ng qu¸ 0,5%. Vµo ®ît tËn thu cuèi vô, tû lÖ qu¶ chÝn ®¹t trªn 80%, tû lÖ t¹p chÊt kh«ng qu¸ 1% vµ kh«ng ®­îc chiÕm qu¸ 10% tæng s¶n l­îng cña toµn vô.4.3.3. B¶o qu¶n nguyªn liÖu

Cµ phª qu¶ sau khi thu ho¹ch ph¶i ®­îc chuyªn chë kÞp thêi vÒ c¬ së chÕ biÕn, kh«ng ®­îc ®Ó qu¸ 24 giê. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ bao b× ®ùng cµ phª qu¶ ph¶i s¹ch, kh«ng nhiÔm ph©n bãn, hãa chÊt...Tr­êng hîp kh«ng vËn chuyÓn hay chÕ biÕn kÞp qu¶ cµ phª ph¶i ®­îc ®æ trªn nÒn kh« r¸o, tho¸ng m¸t vµ kh«ng ®­îc ®æ ®èng dµy qu¸ 40 cm.


KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Thø tr­ëng Bïi B¸ Bæng : §· ký


Каталог: admin -> uploads
uploads -> BỘ TÀi chính số: 58/2016/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads -> MỘt số ĐỀ xuất công nghệ XỬ LÝ BÙn nưỚc nhà MÁy tuyển quặng bauxit tân rai – LÂM ĐỒNG
uploads -> CHÍnh phủ Số: 28
uploads -> BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 1870 /QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads -> Nghiên cứu lựa chọn phương án vận tải đất đá thải hợp lý cho mỏ than Đèo Nai
uploads -> Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
uploads -> BỘ TÀi chính số: 91 /2005/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 24/2006/QĐ-btnmt
uploads -> PhiếU ĐỀ xuất vấN ĐỀ, nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẦN ĐƯỢc giải quyếT Ở CẤp nhà NƯỚc năM 20
uploads -> Phụ lục 3 biểu mẫU Áp dụng cho các hộI ĐỒng tư VẤN

tải về 84.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương